22 juli 2021

Fractie FNV-ACOP in VO kritisch over nieuw bestuursmodel ABP

Vertegenwoordigers van de drie miljoen deelnemers van ABP zijn kritisch over het besluit van dit pensioenfonds om het bestuursmodel te veranderen. Zij vrezen dat deze verandering afleidt van de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. Het Verantwoordingsorgaan (VO) van ABP betwijfelt of het nieuwe bestuursmodel de problemen in de aansturing van uitvoeringsorganisatie APG wel kan oplossen. De fractie FNV-ACOP in het VO adviseerde negatief over dit model. Zij meent dat dit er niet moet komen nu de overgang plaatsvindt naar een nieuw pensioencontract.

Het ABP-bestuur besloot onlangs dat het pensioenfonds een nieuw bestuursmodel krijgt. Zo komt de dagelijkse leiding in handen van een driekoppig fulltime bestuur. De huidige, door sociale partners en gepensioneerden afgevaardigde bestuurders blijven wel mede het beleid van ABP bepalen. Als niet-uitvoerende bestuurders zullen zij dit wel op afstand moeten doen. Alle veranderingen moeten volgens ABP een 'betere aansturing van uitvoeringsorganisatie en ABP-dochter APG opleveren’ en ‘zorgen voor meer wendbaarheid en slagkracht in de aanloop naar het nieuwe pensioenstelsel’.

WNT-norm
Het VO van ABP betwijfelt dus zeer of het nieuwe bestuursmodel de problemen in de aansturing APG uit de wereld kan helpen. De fractie FNV-ACOP in het VO snapt dat ABP er naar streeft om meer invloed te krijgen op de uitvoering bij APG, maar betwijfelt of dit kan worden gerealiseerd met een ander bestuursmodel. ‘Als fractie zijn wij wél blij dat wij als FNV erin zijn geslaagd om de salarissen van de bestuurders in het nieuwe model binnen de WNT (Wet Normering Topinkomens, red.)-norm te houden,” zo benadrukt zij. “Wij zullen constructief blijven volgen of het bestuur de met het nieuwe bestuursmodel beoogde voordelen ook daadwerkelijk realiseert.”
De FNV-fractie in het VO vreest dat sociale partners in het nieuwe model minder ruimte krijgen om in te grijpen op het moment dat er uitvoeringsproblemen ontstaan. Die moeilijkheden worden volgens deze fractie bovendien vooral veroorzaakt door de ingewikkelde pensioenregelingen bij ABP. “En daar verandert een nieuw bestuursmodel niets aan,” zo zegt de FNV-fractie.

Appreciatie algemeen AFMP-bestuur
De AFMP is via de ACOP, de centrale waarbij onze bond is aangesloten, vanaf het begin betrokken in de discussie over het nieuwe bestuursmodel van het ABP. Voor de AFMP is het van belang dat onze leden via de bestuurlijk lijn geen invloed op de besluiten van het ABP verliezen ten opzichte van het bestaande model. Het nieuwe bestuursmodel betekent dat de statuten van het ABP moeten worden aangepast.
In de voorgestelde statutenwijzigingen is op verzoek van de ACOP een zwaarder stemrecht toegekend aan de ACOP-bestuurder die zitting heeft in het ABP-bestuur dan nu het geval is. Ook is in de nieuwe statuten opgenomen dat de WNT de norm is voor salariëring. Daarmee sluiten de statutenwijzigingen aan bij de voorwaarden die de ACOP vooraf heeft gesteld aan het ABP-bestuur om akkoord te kunnen gaan met de door hen voorgestelde wijziging van het bestuursmodel. Of het nieuwe bestuursmodel ook echt gaat zorgen voor een betere aansturing van de ABP-organisatie kan het ACOP-bestuur lastiger beoordelen. Dat oordeel laat het bestuur vooral aan het VO.

Omgekeerd bestuursmodel
Van de grotere pensioenfondsen werkt alleen PME met het ‘omgekeerd gemengd bestuursmodel’, waarvoor nu ook ABP kiest. De meeste fondsen hebben nog een paritair bestuur met vertegenwoordigers van sociale partners die in deeltijd werken. De pensioenfondsen PMT en Zorg en Welzijn zijn op dit moment niet bezig met een nieuw bestuursmodel. 

Meer over:
ABP
ABP-VO