Algemene voorwaarden

Leden kunnen bij de AFMP terecht met juridische vragen en problemen op het gebied van werk en inkomen en strafrecht. In onderstaande voorwaarden leggen we je uit wat we verstaan onder werk en inkomen en strafrecht. Wij kunnen uitsluitend adviseren en procederen over Nederlands recht en voor zover de Nederlandse rechter bevoegd is.

Wat valt er allemaal onder de dekking?

Werk en inkomen
We behandelen alle vragen en problemen die voortvloeien uit je werkzaamheden als militair ambtenaar (militair) of burgerambtenaar (burger), met inbegrip van letselschade die is ontstaan door of tijdens je werk, letselschade als gevolg van een medische fout die is begaan onder het gezag van de minister van Defensie, pensioen, werknemersverzekeringen, (particuliere) arbeidsongeschiktheidsverzekering(en), ziektekostenverzekering(en) en loon- en inkomstenbelasting. Behalve de kosten van onze eigen medewerkers vergoeden we de volgende kosten:

 • de kosten van een door de AFMP ingeschakelde externe rechtshulpverlener;
 • de kosten van door de AFMP ingeschakelde externe deskundigen, voor zover de AFMP dit nodig vindt en tot een maximum van € 2.500,-;
 • griffierechten en kosten van namens jou opgeroepen getuigen;
 • gerechtelijke kosten als de rechter heeft bepaald dat je die moet betalen;
 • de kosten van de tenuitvoerlegging van een rechterlijke uitspraak.

We staan je ook bij als je naast je werk, tijdens je UKW/FPU of na je pensionering als militair of burger neveninkomsten hebt als werknemer of zelfstandige zonder personeel. In dat geval betalen we alle kosten die zijn verbonden aan de behandeling van je zaak door onze eigen medewerkers. Daarnaast vergoeden we:

 • de kosten van een door de AFMP in te schakelen externe rechtshulpverlener tot een maximum van € 3.500,-;
 • de kosten van door de AFMP ingeschakelde externe deskundigen, voor zover de AFMP dit nodig vindt en tot een maximum van € 2.500,-;
 • griffierechten en kosten van namens jou opgeroepen getuigen tot een maximum van € 850,-;
 • gerechtelijke kosten als de rechter heeft bepaald dat je die moet betalen tot een maximum van € 1.500,-;
 • de kosten van de tenuitvoerlegging van een rechterlijke uitspraak tot een maximum van € 350,-.

(Militair) strafrecht
Hieronder valt de strafrechtelijke bijstand die je nodig hebt wanneer je als verdachte wordt aangemerkt als gevolg van de uitoefening van je functie of wanneer in verband met je doen of laten als militair of burger een klacht is ingediend tegen een besluit van het Openbaar Ministerie om je niet te vervolgen. We staan je alleen bij voor zover je niet grof nalatig bent geweest of bewust roekeloos of opzettelijk onrechtmatig gehandeld hebt.

In de praktijk blijkt het niet altijd mogelijk om meteen bij de aanvraag te kunnen beoordelen of je voor strafrechtelijke bijstand in aanmerking komt. Bij twijfel kan je bijstandsverzoek voorlopig worden toegewezen of besloten worden dat aan het einde van de strafzaak bezien wordt of je voor vergoeding van je kosten in aanmerking komt.

De door ons gemaakte kosten kunnen van je teruggevorderd worden wanneer je ons niet volledig en correct geïnformeerd hebt over de gebeurtenissen die de aanleiding vormden voor het strafrechtelijk ingrijpen.

Je hebt geen recht op vergoeding van strafrechtelijke bijstand voor zover je uit anderen hoofde reeds aanspraak kunt maken op een kostenvergoeding.

