18 december 2023

‘Voeg inkomenstoeslag toe aan salaris burgerambtenaren’

Voeg de inkomenstoeslag toe aan het salaris van burgerambtenaren bij Defensie. Dit maakt hun beloningspositie meer inzichtelijk en beter vergelijkbaar met die van rijksambtenaren. Bovendien verbetert hierdoor de uitstraling naar de markt, omdat zij dan een hoger basissalaris hebben. Zo luidt de belangrijkste aanbeveling op basis van een onderzoek, dat het Technisch werkverband (TW) Beloningspositie burgerpersoneel recent verrichtte.

Burgermedewerkers geven al langer aan dat zij zich (financieel) minder gewaardeerd voelen dan militairen en dat de verschillen in de basisbeloning bij een directe vergelijking tussen dezelfde functies onverklaarbaar groot zijn. Uit de vier informatiebijeenkomsten die wij dit jaar voor hen organiseerden, kwam naar voren dat zij de ongelijkheid in het basissalaris als onrechtvaardig beschouwen.
In het kader van het arbeidsvoorwaardenakkoord 2018-2020 werd afgesproken om onderzoek te doen naar de beloningspositie van burgerambtenaren bij Defensie ten opzichte van vergelijkbare sectoren. Vooruitlopend op de uitkomsten hiervan werden in het bestaande avw-akkoord 2021-2023 enkele maatregelen vastgelegd, waaronder de toekenning van een extra periodiek voor de schalen 3 t/m 7.
Ook in het nieuwe akkoord voor 2024 staan maatregelen die de beloningspositie van burgerpersoneel verbeteren. Een voorbeeld hiervan is het (wederom) verhogen van de inkomenstoeslag, in dit geval met 20 euro. Deze inkomenstoeslag wordt vervolgens onderdeel van het maandsalaris, wat weer zorgt voor een hogere opbouw van de vakantie- en eindejaarsuitkering. Hiermee wordt invulling gegeven aan een van de aanbevelingen van het TW Beloningspositie burgerpersoneel.  

Lagere beloning

Het onderzoek met als peildatum 1 mei 2023 toont aan dat de beloning van burgerambtenaren over de volledige linie lager is dan die van militairen. Een salarisvergelijking laat een gemiddeld verschil zien van 14,4%. De inkomenstoeslag van burgerambtenaren en de vakantie- en eindejaarsuitkering meegerekend, is dit verschil 11%. Als de Vergoeding voor Extra Beslaglegging (VEB) voor militairen in de vergelijking wordt meegenomen, dan is dit 16,1%. Wanneer je de beloningen van defensieburgerambtenaren en rijksambtenaren naast elkaar legt, dan is voor 90% van de burgerambtenaren bij Defensie het salaris lager dan dat van rijksambtenaren.

Bijzondere positie 
De rechtvaardiging van dit onderscheid tussen het defensieburgerpersoneel en militairen is niet onderzocht. Dit viel namelijk buiten de opdracht van het TW. Bovendien ontbrak het effectief aan tijd om dit goed te kunnen onderzoeken. Vermoedelijk heeft het beloningsverschil te maken met de bijzondere positie van de militair. Om er achter te komen hoe die bijzondere positie van de militair daadwerkelijk is gewaardeerd en hoe die zich verhoudt tot dit beloningsverschil, verrichten we hier in 2024 samen met Defensie onderzoek naar.

Lees via deze link de resultaten van het onderzoek naar de beloningspositie van burgerambtenaren bij Defensie.