5 juni 2020

Gesprekken over bezoldigingsstelsel vastgelopen

De gesprekken in de werkgroep arbeidsvoorwaarden over de invoering van een nieuw bezoldigingsstelsel - loongebouw en toelagen – zijn op 5 juni 2020 vastgelopen. Voor het uitbreken van de coronacrisis was in het overleg al vastgesteld dat het lastig zou worden om de arbeidsvoorwaardenafspraak hierover op 1 juli in te kunnen vullen. Het uitbreken van de coronacrisis maakte dat al snel onmogelijk.

De centrales van overheidspersoneel (SCO) en Defensie hebben de afgelopen weken gezocht naar mogelijkheden om op 1 juli nog zoveel mogelijk stappen vooruit te zetten. Ook dat is echter helaas mislukt. De SCO gaan de staatssecretaris verzoeken op korte termijn een vergadering van het SOD te beleggen om over de ontstane situatie op het hoogste niveau verder te spreken.

Stappen
Door zowel de defensiebonden als Defensie zijn in het overleg voorstellen gedaan om per 1 juli nog stappen te zetten. Voor de SCO is het noodzakelijk dat ook in een tussenstap iets gedaan wordt op het gebied van het loongebouw, maar ook op het gebied van de toelages. Er ligt immers een afspraak in de laatste cao om op beide gebieden (het bezoldigingsstelsel) per 1 juli iets nieuws in te voeren. De SCO willen op 1 juli in ieder geval graag de volgende stappen zetten met betrekking tot de loontabel:

- Het wegnemen van de salarisverschillen van de Marine en de andere drie OPCO’s, waarbij uitgegaan wordt van de hoogste salarisschalen. Enige uitzondering voor deze tussenstap is voor de SCO de adjudant van de Marine.
- Het opnemen van het militair specifiek minimumloon als laagste inkomen in deze aangepaste loontabel.
- Het opnemen van de tijdelijke salaristabel in deze aangepaste loontabel, waardoor militairen die daarvoor nu in aanmerking komen de zekerheid hebben dat dit deel van hun inkomen niet meer gaat vervallen.
- Het aansluitend verhogen van de tabelbedragen van deze aangepaste loontabel met de loonsverhoging van 1 juli 2020 van 3,15%.

Op het gebied van de toelages willen de SCO een vervolg geven aan de arbeidsvoorwaardelijke afspraak over de invoering van een nieuwe systematiek voor de TOD. Verder willen de SCO door het aanpassen van een aantal toelages, een door onze leden al zeer lange tijd gevoelde onrechtvaardigheid in die toelages wegnemen/ verminderen. Voor de SCO gaat het daarbij vooral om de uren die door militairen extra worden gewerkt tijdens missies, varen, vliegen, oefenen en bijzondere inzet en waarvoor in de huidige toelages omgerekend ruim onder het minimumloon betaald wordt. Verder willen wij een afspraak maken over het recht op een vergoeding bij het opleggen van een notice to move aan individuele militairen.

Niets extra
Uiteindelijk bleek dat de SCO en de werkgever het niet eens kunnen worden over de afspraken die als tussenstap voorafgaande aan de invoering van een nieuw bezoldigingsstelsel gemaakt kunnen worden. Aan de ene kant gaan de voorstellen van de SCO met betrekking tot de toelages in combinatie met het loongebouw voor de werkgever te ver. Andersom gaat de tussenstap die de werkgever wil nemen met betrekking tot de loontabel voor de SCO te ver. Wij hebben aan het overleg het gevoel overgehouden dat er alleen mogelijkheden zijn als het totale pakket niets extra kost. Er blijft dus geen andere optie over dan deze patstelling in het SOD voor te leggen aan de staatssecretaris.

Brief
Dit is de brief die op 5 juni namens de SCO is verstuurd aan staatssecretaris Visser van Defensie.