29 juni 2020

AFMP kritisch over militair minimumloon

De Defensiebonden en Defensie zijn het eens geworden over de definitieve Algemene Maatregel van Bestuur en Ministeriële Regeling, waarmee de meeste afspraken uit het in juli 2019 bereikte arbeidsvoorwaardenakkoord 2018-2020 eindelijk kunnen worden geformaliseerd. Het enige punt waarover de AFMP van mening verschilt met de werkgever én de andere centrales is de invoering van het militair-specifieke minimumloon. De ACOP (AFMP, MARVER en FNV Overheid) heeft dit in een brief aangekaart bij het SOD.

Het wettelijk minimumloon voor militairen is al langer een heikel punt. Defensie kent namelijk loonschalen, die lager liggen dan het minimumloon. Om toch op het niveau van dit loon uit te komen, krijgen de militairen die dit betreft een garantietoelage. Als de lonen bij Defensie werden verhoogd, bijvoorbeeld met 3%, dan leverde dit deze militairen niets extra’s op. Omdat zij ondanks deze verhoging van hun basisloon onder het wettelijk minimumloon (WML) bleven, kregen zij daardoor alleen maar een kleinere garantietoelage tot aan het minimumloon, dat daardoor ongewijzigd blijft.

Passage
Omdat wij dit niet uit te leggen vonden, hebben we in het arbeidsvoorwaardenakkoord 2018-2020 de volgende passage opgenomen: Militairen die in aanmerking komen voor de garantietoelage minimum(jeugd)loon, worden met ingang van 1 januari 2019 onverkort in aanmerking gebracht voor alle structurele en tijdelijke loonsverhogingen in de sector Defensie. Deze verhogingen zullen dan ook vanaf dat moment bovenop het minimum(jeugd)loon worden uitbetaald.
Deze passage is in de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) en de Ministeriële Regeling (MR) verwerkt in de vorm van een militair-specifiek minimumloon. Als AFMP zijn wij hiermee erg blij. Volgens ons is er echter sprake van een uitvoeringsfout op het moment dat de datum van de loonsverhoging gelijk valt met de verhoging van het wettelijk minimumloon. Naar onze overtuiging moet dan eerst het militair-specifieke minimumloon (MSML) worden verhoogd naar het nieuwe WML en dient daarna de loonsverhoging te worden doorgevoerd. In de nu overeengekomen MR gebeurt dit precies andersom. Omdat we de andere centrales hierin niet meekregen, maar we de nieuwe AMvB en de MR niet langer wilden ophouden, hebben we ons bij de meerderheid neergelegd.

Loontabellen
In de namens de ACOP aan het SOD verstuurde brief maken we echter duidelijk dat er bij het bouwen van het nieuwe loongebouw voor ons een nieuwe situatie zal ontstaan, omdat er dan niet meer gewerkt zal worden met een garantietoelage. Het MSML moet dan in de loontabellen worden opgenomen. Vanaf dat moment moet daarom een loonsverhoging van Defensie direct doorwerken in het salaris van iemand die op het MSML zit en zal deze niet meer verdwijnen in een garantietoelage. Omdat het nieuwe loongebouw op 1 juli 2020 moet worden ingevoerd en er op dat moment ook een loonsverhoging bij Defensie van 3,15% ingaat, betekent dat voor de AFMP dat het minimumloon op dat moment gelijk moet worden verhoogd met hetzelfde percentage.

Talloze details
In juli van het vorig jaar werden de defensiebonden en Defensie het dus eens over de arbeidsvoorwaarden voor 2018-2020. Bij ‘gewone’ civiele bedrijven worden zulke cao-afspraken direct verwerkt in een cao-boekje, waardoor ze met onmiddellijke ingang rechtsgeldig zijn. Bij Defensie moeten deze afspraken eerst worden opgenomen in formele regelgeving, zoals in het AMAR, het Inkomstenbesluit of de VROB. Het wijzigen van al die regelingen en artikelen moet gebeuren via een AMvB en MR. Door alle details die hierin dienden te worden opgenomen, duurde het vrij lang voordat we het met Defensie eens werden over alle wijzigingen. Gelukkig is dat nu wel gelukt. Met uitzondering dus van de invoering van het MSML, waarmee de AFMP het oneens is.

Verhoging eindejaarsuitkering
Gelukkig wachtte Defensie niet voor alle avw-afspraken op de AMvB en de MR. Zo zijn bijvoorbeeld de verhoging van eindejaarsuitkering en de loonsverhogingen direct ingevoerd en vele andere zaken (zoals opleidingsbudget en vaste aanstelling (onder)officieren waarover wij eerder publiceerden) na een korte voorbereiding.
Bij andere onderwerpen wachtte Defensie wél op deze formalisering. Die moeten dus nog worden doorgevoerd, soms met terugwerkende kracht. Zo stonden er in het avw-akkoord bijvoorbeeld enkele verbeteringen van de vergoeding voor ZZF-dagen per 1 juli 2019 en per 1 januari 2020. Iedereen die deze verbeteringen per die datum nog niet heeft gehad, heeft daarop met terugwerkende kracht alsnog recht. Houd als lid goed in de gaten of je dit in de komende periode ontvangt. Gebeurt dit niet? Meld je dan bij ons via dit e-mailadres. Hetzelfde geldt voor bepaalde verbeteringen voor in het buitenland geplaatste defensiemedewerkers en andere cao-afspraken. Ontvang je die de komende periode niet, laat het ons weten. 

Meer over:
AVW