3 mei 2016

Nieuwe Klachtenregeling Defensie

De Klachtenregeling Defensie (KD) is een ministeriële regeling die procedures beschrijft voor het indienen, behandelen en afdoen van klachten. De AFMP is akkoord gegaan met deze regeling.

In 2014 is de Klachtenregeling gedragingen Defensiepersoneel ingevoerd. Na ruim anderhalf jaar praktijkervaring blijkt dat deze regeling op een aantal punten nog moest worden bijgesteld. Dat is nu gebeurd. De AFMP kan zich vinden in de aangepaste regeling die nu de naam Klachtenregeling Defensie draagt. De hiaten die er nog lagen zijn nu afdoende gedicht.

Registratieplicht
Een belangrijke aanpassing is dat er nu wél invulling wordt gegeven aan de verplichting volgens de Algemene Bestuurswet om ingediende schriftelijke klachten te registreren en er jaarlijks over te publiceren. Daarnaast was er behoefte aan een logischer opbouw van de regeling, een duidelijkere beschrijving van het proces en de verantwoordelijkheden van de diverse partijen die betrokken zijn bij het proces. Ook was onduidelijk waar men een klacht kon indienen, zeker voor niet-defensiepersoneel.

Communicatie
In het kader van goed werkgeverschap zal Defensie het Defensiepersoneel voldoende wijzen op het bestaan van de Klachtenregeling Defensie, zo is afgesproken. De werkgever verstrekt informatie over hoe een klacht in te dienen, te behandelen en te registreren. Er komt nog een uitgebreid communicatieplan. Concreet komt dit erop neer dat op intranet een pagina wordt ingericht met de klachtenregeling zelf en alle andere relevante informatie, waaronder een werkinstructie en veelgestelde vragen. Voor externen wordt op Defensie.nl vermeld hoe zij een klacht in kunnen dienen over Defensie.

Meer over:
GVW