24 september 2020

Nieuws uit het Verantwoordingsorgaan (VO) ABP

Soms wordt er gevraagd ‘wat doen onze vertegenwoordigers in het Verantwoordingsorgaan (VO) van het ABP eigenlijk”? Of ‘waarom heb ik mijn stem op je uitgebracht’? Bert Weeren geeft toelichting op de rol en het werk van het VO.

Start huidig VO ABP
In juli 2018 werden de verkiezingen gehouden voor een afvaardiging van de gezamenlijke bonden NPB, AFMP en MARVER (FNVV) voor het VO ABP. Via die verkiezingen kwamen Bert Weeren (voor AFMP/MARVER) en Richard Bronwijk (voor de NPB) in het VO.

Samenstelling VO ABP
Het VO bestaat uit fracties (werknemers en werkgevers) en geledingen. Wij maken deel uit van de gezamenlijke FNV-fractie (11 leden) en Bert is lid van de geleding gepensioneerden. Deze geleding bestaat uit vertegenwoordigers van alle fracties die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt.

Commissies
Naast de fracties en geledingen werkt het VO met samengestelde commissies (vertegenwoordigers uit alle fracties) zoals de commissie beleggingen, financiën, algemeen en communicatie. Richard maakt deel uit van de commissie beleggingen en Bert is lid en tevens secretaris van de commissie communicatie.

Advies
Het VO geeft hoofdzakelijk gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur van het ABP. Een van de belangrijke items is het advies m.b.t. de premie- en indexatie nota. Momenteel is het VO ook bezig met de voorbereidingen van de verkiezingen in 2022 waaronder een nieuw verkiezingsreglement.

Hoe werkt het VO?
In principe vergadert het VO 10 keer per jaar. Er staan zaken op de agenda als de pensioenpremie en -indexatie, beleggingen, evenredige belangenbehartiging en het jaarverslag. Een of twee weken voor een VO-vergadering met het ABP-bestuur of de Raad van Toezicht komen de fracties en commissies bij elkaar voor een vergadering in eigen kring en worden de vergaderingen met het ABP-bestuur en de Raad van Toezicht voorbereid. Er wordt onderling overleg gepleegd, vaste agendapunten worden voorgesproken en standpunten worden bepaald. We proberen als VO altijd met een gezamenlijk standpunt en/of visie naar het bestuur van het ABP te gaan. Naast de vaste agendapunten worden ook zaken en klachten besproken tussen het VO en het ABP-bestuur.

Wat hebben we zoal bereikt?
Zo hebben we veel bereikt met betrekking tot betere en tijdige communicatie naar de ABP-deelnemers, hebben we een incidentenhandleiding en wordt er adequater en sneller gehandeld bij excessen. Denk daarbij aan de koppeling van SVB- en APG-data met betrekking tot de AOW- partnertoeslag en ABP-toeslag, het terugvorderingsbeleid en het niet tijdig verstrekken van complete UPO’s en GUPO’s ((Gepensioneerden) Uniform Pensioen Overzicht).
Binnen de geleding pensioengerechtigden wordt ook veel gesproken over de dreigende korting op ons pensioen en de achterstallige indexatie.

De spelers in het veld
Heel vaak wijzen mensen naar het ABP en de VO-leden, maar wij zijn niet de enige speler in het pensioenveld. Ook de regering en De Nederlandse Bank (DNB) hebben een behoorlijke vinger in de pap. Net als werkgevers die zo hun eigen belangen hebben, bijvoorbeeld een zo laag mogelijk pensioenpremie.
Verder speelt de Pensioen Kamer en ook het cao-overleg bij de bonden een grote rol. Over de pensioenregeling voor militairen worden bijvoorbeeld afspraken in het cao-overleg bij Defensie gemaakt.

Informeren
Van de vergadering met het bestuur wordt altijd een publieksverslag gemaakt (zie site link ABP) en ook de FNV-fractie maakt iedere twee maanden een nieuwsbrief (zie link hieronder). Verder proberen we via facebook (zie link) zowel privé als algemeen zoveel mogelijk belangrijke zaken met betrekking tot het ABP-pensioen van diverse kanten te belichten.

We gaan proberen je nog actiever over de rol en positie van het VO te informeren via de AFMP Nieuwsbrieven. Ben je nieuwsgierig geworden en wil je meer weten? Kijk en klik dan op onderstaande links.

1. ABP: nieuwsbrief ABP
2. Pagina VO en verslagen etc.
3. Leden en info VO ABP FNV-fractie. Vertegenwoordigen actieve- en gepensioneerden
4. Informatie vertegenwoordiging in VO-ABP
5. Informatiebulletin van de FNV-fractie voor alle geledingen 
6. Website van AFMP onder thema/pensioen
7. Facebook-pagina: Bert Weeren
Facebook-pagina: VO ABP