25 april 2018

ANW-compensatie: aanmeldtermijn verlengd

Defensiemedewerkers kunnen zich desgewenst vanaf 1 mei 2018 bij Loyalis verzekeren tegen een ANW-hiaat. Dat is het resultaat van langdurige gesprekken die de bonden en de werkgever de afgelopen maanden hebben gevoerd over een alternatief voor alle (oud-)medewerkers die vanaf 1 mei 2018 geen recht meer hebben op ANW-compensatie van pensioenfonds ABP. Er zijn twee alternatieven.

[update] De oorspronkelijke aanmeldtermijn liep tot 15 juni 2018. Aanmeldingen voor die datum waren verzekerd van een sluitende dekking. Deze termijn heeft Loyalis nu verlengd naar vóór 1 augustus 2018. Dit geeft iedereen langer de tijd om zijn of haar situatie inzichtelijk te krijgen en te bepalen of een aanvullende verzekering nodig is.

Actief personeel en UGM-ers
Je hebt de mogelijkheid deel te nemen aan een semi collectieve verzekering, bestemd voor actieve militairen, burgermedewerkers en UGM-ers. Voor deze verzekering geldt een blanco acceptatie oftewel er zal geen medische check plaats vinden. Ook geldt er geen uitsluiting voor oorlogsrisico en molest. Afhankelijk van het risico dat je wilt afdekken kan er gekozen worden uit drie verzekerde bedragen. De premie is afhankelijk van de leeftijd en van het bedrag dat je wilt verzekeren. Aangezien de verzekering via de werkgever wordt aangeboden kan de premie voor actieve defensiemedewerkers ingehouden worden op het bruto salaris. Hetzelfde geldt voor UGM-ers waarbij de premie kan worden ingehouden op de bruto UGM-uitkering.

Lees meer over deze verzekering op de speciale Loyalis-website!

Gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden
Ook gepensioneerde defensiemedewerkers en oud-defensiemedewerkers met een uitkering zoals een wachtgeld of BWW-uitkering krijgen de mogelijkheid om een verzekering af te sluiten bij Loyalis. Daarbij geldt wel dat er een medische vragenlijst moet worden ingevuld. Afhankelijk van dit traject kan er sprake zijn van een premie opslag en dus een hogere premie. Voor hen kan de premie niet ingehouden worden op de uitkering. Zij zijn dus netto duurder uit, maar dat betekent wel dat de eventuele uitkering aan de partner onbelast zal zijn.

Lees meer over deze verzekering op de speciale Loyalis-website!

Aanmelding
Alle informatie over de verzekering, de mogelijke keuzes, de premies en de wijze van aanmelden ontvang je zo spoedig mogelijk van Defensie. Medewerkers in actieve dienst via de e-mail, oud-medewerkers via een brief op het huisadres. Om de nieuwe verzekering naadloos te laten aansluiten op de ANW-compensatie van het ABP is het belangrijk je zo snel mogelijk aan te melden. Voor het actieve personeel en UGM-ers gaat de verzekering met terugwerkende kracht vanaf 1 mei in indien men zich voor 1 augustus aanmeldt.
Voor de verzekering voor gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden geldt geen aanmeld termijn, maar is er geen sprake van terugwerkende kracht tot 1 mei. Het is daarom in dit geval verstandig om je nog voor 1 mei aan te melden als je de verzekering aan wil laten sluiten op de ABP-compensatie die op 1 mei eindigt.

Wij beseffen dat dit enorm kort dag is. De reden dat de gesprekken hierover zo lang hebben geduurd, komt omdat wij óók aan alle oud-defensiemedewerkers een ANW-alternatief wilden bieden. In andere sectoren was al wel eerder een oplossing rond. Die oplossingen staan echter alleen open voor actieve medewerkers en dat was voor de AFMP geen optie.

Geen collectieve vervanger ANW-compensatie
Ook heeft AFMP in het overleg lang vast gehouden aan een verplichte collectieve regeling en een bijdrage door de werkgever aan de vervanger voor de ANW-compensatie. De werkgever heeft hier niet aan mee willen werken omdat niet elke medewerker behoefte heeft aan een dergelijk vangnet en daaraan wil meebetalen. Denk aan de medewerkers zonder partner en medewerkers die al op een andere wijze een financieel vangnet hebben.

Daarom is afgesproken dat het vrijvallende deel van de werkgeverspremie door het vervallen van de ANW-compensatie in de pensioenregeling aan alle militairen ten goede zal komen. Deze zal betrokken worden in de komende CAO onderhandelingen waarin tevens een afspraak over de nieuwe pensioenregeling voor militairen zal worden gemaakt. Doordat bij de verzekering die nu wordt aangeboden geen medische check wordt gedaan biedt dit de collega’s die dat wensen echter wel een laagdrempelige mogelijkheid om zelf het risico op een ANW-hiaat te verkleinen. Aangezien Loyalis geen uitsluiting hanteert voor oorlogsrisico en molest sluit deze verzekering goed aan bij de behoeften van defensiemedewerkers.

Coulanceregeling ongeneeslijk zieken
Eerder was al bekend geworden dat het ABP voor ongeneeslijk zieke collega’s een uitzondering hanteert. Voor de partner blijft het recht op de ANW-compensatie bestaan wanneer er sprake is van een ongeneeslijke ziekte voor 1 mei 2018. Bij het ABP kan voor het behouden van de ANW-compensatie in geval van een ongeneeslijke ziekte een beoordelingsformulier worden opgevraagd via de klantenservice van het ABP. Leden die ernstig ziek zijn adviseert AFMP dan ook om direct contact op te nemen met ABP en een beoordelingsformulier in te sturen. Mocht je dit al gedaan hebben en je onder de coulanceregeling van het ABP vallen, dan hoef je je niet aan te melden bij Loyalis.

Klik hier voor de veelgestelde vragen over de ANW.

Klik hier voor de brief van defensie.

Klik hier voor de blog van sectorhoofd PA Dik de Jonge

Meer over:
ANW
WGPA