28 januari 2016

FNV: Klijnsma, stop de pensioenonrust!

De politiek moet voorkomen dat pensioenfondsen binnenkort weer gedwongen zijn hun uitkeringen te verlagen om hun financiële reserves aan te sterken, terwijl dat eigenlijk niet nodig is. De huidige berekeningsmethode geeft nog altijd een veel te ongunstig beeld van de pensioenreserves, onder andere door een grote gevoeligheid voor renteschommelingen op de kapitaalmarkt. Vorige week heeft vakcentrale FNV (waarbij ook de AFMP is aangesloten) de Tweede Kamer en het kabinet in een brandbrief opgeroepen tot actie.

Pensioenfondsen zijn wettelijk verplicht hun financiële gezondheid te laten bewaken door De Nederlandse Bank. Die doet dat op basis van een door de politiek vastgestelde set criteria en voorschriften, het zogenaamde Financieel Toetsingskader (FTK). Sinds 1 januari 2015 gelden voor het FTK nieuwe spelregels, ingediend door staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Een van de belangrijkste doelen van het nieuwe FTK is het realiseren van een stabieler beeld van de financiële gezondheid van pensioenfondsen op de langere termijn. Die wordt afgemeten aan de dekkingsgraad, die aangeeft of er genoeg in de pensioenkas om ook op de lange termijn alle pensioenen uit te betalen. De oude berekeningsmethode van het FTK maakte de dekkingsgraad erg gevoelig voor de ‘waan van de dag’ op de financiële markten. Om een wat rustiger beeld te krijgen wordt sinds vorig jaar uitgegaan van de gemiddelde marktrente over een periode van twaalf in plaats van drie maanden.

Ongunstige nieuwe methodiek
Maar daar staat tegenover dat tegelijkertijd is overgestapt op een nieuwe methode om de lange-termijnverplichtingen te berekenen (Ultimate Forward Rate-methodiek). Deze methode brengt op bepaalde punten juist meer rentegevoeligheid teweeg. De centrale banken houden de rente al jaren kunstmatig laag om het economisch herstel aan te zwengelen. Het gevolg daarvan is dat een veel te ongunstig beeld ontstaat van de financiële gezondheid van de pensioenfondsen. Hierdoor zijn pensioenfondsen wettelijk gedwongen extra reserves aan te leggen, bijvoorbeeld door premieverhoging of door kortingen op pensioenaanspraken vanaf 2017.

Creatieve oplossing
Daarom heeft de FNV op 18 januari bij de volksvertegenwoordigers en bij staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Jetta Klijnsma aangedrongen op het aanpassen van die UFR-methodiek. Een actie die plaatsvond met het oog op het geplande pensioenoverleg tussen het kabinet en de Tweede Kamer op woensdag 20 januari. Staatssecretaris Klijnsma kreeg die dag van de Tweede Kamer te horen dat de nog altijd hoge rentegevoeligheid van de dekkingsgraad van pensioenfondsen ‘diep treurig’ stemde. De staatssecretaris werd dan ook met klem opgeroepen – ook door haar eigen partij de PvdA – om op korte termijn te voorzien in een creatieve oplossing die zorgt voor meer stabiele cijfers en minder onnodige pensioenonrust.

Meer over:
Pensioen
BVJ