6 november 2023

Defensie en bonden bereiken akkoord over loonsverhoging van 7 procent

Op 3 november bereikten Defensie en de vakbonden een onderhandelaarsresultaat over de arbeidsvoorwaarden voor defensiepersoneel in 2024. Met het oog op een tijdige uitvoering van de te treffen maatregelen op dit terrein en vanuit de wens om vóór de afloop van het lopende avw-akkoord 2021-2023 nieuwe avw-afspraken aan jullie te kunnen presenteren, is gekozen voor een looptijd van 1 januari tot en met 31 december 2024. Sociale partners werden het eens over een loonsverhoging van 7% en een eenmalige pensioengevende uitkering van 1500 euro bruto voor defensiepersoneel dat op 1 januari a.s. in dienst is.

In het kader van het onderhandelaarsresultaat 2024 spraken Defensie en de vakbonden eerder met elkaar af om een onderzoek te laten verrichten naar de beloningspositie van burgerpersoneel. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat er verschillen bestaan tussen het salaris van burgerpersoneel en dat van militairen. Sociale partners maakten de afspraak om het technisch Werkverband Bijzondere Positie Militairen in het leven te roepen om hier nader onderzoek naar te doen.
Los van deze vergelijkingen moet de beloningspositie van burgers stevig zijn en op zichzelf staan. Om deze positie te verbeteren, spreken zij enkele maatregelen af, zoals het laten vervallen van gelijke begintreden in de schalen 1 tot en met 6, het verhogen en inbouwen van de inkomenstoeslag in de salaristabel en het toevoegen van een extra trede aan de schalen 8 t/m 16. Als laatste stap wordt het nieuwe salarisbedrag voor burgermedewerkers verhoogd met het uit het onderhandelaarsresultaat voortvloeiende percentage van 7%.    

Duidelijker onderscheid

Defensie en de vakbonden bereikten ook overeenstemming over een nieuwe regeling voor militaire inzet (RMI). Het achterliggende doel hiervan is om een duidelijker rechtspositioneel onderscheid te maken tussen verschillende militaire activiteiten. Sociale partners zullen hiervoor de Regeling voorzieningen bij vredes- en humanitaire operaties (VVHO) en de Regeling vergoeding voor overwerk, onregelmatigheid, beschikbaarheid en bereikbaarheid (VROB) aanpassen. Om meer tegemoet te kunnen komen aan de extra uitgaven en de impact die een buitenlandplaatsing met zich kan meebrengen, presenteren zij daarnaast een aantal vernieuwingen binnen het Voorzieningenstelsel buitenland defensiepersoneel (VBD).

Informatiebijeenkomsten
Bovengenoemde en andere voorstellen leggen wij aan jullie als leden voor in de vorm van een onderhandelaarsresultaat. Om jullie nader over dit resultaat te informeren en jullie de mogelijkheid te bieden om hierover vragen te stellen, organiseren Defensie en de bonden de komende tijd gezamenlijk zowel fysieke als online informatiebijeenkomsten. Zodra de locaties, data en tijden hiervan bekend zijn, zullen wij jou hierover informeren via onze website en ledenapp. 

Jouw stem
Uiteindelijk bieden wij jullie de kans om tijdens een (online) ledenraadpleging jouw stem uit te brengen over het arbeidsvoorwaardenpakket voor het komend jaar. Vanaf wanneer je dit kunt doen, vertellen we je binnenkort. Tijdens het op 12 december a.s. geplande Sectoroverleg Defensie zullen wij aan de minister namens onze centrale, de ACOP, bekendmaken of jullie instemmen met het omzetten van het onderhandelaarsresultaat in een arbeidsvoorwaardenakkoord.
Als de leden van de andere vakbonden samen met jullie ja tegen dit resultaat zeggen, dan ligt er nog vóór het verstrijken van het bestaande arbeidsvoorwaardenakkoord 2021-2023 een nieuw avw-akkoord 2024 op tafel.

Lees via deze link het volledige onderhandelaarsresultaat dat Defensie en de bonden op 3 november met elkaar bereikten.

Meer over:
AVW