18 december 2015

Coulanceregeling chroom-6: Bijzondere tegemoetkoming

Minister Hennis-Plasschaert heeft voor (oud-) defensiemedewerkers die hebben gewerkt met chroom-6 en ziek zijn geworden een coulanceregeling aangekondigd met een bijzondere tegemoetkoming. Ruud Vreeman is benoemd tot onafhankelijk voorzitter van de chroom-6 onderzoekscommissie waarin ook bonden en experts zijn betrokken. De AFMP is tevreden met deze benoeming en vooral met de onafhankelijke status van voorzitter en commissie.

Minister Hennis informeerde donderdag 18 december de Tweede Kamer onder meer over het meldpunt voor defensiemedewerkers die ziek zijn geworden na het werken met chroomhoudende verf. Op dit moment zijn er bij het meldpunt 1250 meldingen van (oud-) medewerkers binnengekomen. In ruim 350 gevallen is er sprake van medische klachten, variërend van vermoeidheid en hoge bloeddruk tot verschillende vormen van kanker.

Deelrapporten
Verder berichtte de minister dat het onafhankelijke onderzoek van het RIVM geruime tijd in beslag zal nemen en dat ze daarom, mede in het belang van de betrokken (oud-)medewerkers, het RIVM heeft gevraagd om daar waar mogelijk deelrapporten op te stellen. De door Hennis ingestelde onderzoekscommissie die sturing geeft aan dit onderzoek bestaat uit vier deelnemers van werkgeverszijde en vier werknemers van werknemerszijde plus de onafhankelijke voorzitter, Ruud Vreeman (die op 18 december afscheid nam als waarnemend burgemeester van Groningen). De centrales van overheidspersoneel verzorgen de vertegenwoordiging aan werknemerszijde. Deze commissie zal zich laten bijstaan door externe deskundigen

Coulanceregeling
Ook heeft de minister besloten tot een coulanceregeling voor (oud-)werknemers die zich in een schrijnende situatie bevinden en niet kunnen wachten op de resultaten van het RIVM-onderzoek. Deze regeling treft zij vanuit haar verantwoordelijkheid als goed werkgever, zo schrijft ze in de brief aan de Tweede Kamer. “Het is derhalve geen erkenning van aansprakelijkheid. Hiervoor zijn immers de uitkomsten van het RIVM-onderzoek van belang. De regeling is bedoeld om (oud-)werknemers die nu in een schrijnende situatie verkeren, met als waarschijnlijke oorzaak het werken met chroomhoudende verf, spoedig ondersteuning en financiële hulp te kunnen bieden om de gevolgen daarvan te verzachten.”

Bijzondere tegemoetkoming
Op hoofdlijnen houdt de regeling in dat de (oud-)werknemer in aanmerking komt voor een bijzondere tegemoetkoming en ondersteuning als hij een bepaalde functie heeft uitgeoefend en lijdt aan een aandoening die mogelijk verband houdt met blootstelling aan chroomhoudende verf. Voor de lijst van aandoeningen is advies gevraagd aan het Nederlands Centrum van Beroepsziekten. De minister verwacht “in januari 2015 definitieve overeenstemming met de bonden te bereiken over de regeling. De regeling wordt daarna direct van kracht en (oud-)werknemers kunnen vanaf dat moment een aanvraag indienen. De ministeriële regeling zal op internet worden gepubliceerd en actief onder de aandacht worden gebracht van de (oud-)medewerkers die zich hebben gemeld.”

Informatiebijeenkomsten in januari en februari
Als vervolg op de voorlichtingsbijeenkomsten voor de voormalig POMS-medewerkers worden In januari en februari bijeenkomsten gehouden bij de operationele commando’s voor de overige (oud-)werknemers die met vragen zitten.

Documenten
Defensie heeft een tweede verzameling documenten openbaar gemaakt op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/chroomverf.

Informatiepunt en meldpunt
Ben je ziek als gevolg van Chroom-6 en heb je dat nog niet gemeld? Meld je dan bij de AFMP via ibb@afmp.nl en bij het meldpunt van Defensie brdteamzc@abp.nl.

Bij het CAOP is een informatiepunt ingericht over het onderzoek naar chroomverf en CARC. Het informatiepunt wordt ondersteund door het CAOP-ondersteuningsteam c6&carc. Het CAOP is het kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken in het publieke domein. Het CAOP is een onafhankelijke stichting onder toezicht van de sociale partners. Medewerkers van het ondersteuningsteam c6&carc staan u graag te woord van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur. Ze zijn telefonisch te bereiken via het nummer 070-376 5 476. Ook kunt u contact opnemen via de e-mail: infoc6&carc@caop.nl of een brief sturen naar:

Postadres:
CAOP / Ondersteuningsteam C6&CARC
Antwoordnummer 10689
2501 BW Den Haag.

Standpunt AFMP
De AFMP heeft eerder gepleit voor een onafhankelijke commissie en betrokkenheid van de bonden en externe experts. We zijn dus blij dat hieraan tegemoet is gekomen. Over de coulanceregeling wordt momenteel onderhandeld tussen werkgever en de vakbonden. Deze coulance kan worden beschouwd als een voorschotregeling. Als op basis van het onderzoek blijkt dat (oud)werknemers daadwerkelijk ziek zijn geworden van het werken met chroom-6 komen zij ook in aanmerking voor een financiele regeling. Daarover moet ook nog worden onderhandeld met de bonden.

Houd de website goed in de gaten. Zodra er meer bekend is zullen wij u informeren.