4 oktober 2018

Defensiebonden wijzen het AVW-resultaat af!

In het Sectoroverleg Defensie (SOD) van donderdag 4 oktober hebben de onderhandelaars van de Defensiebonden aan de minister laten weten dat hun leden niet akkoord gaan met het AVW-resultaat. Daarmee is het resultaat van tafel en wordt het geen akkoord.

De uitslag van de ledenraadpleging van de AFMP, MARVER en FNV Overheid was heel duidelijk. Een overgrote meerderheid wijst dit resultaat af. Ook de andere militaire vakbonden hebben de minister laten weten dat een meerderheid van hun leden dit resultaat afwijst.

De onderhandelaars hebben aan de minister de boodschap overgebracht dat er veel meer geld bij moet. Ook moeten er onduidelijkheden met betrekking tot de nieuwe militaire pensioenregeling, zoals over de verzachtende maatregelen en het nieuwe loongebouw, worden weggenomen voordat er de kans bestaat dat de leden ‘ja’ zullen zeggen tegen een resultaat. De minister liet in haar reactie weten dat het signaal van de leden duidelijk is en dat zij zich gaat herbezinnen. De AFMP zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk tijdens het SOD van 13 november 2018, de balans opmaken wat de herbezinning van de minister heeft opgeleverd. Deze boodschap heeft de onderhandelaar tijdens het SOD aan de minister overgebracht. Dat betekent voor de AFMP dat er voldoende extra geld bij moet komen om verder te kunnen gaan onderhandelen over nieuwe arbeidsvoorwaarden. Intussen gaan wij wel vast beginnen met de voorbereidingen die nodig zijn om actie te voeren. Voor het geval blijkt dat de herbezinning van de minister niet voldoende oplevert.

Ledenraadpleging AFMP
De AFMP zit samen met de Marechausseevereniging (MARVER) en FNV Overheid in de centrale ACOP (sector defensie). De centrale onderhandelt met de minister over de arbeidsvoorwaarden. De bonden van de ACOP hebben het AVW-resultaat 2018-2020 neutraal voorgelegd aan hun leden.
Bij een achterbanraadpleging is het binnen de AFMP gebruikelijk dat de kaderleden in het land de gevoelens van de leden over een AVW-resultaat ophalen. Dat traject wordt ondersteund met een enquête waarbij ieder lid de gelegenheid krijgt zijn of haar stem direct uit te brengen.

Ruime meerderheid
Uit de enquête onder de leden van de drie bonden bleek dat ongeveer 25% van de leden hun stem hebben uitgebracht. 63,5% van deze leden zegt ‘nee’ tegen het AVW-resultaat. 34,1% zegt ‘ja’ en 2,4% van de leden onthoudt zich van stemming. Deze uitkomst is het oordeel van alle leden. Zowel de actieve militairen (FPS 1, 2 en 3) en burgermedewerkers als de post-actieve militairen, inclusief de gepensioneerden.

Wanneer we alleen kijken naar de actieve militairen en burgermedewerkers zegt zelfs ruim 75% van de leden ‘nee’ tegen dit resultaat. Daarbij is er weinig verschil in het stemgedrag van FPS-fase 1, 2 of 3 militairen of burgermedewerkers.

Groot gevoel van wantrouwen
Er zat wel verschil in de redenen die mensen gaven voor hun nee-stem. De belangrijkste reden is dat er sprake is van een groot gevoel van wantrouwen en onderwaardering. Dit richt zich op Defensie als werkgever, maar ook op de politiek.

Dit gevoel blijkt te zijn versterkt door het in de verste verte niet waarmaken van de hoge verwachtingen die door de minister gewekt zijn met het uitbrengen van de Defensienota.

Loonontwikkeling en toelages
Er blijkt veel ongenoegen te zijn over de loonontwikkeling en de toelages. De beperkte verhoging van de TOD is veel MARVER-leden een doorn in het oog. De verhogingen zijn volstrekt onvoldoende om een bij deze tijd passende TOD te bereiken en daarnaast zijn er bedenkingen bij de berekening van de TOD achteraf. Ook veel AFMP-leden en burgers zijn ontevreden over de TOD. Burgers hebben op zich een betere TOD, maar zij zijn bang dat de TOD achteraf zoals voorgesteld voor militairen straks ook voor hen gaat gelden.

De oefentoelage heeft eveneens veel negatieve reacties opgeroepen. In het bijzonder wordt daarbij de koppeling gelegd met het tijdens een oefening moeten werken in het weekend, zonder dat daar naast de oefentoelage een vergoeding van uren tegenover staat.

Pensioenregeling
Met betrekking tot de nieuwe pensioenregeling werd zichtbaar dat vooral leden die een loopbaan met nog stevige salarisstappen voor zich zien negatief zijn over de nieuwe pensioenregeling. Dit deel van onze leden blijkt vooral problemen te hebben met de onduidelijkheid en onzekerheid over de verzachtende maatregelen die pas in de toekomst getroffen zullen worden omdat zij verwachten dat voor hen het pensioenperspectief mogelijk verminderd. 45% van de leden zijn negatief over de nieuwe pensioenregeling en 35% is er matig over te spreken. Vrij veel leden hebben ons ook gemeld dat ze de gevolgen van de invoering van een middelloonregeling niet goed kunnen overzien door het ontbreken van een nieuw loongebouw. Hier is wederom duidelijk dat er een groot wantrouwen onder onze leden heerst. De boodschap dat de nieuwe pensioenregeling voor het grootste deel van de mensen gaat betekenen dat zij meer pensioen opbouwen en daar minder voor hoeven te betalen is dan ook met wantrouwen ontvangen. Er leeft een gevoel dat het personeel hiervoor later wel de rekening gepresenteerd zal krijgen.

Uiterlijk 13 november
De opdracht voor de minister is helder. Er moet meer geld bij en er moeten duidelijke afspraken liggen voordat het defensiepersoneel akkoord zal gaan met een AVW-resultaat. De minister heeft wat de AFMP betreft uiterlijk tot 13 november om dit voor elkaar te krijgen. Ondertussen bereiden wij ons voor op actie!