12 september 2014

Protestmanifestatie Defensiepersoneel verdient beter

Vrijdag 12 september hielden de vakbonden AFMP, VBM, MARVER, ABVAKABO en BBTV - samen de vertegenwoordigers van driekwart van de Defensiemedewerkers - in Den Haag de manifestatie DEFENSIEPERSONEEL VERDIENT BETER! Doel: de werkgever en de politiek een duidelijk signaal geven dat er snel een eind moet komen aan de jarenlange verwaarlozing van de arbeidsvoorwaarden in deze sector.

Om te beginnen hebben zich vanochtend om tien uur grote groepen deelnemende kaderleden verzameld op het hoofdkantoor van de VBM en BBTV en op de Frederikkazerne in Den Haag. Daar kregen ze een peptalk van AFMP-voorzitter Anne-Marie Snels. Ze meldde trots te zijn op de aanwezigen en hun bereidheid om vandaag mee te werken aan een duidelijk signaal richting de werkgever.

Zware onderhandelingen op komst
Dat is noodzakelijk, aldus Snels, want er staan zware onderhandelingen voor de deur. 'De politiek kan niet rekenen: er wordt gezegd dat er geld bij komt voor Defensie, maar men vergeet dat de krijgsmacht in het recente verleden een structurele bezuiniging van 1,3 miljard opgelegd heeft gekregen. Er komt dus geen geld bij, maar er gaat slechts minder geld af.'

Steun van Ton Heerts
Anne-Marie Snels las ook de brief voor die ze ontvangen had van FNV-voorzitter Ton Heerts. Daarin riep hij de vakbondsleden op door te zetten en Den Haag te laten weten dat ze er waren. 'Opnieuw is het nodig om de werkgever Defensie ervan te doordringen dat jullie als ruggengraat van Defensie recht hebben op goede arbeidsvoorwaarden.In Nederland en over de hele wereld elke dag klaar staan voor vrede en veiligheid verdient steun. Steun voor het nu stoppen met de nullijn, steun voor oplossing van de pensioenproblemen, steun voor goede arbeidsvoorwaarden en steun voor waardering en respect voor jullie werk. Loyaliteit kent zijn grenzen en die worden opnieuw opgezocht. Namens de gehele FNV en dus ruim 1,1 miljoen leden zeg ik jullie steun toe bij de acties,' aldus Ton Heerts.

Groeperen op de Lange Voorhout
Aangekomen op de Lange Voorhout kregen de deelnemers per megafoon instructies over de manier waarop de mars naar het Plein zou worden gelopen. Het weer was prima, de sfeer uitstekend en de verstrekking van chocoladerepen een groot succes. Om de actievoerders op scherp te zetten bracht een doedelzakspeler een opwekkend stuk muziek ten gehore, waarin sommigen Mull of Kintyre meenden te herkennen. AFMP-voorzitter Anne-Marie Snels werd ondertussen geïnterviewd door BNR Radio, terwijl om haar heen drie cameraploegen zich voorbereidden op het filmen van de manifestatie.

Protestmars
Om even over twaalf ging de protestmars van de Lange Voorhout naar het Plein van start. Voorop liepen AFMP-voorzitter Anne-Marie Snels en VBM-voorzitter Jean Debie achter een groot spandoek met daarop de kernachtige samenvatting van hun boodschap: Defensiepersoneel verdient beter.

Aangekomen op het Plein werden de deelnemers door presentator Marga Miltenburg uitgenodigd plaats te nemen op de legergroene klapstoeltjes voor het podium. Aan de rechterkant daarvan bevond zich een groot scherm. Daarop was een compilatie van foto’s van Defensiepersoneel te zien, voorzien van een kranten- of internetkop die verwees naar de verwaarlozing van hun arbeidsomstandigheden.

Vorstelijke steunbetuiging
Het welkomstwoord van mevrouw Miltenburg werd abrupt onderbroken door een opwindend muziekje dat de komst van een bijzondere gast aankondigde. Tot hun verbazing zagen de deelnemers ineens koning Willem-Alexander uit een auto stappen en over een 55 meter lange loper naar het podium schrijden. Daar nam hij plaats op een troon en begon een alternatieve Troonrede voor te lezen. Kern van zijn betoog was dat het hem zeer aan het hart ging dat de arbeidsvoorwaarden van het Defensiepersoneel al jarenlang werden verwaarloosd en dat daar snel een eind aan moest komen.

