8 april 2021

Alle ins & outs van het VO!

Hier vind je alle actuele ontwikkelingen rond het Verantwoordingsorgaan (VO) van pensioenfonds ABP. Zo houden we je voortdurend op de hoogte van alles wat onze vertegenwoordigers in het VO doen. Ook vind je hier algemene tekst en uitleg over dit orgaan.

Actuele links

14e nieuwsbrief FNV-ACOP-fractie VO
ABP-info over VO
ABP-info over fractie FNV-ACOP
Meld je aan voor ABP-nieuwsbrief
Informatiebulletin FNV-fractie voor alle geledingen
Pensioeninformatie van AFMP
Facebook VO ABP
Facebookpagina Bert Weeren
Nieuwsbrief overlegvergadering met ABP-bestuur, 21-1-2021

Fractie FNV-ACOP kritisch over nieuw bestuursmodel ABP
Vertegenwoordigers van de drie miljoen deelnemers van ABP zijn kritisch over het besluit van dit pensioenfonds om het bestuursmodel te veranderen. Zij vrezen dat deze verandering afleidt van de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. Het Verantwoordingsorgaan (VO) van ABP betwijfelt of het nieuwe bestuursmodel de problemen in de aansturing van uitvoeringsorganisatie APG wel kan oplossen. De fractie FNV-ACOP in het VO adviseerde negatief over dit model. Zij meent dat dit er niet moet komen nu de overgang plaatsvindt naar een nieuw pensioencontract.
Lees verder via deze link.

Loonheffingskorting na het bereiken van je AOW-leeftijd
Bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd kun je ervoor kiezen om de loonheffingskorting (lhk) op de AOW-uitkering óf op het pensioen te laten toepassen. Standaard past de SVB de lhk toe op de AOW-uitkering. Op verzoek van de betrokkene kan de korting op het pensioen worden toegepast. Na verontruste signalen van leden dat de korting ondanks zo’n verzoek niet meer wordt doorgevoerd, heeft Bert Weeren, die namens de AFMP en de MARVER in het Verantwoordingsorgaan ABP zit, direct zijn beklag gedaan bij het ABP.
Lees verder via deze link.

14e nieuwsbrief van FNV-ACOP-fractie VO
Naar aanleiding van de recente ontwikkelingen in Myanmar zal de FNV-ACOP-fractie van het VO vragen stellen aan het ABP-bestuur over de investeringen bij het militaire regime aldaar. Dit is één van de onderwerpen in een nieuwsbrief van deze fractie over de overlegvergadering met dit bestuur op 25 maart 2021.
Andere onderwerpen die in de nieuwsbrief de revue passeren, zijn de Adviesaanvraag Service Level Agreement (SLA), de toenemende belangstelling voor duurzaam beleggen onder deelnemers en de verkiezingen van het Verantwoordingsorgaan in 2022.
Lees via deze link de nieuwsbrief van de FNV-ACOP-fractie van het VO.

Achtergrondinformatie
In juli 2018 zijn verkiezingen gehouden voor een afvaardiging van de gezamenlijke bonden AFMP, MARVER en NPB voor het Verantwoordingsorgaan van ABP. Hierna kwamen Bert Weeren (namens AFMP en MARVER en Richard Bronswijk (namens NPB) in het ABP. Het VO bestaat uit fracties (werknemers en werkgevers) en geledingen. “Wij zijn onderdeel van de gezamenlijke FNV-fractie van 11 leden en zelf ben ik lid van de geleding gepensioneerden,” verduidelijkt Bert Weeren. “Deze geleding bestaat uit vertegenwoordigers van alle fracties die de pensioengerechtigde leeftijd hebben.”

Commissies

Naast de fracties en geledingen werkt het VO met samengestelde commissies (vertegenwoordigers uit alle fracties), zoals de commissie beleggingen, financiën, algemeen en communicatie. Richard zit in de commissie beleggingen en Bert is lid en tevens secretaris van de commissie communicatie.

Adviezen
Het VO geeft vooral gevraagd en ongevraagd advies aan het ABP-bestuur. Een van de belangrijke items is het advies rond de premie- en indexatienota. Op dit moment is het VO ook druk doende met de voorbereidingen van de verkiezingen in 2022, waaronder een nieuw verkiezingsreglement.

Werking VO

In principe vergadert het VO tien keer per jaar. Op de VO-agenda staan zaken, zoals de pensioenpremie en -indexatie, beleggingen, evenredige belangenbehartiging en het jaarverslag. 1 of 2 weken vóór een VO-vergadering met het ABP-bestuur of de Raad van Toezicht verzamelen de fracties en commissies zich voor een vergadering in eigen kring. De vergaderingen met het ABP-bestuur en de Raad van Toezicht worden dan voorbereid. Onderling wordt overleg gepleegd, vaste agendapunten worden voorgesproken en standpunten worden bepaald. Doel van het VO is om
altijd een gezamenlijk standpunt en/of visie te presenteren aan het ABP-bestuur. Naast de vaste agendapunten bespreken het VO en dit bestuur ook zaken en klachten.

Resultaten VO
Het VO heeft al veel bereikt als gaat om betere en tijdige communicatie naar ABP-deelnemers:

- Er is inmiddels een incidentenhandleiding;
- Er wordt adequater en sneller gehandeld bij excessen. Denk daarbij aan de koppeling van SVB- en APG-data met betrekking tot de AOW- partnertoeslag en ABP-toeslag, het terugvorderingsbeleid en het niet tijdig verstrekken van complete UPO’s en GUPO’s, ofwel Gepensioneerden Uniform Pensioen Overzichten.
- Binnen de geleding pensioengerechtigden wordt veel gesproken over de dreigende korting op ons pensioen en de achterstallige indexatie. Hierover wordt door ABP regelmatig gecommuniceerd.

Pensioenveld
ABP en de VO-leden zijn niet de enige spelers in het pensioenveld. Ook de regering en De Nederlandsche Bank (DNB) hebben een flinke vinger in de pap. Hetzelfde geldt voor werkgevers. Zij hebben zo hun eigen belangen, zoals een zo laag mogelijke pensioenpremie. Verder spelen de Pensioenkamer en ook het cao-overleg bij de bonden een grote rol. Over de pensioenregeling voor militairen worden afspraken in het cao-overleg bij Defensie gemaakt.