22 mei 2019

39e Bondsvergadering

Het Algemeen Bestuur van de Algemene Federatie van Militair en Burger Personeel (AFMP) brengt onder de aandacht van de leden dat op donderdag 27 juni 2019, aanvang 14.00 uur, de 39e Bondsvergadering (BV) wordt gehouden in De Schildkamp, Leerdamseweg 44, 4147 BM Asperen. In deze BV worden de leden vertegenwoordigd op de wijze als omschreven in artikel 21 lid 3 van de statuten van de vereniging. Alleen afgevaardigden hebben stemrecht (artikel 25 lid 1 van de statuten).

De BV is toegankelijk voor alle leden van de AFMP. Niet-afgevaardigde leden zijn van harte welkom na schriftelijke aanmelding bij de secretaris van de vereniging (Postbus 9124, 3506 GC Utrecht of info@afmp.nl). Reiskosten gemaakt voor deelname aan de vergadering worden niet vergoed. Bij de rondvraag heeft ieder lid van de vereniging het recht om, met inachtneming van het reglement van orde, over aangelegenheden van algemene aard het woord te voeren. Voorstellen en vragen aangaande het door het Algemeen Bestuur gevoerde beleid kunnen tot 30 mei 2019 ingediend worden bij het Algemeen Bestuur (info@afmp.nl).

Vergaderschema:
14.00 – 15.30 uur – vergadering
15.30 – 15.45 uur – pauze koffie/thee
15.45 – 17.00 uur – vergadering
17.00 – 18.00 uur – afsluiting/aperitief

Onderwerpen:

  • Vaststellen verslag van de BV van 29 juni 2018
  • Vastellen Algemeen Jaarverslag 2018
  • Vaststellen Financieel jaarverslag 2018
  • Vaststellen jaarrekening 2018
  • Vaststellen beleidsbepalingen 2019/2020
  • Herbenoeming Anne-Marie Snels
  • Benoeming commissieleden

De vergaderstukken kunnen na 30 mei 2019 bij de hoofden van de sectoren of het secretariaat van de vereniging (info@afmp.nl) opgevraagd worden.