Anne-Marie Snels Voorzitter

2015, een nieuw maar zorgelijk begin

Het nieuwe jaar is tragisch begonnen. De wereld werd op 7 januari opgeschrikt door de verschrikkelijke aanslag op het weekblad Charlie Hebdo in Parijs, waarna er nog diverse terreuraanslagen volgden. Niet alleen Frankrijk, maar de hele wereld was geschokt. Waar veiligheid als vanzelfsprekend wordt gezien, kwam de terreur nu wel héél dicht bij.

Dan kun je twee dingen doen, bang zijn en jezelf thuis opsluiten, of zoals de Fransen en vele mensen wereldwijd deden, de straat opgaan. Uit solidariteit met de Franse slachtoffers en om te laten zien dat we samen staan voor vrede, veiligheid en de vrijheid van meningsuiting. Dat gaf een gevoel van verbondenheid weet ik uit eigen ervaring.

Helaas wordt de wereld met grote regelmaat opgeschrikt door terreuraanslagen, in Afrika, Afghanistan, Irak en Syrië bijvoorbeeld, waarbij vele mensen vaak op gruwelijke wijze worden gedood. Soms lijken we er bijna murw van te worden en krijgt het nauwelijks meer publiciteit. Er zit iets wrangs in dat juist de terreuraanslagen “dicht bij huis” er toe leiden dat er politici zijn die nu om het hardst roepen dat Defensie moet worden uitgebreid. Diezelfde politici hebben met het grootste gemak de afgelopen jaren forse Defensiebezuinigingen doorgevoerd. Dat veiligheid niet gratis is lijkt menig politicus niét te willen begrijpen!

Waardering
Vlak na de aanslag mocht ik naar de nieuwjaarsreceptie van de Koning en de Koningin. Lekker belangrijk zult u denken. Maar wat daar wél bijzonder aan was waren de woorden van het Koningspaar, warme woorden van waardering voor het Defensiepersoneel voor hun inzet wereldwijd. Die richtte het Koningspaar aan mij, maar zijn natuurlijk voor u bedoeld. Dus die waardering en het respect breng ik graag aan u over. Niet alleen het Defensiepersoneel verdient waardering. Dat geldt óók voor het thuisfront. Daar besteden we als AFMP al langer aandacht aan, dat gaan we opnieuw doen.

We willen van het thuisfront graag weten wat het voor hén betekent als hun geliefde op missie is. Dus laat deze OpLinie ook even lezen aan je partner of je ouders (als je nog thuis woont). Zij kunnen via de website www.afmp.nl een korte enquête invullen. Onze gastcolumniste, funnymrs, de vrouw van een militair op missie, laat zien dat ook het leven ná een missie niet altijd eenvoudig is.

Arbeidsvoorwaarden
Helaas, ik kan u nog niets over de arbeidsvoorwaarden onderhandelingen melden. Zoals u weet is er radiostilte tijdens dit overleg en ligt er nog geen onderhandelaarsresultaat. Zolang er tussen werkgever en vakbonden gesproken wordt is er echter nog steeds hoop op een goede uitkomst.

Bijzondere positie
De Tweede Kamer gaat zich binnenkort buigen over de bijzondere positie van de militair. Minister Hennis schrijft op 11 december in een brief aan de Tweede Kamer: “de bijzondere positie van de militair blijft het uitgangspunt van de modernisering van de arbeidsvoorwaarden. Deze bijzondere positie volgt uit de grondwettelijke taakstelling van de krijgsmacht”.

Het is goed dat de minister die bijzondere rechtspositie erkent en aangeeft dat die noodzakelijk blijft. Maar er is wél een probleem, veel algemene wetgeving houdt volstrekt géén rekening met die bijzondere rechtspositie. Denk maar eens aan de WUL. Of het leeftijdsontslag, die ligt beneden de AOW-gerechtigde leeftijd omdat het fysiek onmogelijk is om bepaalde militaire taken op hoge leeftijd uit te oefenen. Maar door algemene wetgeving betaalt Defensie jaarlijks een boete van zo’n 160 miljoen euro aan de fiscus.

Het leeftijdsontslag staat onder druk en verdwijnt zelfs als het aan een aantal politieke partijen ligt. Maar de bijzondere positie van de militair is niét gratis, politici moeten beseffen dat daar een prijskaartje aan hangt! U én wij willen die bijzondere positie vertaald zien in uw arbeidsvoorwaarden. Daar lijkt weinig begrip voor, wij gaan de dames en heren politici daar opnieuw van proberen te overtuigen. Op een goed en zo nodig strijdbaar 2015!

Anne-Marie Snels
Voorzitter AFMP