Tot op het bot uitgekleed
De vorst liet weten met weemoed terug te denken aan zijn eigen diensttijd. ‘Was in de tijd dat ik actief diende bij de Marine nog sprake van een sterk Defensieapparaat, nu is daar volstrekt géén sprake meer van. Het Defensieapparaat is tot op het bot uitgekleed. En ik weet waarover ik spreek. De afgelopen tien jaar is er 2 miljard euro op Defensie bezuinigd, zijn er 24.000 arbeidsplaatsen vervallen en meer dan 1000 reorganisaties geweest. Ook nu wordt er nog volop bezuinigd. Dat brengt voor veel Defensiemedewerkers baan- en inkomensonzekerheid met zich mee. Dat heeft er toe geleid dat er onvoldoende personeel beschikbaar is, doordat veel personeel de organisatie heeft verlaten. Teams zijn onderbezet, er wordt een onevenredig zwaar beroep op u gedaan. En niet alleen op u, ook op uw thuisfront.’

‘Daarnaast is veel materieel verkocht en is er onvoldoende reservematerieel beschikbaar waardoor u uw werk niet naar behoren kunt uitvoeren. Ook uw kleding, en ik weet dat u vandaag speciaal voor mij uw mooiste uniform hebt aangetrokken, laat véél te wensen over. Over de Personeelszorg bij Defensie maak ik mij eveneens grote zorgen, terwijl u die zorg verdient en hard nodig heeft.’

‘De forse bezuinigingen de afgelopen jaren tasten de veiligheid van Nederland, de Nederlanders én het Defensiepersoneel aan. En heeft bovendien ons voortzettingsvermogen enorm beperkt en onze internationale positie verzwakt. We spelen nauwelijks meer een rol op het internationale speelveld, dat kan ook niet als Nederland in plaats van de afgesproken 2% van het bruto binnenlands product (bbp) maar 0,87% van het bbp aan Defensie besteedt.’

Krokodillentranen
Het lot van het Defensiepersoneel ging de koning zozeer aan het hart, dat hij niet terugschrok voor een paar stevige politieke uitspraken: ‘Minister Hennis zei onlangs in een interview: ‘We zijn naïef geweest.’ Ook haar voorgangers huilen nu krokodillentranen, terwijl zíj verantwoordelijk waren voor de miljardenbezuinigingen de afgelopen jaren. Defensie was voor politici altijd een makkelijke bezuinigingspost. Terwijl uit recent onderzoek blijkt dat veel landgenoten vinden dat er niet langer bezuinigd mag worden op Defensie. Dat er geld bij moet. Het draagvlak onder de bevolking voor Defensie en haar medewerkers is groot. Ook mijn waardering voor u is bijzonder groot. Politici moeten zich dus niet langer verschuilen en hun verantwoordelijkheid nemen. Het is ongebruikelijk, maar ik maak als koning van deze gelegenheid gebruik om dit Kabinet en deze minister op de vingers te tikken!’

Boter bij de vis
‘Het wordt tijd voor boter bij de vis,’ aldus ‘Willem-Alexander’, ‘Speciaal voor u. U moet gesteund worden in uw zware taak, materieel én moreel. Er moet door politici weer geïnvesteerd worden in Defensie én het Defensiepersoneel. Ik doe dus een dringend beroep op dit Kabinet én in het bijzonder op minister Hennis. Zorg dat er méér geld naar Defensie gaat. En niet alleen naar materieel, maar juist ook naar het personeel. Tegen minister Hennis en de top van Defensie zou ik willen zeggen: Ga voor uw manschappen staan. Luister naar uw personeel en neem hun gegronde klachten serieus.’

Inkomensachteruitgang
AFMP-voorzitter Anne-Marie Snels en VBM-voorzitter Jean Debie lieten weten het roerend met Zijne Koninklijke Hoogheid eens te zijn. Snels: ‘Defensiemedewerkers zitten al vier jaar op de nullijn. Al die tijd is er geen cent bijgekomen in hun portemonnee. De prijzen zijn wel gestegen, dus in koopkracht is men er fors op achteruitgegaan. Ook zijn door de bezuinigingen op Defensie allerlei versoberingen doorgevoerd in de bedrijfsvoering, zoals minder oefeningen. Daardoor krijgt het personeel aan het einde van de maand ook minder geld in zijn portemonnee. En militairen krijgen ook nog eens de gevolgen van allerlei kabinetsmaatregelen over zich heen, zoals stijgende zorgkosten, dalende huizenprijzen, hogere huren, hogere lokale lasten en afbrokkelende pensioenen.’

Koopkrachtdaling door de WUL
Jean Debie: ‘De militair is uitgezonderd van de Zorgverzekeringswet en kent geen vrije artsen keuze, hij is verplicht om gebruik te maken van de militaire gezondheidszorg. Door deze uitzondering kortte het Ministerie van Financiën het loon van de militairen met 4,7% door de invoering van de Wet Uniformering Loonbegrip (WUL). Het ministerie van Financiën hield schandalig genoeg geen rekening met de bijzondere positie van de militair. De Wet Uniformering Loonbegrip betekende voor veel militairen dus 4,7% minder loon. Defensie compenseerde dat deels, maar de achteruitgang in loon bleef -1,5%. Wij vinden dat dit volledig en structureel moet worden gecompenseerd. De Minister heeft al twee keer een toezegging gedaan om een voorstel aan de vakbonden voor te leggen. Dat is nog steeds niet gebeurd. Minister, houd u nu eindelijk eens wel aan uw afspraken!’

