25 januari 2018

ANW-compensatie loopt tot 1 mei

Het ABP heeft ingestemd met de verlenging van de huidige ANW-compensatieregeling tot 1 mei 2018. Het ABP deed dit op verzoek van de sociale partners in de pensioenkamer. Voor het defensiepersoneel moet deze afspraak nog in het Sector Overleg Defensie (SOD) worden besproken voordat dit ook voor het defensiepersoneel van toepassing is. De AFMP verwacht dat hier op korte termijn overleg over kan plaatsvinden.

De verlenging geeft de bonden en de overheidswerkgevers de tijd om binnen de eigen sectoren te zoeken naar een passend alternatief voor iedereen die na het aflopen van de regeling hier geen recht meer op hebben.

Na 1 mei 2018 is er wél nog een uitzonderingsregeling van toepassing. Bent u vóór 1 mei ongeneeslijk ziek en kunt u zich daardoor niet verzekeren? Dan kan uw partner na uw overlijden in aanmerking komen voor ANW-compensatie onder de oude voorwaarden. De bewijslast voor de ongeneeslijke ziekte moet dan wel vóór 1 mei 2018 rond zijn.

Uitbreiding van uitzondering
Het ABP heeft ook besloten om meer deelnemers onder deze uitzondering te laten vallen. Kun je je om een andere reden niet verzekeren, zoals leeftijd, arbeidsongeschiktheid of door een premie die twee keer hoger uitvalt dan de basispremie? Ook dan kun je in aanmerking komen voor de uitzonderingsregeling. Neem dan contact op met het ABP. Zij kunnen vaststellen of je partner alsnog in aanmerking komt voor de compensatie.

Definitieve ANW-oplossing sector Defensie
Met de minister is bij het tot stand komen van het arbeidsvoorwaardenakkoord afgesproken dat nabestaanden van het defensiepersoneel door het vervallen van de ANW-compensatie van het ABP niet in de problemen mogen komen. De AFMP zal de minister aan die afspraak houden en blijft daarom samen met de andere defensiebonden in gesprek met de werkgever om te komen tot een passende oplossing voor al het (oud-) defensiepersoneel.

Houdt er wel rekening mee dat als je de afspraken binnen de sector Defensie niet af wilt wachten en je toch jezelf aanvullend wil verzekeren je dan voor 1 mei 2018 maatregelen dient te treffen.

Klik hier voor het hele bericht van het ABP.

Meer over:
Pensioen