22 december 2017

Casus van het College voor geschillen MC Defensie

Het College voor Geschillen Medezeggenschap Defensie kan bij een geschil tussen medezeggenschap en commandant gebruikt worden om advies in te winnen.Dit kan bijvoorbeeld gaan over het instellen van een werkgroep, het verstrekken van informatie aan de medezeggenschapscommissie en het advies van een medezeggenschapscommissie over een voorgenomen maatregel.

Onlangs heeft het College voor geschillen medezeggenschap Defensie geadviseerd over een gerezen geschil tussen de Commandant van de Servicedienst Vastgoed Defensie (HDE) en de Medezeggenschapscommissie (MC) over het intrekken van werkafspraken over de toekenning van een extra beloning aan storingsdienstmonteurs in de leeftijdscategorie 55 jaar en ouder die vrijwillig oproepbaar zijn voor het werken in de nacht (werkafspraken consignatie 55+).

Casus
Omdat de storingsdienst 24/7 beschikbaar moet zijn voor het verhelpen van storingen, worden storingsmonteurs ingeroosterd om in de nacht op afroep storingen op te lossen. Beschikbaarheid in de nacht (consignatie) kan dus leiden tot het gedurende korte tijd verrichten van arbeid in de nacht.

In artikel 30b, derde lid, van de van toepassing zijnde rechtspositieregeling, het Burgerlijk ambtenarenreglement Defensie (Bard), staat dat na het bereiken van de 55-jarige leeftijd geen dienst meer mag worden opgedragen in de nacht.

In het verleden werd dit artikel zo uitgelegd dat aan storingsmonteurs die 55 jaar of ouder zijn, geen consignatie opgelegd kan worden, omdat dit kan leiden tot werken in de nacht.

Meer dan de helft van de storingsmonteurs van de Eenheid is 55 of ouder. Het vaststellen van een rooster voor consignatie in de nacht is daardoor een probleem. Om dit probleem op te lossen worden storingsmonteurs, die 55+-ers of ouder zijn, gestimuleerd om op vrijwillige basis deel te nemen aan de consignatie in de nacht door het toekennen van een extra beloning (de werkafspraken consignatie 55+).
Intussen is het HDE, na advies van de H(oofd)D(irectie)P(ersoneel), de opvatting toegedaan dat de consignatie in de nacht verplicht kan worden opgelegd aan 55+-ers en dat de stimuleringsregeling dus kan worden ingetrokken. De MC is het hiermee oneens.

Geschil
Partijen hebben verschil van mening over de uitleg van artikel 30b, derde lid, Bard. Volgens het HDE heeft het bevoegd gezag in het verleden op verkeerde gronden aangenomen dat consignatie aan 55+-ers niet kan worden opgelegd. Het verrichten van arbeid op afroep in de nacht is niet hetzelfde als het verrichten van een nachtdienst. Men houdt zich beschikbaar en bij afroep wordt incidenteel, gedurende korte tijd, arbeid verricht. Dat is geen structureel werk in de nacht volgens rooster.

De MC meent dat het opleggen van consignatie in directe relatie staat met het verrichten van arbeid in de nacht. Consignatie in de nacht mag aan 55+-ers niet worden opgelegd, omdat dit kan leiden tot werken in de nacht.

Standpunt College
Het College heeft uitgesproken dat het uitsluitend bevoegd is om te bemiddelen en advisering over de toepassing van het Besluit medezeggenschap Defensie. Omdat het geschil gaat over de uitleg van artikel 30b, derde lid, Bard, verhindert dat partijen de voortzetting van hun overleg over de intrekking van de werkafspraken consignatie 55+. Het College heeft geadviseerd dat het bevoegd gezag nader onderzoek door een extern deskundige laat verrichten. Onderzocht zou moeten worden hoe voornoemd artikel moet worden uitgelegd en toegepast, waarbij naast de tekst en strekking ook de herkomst van de tekst, de ontstaansgeschiedenis ervan, moet worden betrokken.

Bron
Klik hier voor het volledige advies van het College.