Afbrokkelen militair pensioen
Anne-Marie Snels: ‘Pensioen is uitgesteld loon. Er is door dit Kabinet met alle nieuwe pensioenwetgeving fors bezuinigd op de pensioenen. Dat heeft gevolgen voor militairen en burgers. En daarbij wordt de eindloonregeling van militairen heel hard aangepakt De nieuwe voorstellen van Staatssecretaris Kleinsma gaan er verder toe leiden dat pensioenfondsen hogere financiële buffers op moeten bouwen. Als die plannen doorgaan leidt er dat toe pensioenen jarenlang niet geïndexeerd kunnen worden. Dat is slecht voor de portemonnee van de ouderen van nu, want dat betekent inkomensachteruitgang. Maar dat is óók slecht voor jongeren. Ook hun pensioen wordt niet geïndexeerd waardoor zij later een fors lager pensioen hebben. Wat ons betreft kunnen die plannen dus bij het oud vuil worden gezet. De politiek moet sociale partners de tijd, de ruimte én de middelen geven om tot fatsoenlijke oplossingen te komen. Daarvoor moet óók minister Hennis zich, als werkgever van het Defensiepersoneel, hard maken. Ook de militair heeft recht op een goede oudedagsvoorziening!

Gevolgen verplicht leeftijdsontslag
Jean Debie: ‘Het kabinet en deze minister houden op geen enkele wijze rekening met de bijzondere positie van de militair, zijn verplicht leeftijdsontslag en het ontstaan van een AOW-gat van twee jaar. Militairen moeten verplicht met 60 jaar met leeftijdsontslag, de UKW. Militairen hebben dan een veel lager inkomen en bouwen na hun UKW nog maar beperkt pensioen op. Dat verplichtleeftijdsontslag komt door de aard van het werk, de bijzondere positie van de militair. Boven 60 jaar wordt het werk fysiek en mentaal haast onmogelijk. De VN-regels zeggen dat je na je 55e niet meer uitgezonden mag worden. De regering veronderstelt dat je dan maar gaat werken om je inkomen en je pensioen aan te vullen. Of je op je 60ste nog zo makkelijk aan een baan komt? Er zijn 986.000 werklozen, en werkgevers bieden oudere werkzoekenden nauwelijks kansen! Het Ministerie van Financiën legt Defensie voor elke militair die met UKW is een strafheffing op. Dit kost defensie jaarlijks 160 miljoen euro, oplopend naar 170 miljoen in 2018. Dit is voor het kabinet eigenlijk broekzak-vestzak. Wij vinden dus dat deze 160 miljoen vrij moet komen voor de arbeidsvoorwaarden van het personeel. Hiermee kan onder andere het AOW-gat deels worden gecompenseerd.

AOW-gat
Anne-Marie Snels: ‘Ah ja, het AOW-gat. Omdat militairen verplicht met UKW moeten krijgen ze allemaal te maken met een fors AOW-gat. Een AOW-gat van twee jaar betekent een inkomensverlies van € 19.000. De huidige overbruggingsregeling is wat ons betreft volstrekt onvoldoende. De werkgever heeft ruim twee jaar lang geweigerd met ons te praten over een oplossing voor dit probleem. Nu gaan we praten, maar ondertussen gaat de rechtszaak die we hebben aangespannen gewoon door. We houden de druk op de ketel.’

Serieuze waarschuwing
Jean Debie: ‘De werkgever, de minister én de politiek moeten deze manifestatie als een serieuze waarschuwing beschouwen. We gaan lastige onderhandelingen in, over o.a. de arbeidsvoorwaarden, pensioenen, het AOW gat en de UKW. Daar moet de werkgever daadwerkelijk wat te bieden hebben.

Anne-Marie Snels: ‘Zo niet, dan gaan we onze leden informeren en raadplegen. Dat doen we het liefst met álle Defensievakbonden. Maar onze twee centrales organiseren wel ¾ van de leden, dat moet de werkgever én de Minister zich goed realiseren. En boeken we geen succes, dan is deze manifestatie vandaag de opmaat naar verdere acties. Onze achterban is de Koekamp (manifestatieterrein t.o. het Malieveld, 26 mei 2011, 5000 defensiepersoneel en 1200 militairen) nog niet vergeten!

https://www.youtube.com/embed/BJC2b_QSQs8

https://www.youtube.com/embed/s78cxXitJek