11 december 2018

Kort geding tegen Defensie gehouden

De defensiebonden ACOM, AFMP, MARVER en VBM hebben de werkgever Defensie voor de rechter in Den Haag gedaagd. Het kort geding vond plaats op maandag 10 december 2018.

Onder de vlag ‘Actie bij Defensie’ (www.actiebijdefensie.nl) trekken de bonden ACOM, AFMP, MARVER en VBM samen ten strijde tegen het ingrijpen in de pensioenregeling voor militairen. Aanpassen van de pensioenregeling kan immers uitsluitend nadat daar overeenstemming over is tussen sociale partners.

Wat de bonden betreft is het dan ook klip en klaar dat de regeling met een eindloonkarakter ook in 2019 zal moeten worden voortgezet. Er is immers in 2017 afgesproken dat er per januari 2018 sprake zou zijn van een pensioenregeling met een eindloonkarakter.

Na die afspraak in 2017 is er geen nieuwe afspraak gemaakt en zou die regeling met een eindloonkarakter, zo stellen de bonden, ook in 2019 moeten worden voortgezet. Namens de eerder genoemde bonden hebben Prof. Mr. Drs. Heemskerk en Mr. Huijg ruimschoots de tijd gekregen (en genomen) om te pleiten voor onze zaak. Ook de advocaten van Defensie hebben ruim de tijd gekregen maar hebben minder lang gepleit.

De advocaten van Defensie probeerden stelselmatig terug te keren naar het pensioenreglement. Wij bleven vooral vasthouden aan de pensioenafspraken die wij met Defensie hebben gesloten (waar het pensioenreglement overigens ook op gebaseerd is).

(deze brief aangaande de pensioenregeling voor militairen van 11 oktober 2017 vindt u hier).

Ook kwam Defensie met een tegeneis door (o.a.) te stellen dat de centrales direct weer aan de onderhandelingstafel zouden moeten plaatsnemen om te onderhandelen over de nieuwe pensioenregeling voor militairen. Los van de procedurele kant en de vraag of men dat de centrales zou kunnen verplichten is dat naar onze mening wel een heel vreemde eis. Defensie heeft op 4 oktober jl. gehoord dat u allen in grote meerderheid het onderhandelaarsresultaat, inclusief een pensioentekst, heeft afgewezen en heeft vervolgens gewacht tot 20/21 november voor men met een totaal onacceptabel voorstel kwam.

En dan wil Defensie nu de basisregeling van het ABP accepteren en van de centrales eisen dat dit het startpunt van de onderhandelingen wordt. En dan nu ineens aangeven dat we haast hebben omdat het bijna 2019 is! De bonden hebben al op 12 oktober 2017 in het SOD aan de toenmalige Minister van Defensie (Dhr. Dijkhoff) aangegeven veel haast te hebben. Dat is op 24 november 2017 in het SOD tegen de Staatssecretaris (Mevr. Visser) herhaald en toen heeft Defensie ruim een half jaar gewacht voor men kon (of wilde) beginnen met de onderhandelingen. Na het afwijzen van het resultaat heeft men weer anderhalve maand gewacht om op 20/21 november met een onacceptabel voorstel te komen en nu heeft men ineens weer haast. Je zou haast denken dat Defensie telkenmale lang wacht om dan onder grote druk tot iets te willen komen. Dat kan toch in alle redelijkheid niet van ons verwacht worden?

Wij hebben het immers al vaker aangegeven, de discussie is breder dan alleen het pensioenverhaal. Afspraken dienen te worden nagekomen en daarnaast dient er meer financiële en beleidsmatige ruimte te zijn om tot een beter onderhandelingsresultaat te komen!

De rechter heeft aangegeven op 21 december met een beslissing te komen.

Kort geding tegen het ABP
Op maandag 17 december staat om 09:30 uur het kort geding tegen het ABP op de rol bij de rechtbank in Amsterdam. Ook daar zullen Prof. Mr. Drs. Heemskerk en Mr. Huijg onze (dus jullie) belangen behartigen.
Wij zijn druk bezig om een actie op te zetten rondom dit kort geding. Indien u als belanghebbende (militairen in actieve dienst en UGM/FLO-ers) wilt deelnemen aan deze actie wordt u verzocht het daarvoor bedoelde formulier in te vullen. Er zal dan contact met u worden opgenomen over de exacte inhoud van de actie en op welke wijze u daar aan kunt deelnemen.

Voor het aanmeldingsformulier klik hier.