15 september 2015

Kabinet maalt niet om veiligheid en respect defensiepersoneel

Het defensiebudget voor 2016 is volstrekt ontoereikend om Defensie haar taken naar behoren uit te laten voeren en de veiligheid in Nederland en daarbuiten goed te waarborgen. Defensie lijkt er volgend jaar 220 miljoen euro bij te krijgen, maar dat is misleidend. Dit bedrag wordt in 2016 slechts in mindering gebracht op de in 2011 vastgestelde megabezuinigingen van 1,1 miljard euro door het kabinet Rutte.

De ’extra’ miljoenen zijn volstrekt onvoldoende om de ongekende tekorten op personeel- en materieel gebied terug te dringen, het defensiebudget te indexeren, laat staan dat alle noodzakelijke investeringen kunnen worden gedaan. De krijgsmacht is daardoor, mede gelet op de (inter)nationale dreigingssituatie, volstrekt onvoldoende toegerust. We constateren verder dat bedragen die in de toekomst worden toegezegd (de 220 miljoen euro loopt geleidelijk op tot 345 miljoen in 2020) deze Kabinetsperiode overschrijden en dus allesbehalve ‘hard’ zijn. Ook het extra budget van 60 miljoen euro voor missies (uit de zgn. BIV gelden) is slechts een druppel op de gloeiende plaat.

Onverantwoorde veiligheidsrisico's
De personele én materiële capaciteit en de geoefendheid van militairen zijn niet in balans met de uit te voeren taken. Dat blijkt uit rapportages van Defensie zelf en de Rekenkamer. De effectiviteit van de krijgsmacht komt in het gedrang. Er is vaak onvoldoende personeel beschikbaar. Op opleiding, scholing, training en oefeningen is fors bezuinigd en daarvoor is onvoldoende budget. Er zijn onvoldoende mogelijkheden ‘skills & drills’ te trainen. Hierdoor loopt het personeel een onverantwoord veiligheidsrisico. Voorraden, reserve-onderdelen en munitie zijn totaal niet op orde. Defensie houdt missies nog maar zeer beperkt vol en in een veel beperktere omvang dan in het verleden. Dit is nog slechts een greep uit de huidige misstanden.

Respect noch waardering
Dan is er nog de Loonruimte-overeenkomst publieke sector, dat overhaast buiten ons om is afgesloten. Er ligt nu een té mager loonbod en er is teveel onduidelijk rond de verlaging van de pensioenen. Tevens zijn er onnodig belangrijke zaken weggegeven om een klein voordeeltje dat het Kabinet voorhield binnen te halen. Onbegrijpelijk dat partijen zo’n akkoord gesloten hebben. De pensioenen voor Defensiepersoneel verslechteren door het Loonakkoord fors. Premier Rutte zegt dat er 5,05% loon bij komt, dat staat ook in de begroting, maar dat is een leugen. Een groot deel van dat bedrag betalen mensen zelf, omdat de pensioenpremie fors wordt verlaagd. De pensioenregeling wordt flink verslechterd; hierdoor krijgt het Defensiepersoneel straks veel minder pensioen. Bovendien wordt de rekening vooral bij de jongere generatie neergelegd, die moeten straks nóg eens veel langer doorwerken. We kunnen dan ook spreken van een pensioengat. Daarnaast is het AOW-gat nog steeds niet structureel opgelost. En die 5,05% is geen échte 5,05 %, 0,8 % had het defensiepersoneel al ontvangen, de 1,25 % ontvangt men slechts over 4 maanden en 1,4 % komt uit de verlaging van de pensioenpremie. Met het bod wat er nu ligt toont het Kabinet, na jarenlange 0-lijn, geen respect noch waardering voor militairen en burgerpersoneel. Leden zijn bovendien boos dat het Kabinet niet eerlijk communiceert.

Defensiebegroting volstrekt ontoereikend
Het is uitermate slecht gesteld met het voorzettingsvermogen van Defensie. De afgelopen jaren is het ene financiële gat met het andere gevuld om op die wijze nog enigszins operationeel te blijven. Dat kan niet langer voortduren Er moet méér geld beschikbaar worden gesteld voor het personeel om de daar ontstane problemen op te lossen. Dat geldt vooral voor de arbeidsvoorwaarden, maar ook m.b.t. de personele capaciteit. Defensie personeel is bovenmatig trots op hun werk en bovenmatig loyaal. Maar als je je personeel jarenlang niet serieus neemt en verwaarloost, dan heeft die loyaliteit ook een grens.

Er zijn wat ons betreft slechts 2 keuzes:

  1. Of er komt een substantieel bedrag bij en er worden afspraken gemaakt dat het Defensiebudget op afzienbare termijn op het niveau van 2 % bbp zit. Dit conform de toezegging van Premier Rutte op de NAVO top in Wales. Om te voldoen aan deze NAVO-norm moet er minstens 4 miljard euro bij.
  2. Óf de politiek moet de ambities fors bijstellen zodat de P(personeel), O(organisatie) en F(financiën) bij Defensie weer met elkaar in evenwicht zijn. Dat laatste vinden wij, gelet op de (inter)nationale dreigingssituatie, niet opportuun.

Meerjarenbegroting noodzakelijk
De krijgsmacht is gebaat bij duidelijkheid, die kan gecreëerd worden door:

  1.  het actualiseren van een echte lange termijn visie op de Krijgsmacht en het vaststellen van het ambitieniveau en
  2. op basis daarvan de Organisatie vast te stellen en er tevens voor te zorgen dat Personeel en Financiën daarvoor beschikbaar zijn;
  3. na elke kabinetsformatie een Defensiebegroting te maken die voor de gehele regeerperiode geldt.

De investeringen zijn hoog en het gaat veelal om langjarige trajecten. Een begroting voor een langere periode, op het niveau van 2% bbp, geeft personeel meer zekerheid over hun baan en er is dan ook meer duidelijkheid over het materieel, de inzet en de noodzakelijke investeringen.

Meer over:
BVJ