Wanneer kom je voor juridische bijstand in aanmerking?
Het liefst zouden we iedereen die onze hulp nodig heeft meteen helpen. Uit financieel oogpunt is dat echter niet haalbaar. Vandaar dat we de regel hanteren dat je geen recht hebt op juridische bijstand voor zover je bij het aangaan van het lidmaatschap al wist of redelijkerwijs kon voorzien dat er iets zou kunnen gebeuren dat tot een juridisch probleem zou kunnen leiden. Zijn er verschillende met elkaar samenhangende gebeurtenissen dan moet de eerste gebeurtenis uit de reeks hebben plaatsgevonden nadat je lid van de AFMP bent geworden. Ter illustratie: is het lidmaatschap aangegaan na een ziekmelding dan geldt een uitsluiting voor alle vragen en problemen die zijn terug te voeren op dit arbeidsverzuim. Dit betekent dat geen bijstand wordt verleend als het naar aanleiding van het ziekteverzuim tot een ontslag komt, er een geschil ontstaat of je al dan niet ziek bent of recht op een WIA-uitkering hebt. Wel heb je in dit soort gevallen recht op tips en adviezen.
We hanteren geen wachttermijn. Als je toevallig net na de start van je lidmaatschap iets overkomt, kun je dus gewoon bij ons terecht.

Lid blijven
We verwachten van je dat je lid van de AFMP blijft zolang de behandeling van je zaak voortduurt. Zeg je het lidmaatschap tussentijds op, dan beëindigen we de bijstand.

Kan ik meerdere zaken per jaar bij de AFMP aanbrengen?

De AFMP hanteert geen limiet voor het aantal zaken per persoon. Je kunt zo vaak als je wilt met een juridisch probleem bij ons aankloppen.

Wie verleent de juridische bijstand?
De AFMP heeft een landelijk werkend team van juristen in dienst. Daarnaast beschikken we over een uitgebreid netwerk van door de AFMP opgeleide raadsmannen, die je kunnen bijstaan tijdens een verhoor of verantwoordingsgesprek. Je kunt niet zelf kiezen wie jouw belangenbehartiger wordt. Dat bepaalt de AFMP op basis van een inschatting van de zaak.

Inschatting haalbaarheid

We nemen een zaak niet in behandeling of trekken ons uit een procedure terug als er geen redelijke kans is het beoogde resultaat te halen. Uiteraard gebeurt dit in overleg. Je mag van ons verwachten dat we goed uitleggen waarom we van mening zijn dat een redelijke kans niet (langer) aanwezig is.

Hoe gaan we te werk?
Het spreekt voor zich dat we het belang van onze leden voorop stellen en onafhankelijke en deskundige bijstand bieden. Tot onze sterke punten behoren specialistische kennis van de rechtspositie van defensiepersoneel en het onderhouden van goede contacten met de werkvloer en de leiding. Daardoor kunnen problemen nogal eens zonder tussenkomst van de rechter opgelost worden. Indien nodig aarzelen we echter niet om zwaarder

Aanmelding juridisch probleem
Heb je een juridische vraag of is er sprake van een juridisch geschil, neem dan contact met ons op. Dat kan door een vertegenwoordiger van de bond aan te spreken, door te bellen of te e-mailen met onze landelijke juridische helpdesk of door ons een brief te sturen. Op onze website www.afmp.nl vind je alle benodigde contactgegevens.

Het is belangrijk een geschil zo snel mogelijk bij ons te melden. Gebeurt dat te laat, dan kan de behandeling van de zaak namelijk veel moeilijker of kostbaarder worden. Dit kan voor ons aanleiding zijn om je zaak niet of onder beperkende voorwaarden aan te nemen.

Verhalen van de kosten
Soms kunnen de kosten die de AFMP maakt of vergoedt om je bij te staan op een derde worden verhaald. De AFMP-vergoeding voor het deel van de kosten dat op een derde kan worden verhaald, heeft het karakter van een voorschot. Als de kosten op een derde kunnen worden verhaald, ben je verplicht deze kosten aan de AFMP te vergoeden. Bij het in behandeling nemen van een zaak zullen we je vragen een verklaring te tekenen waarin je de vordering op een derde aan ons overdraagt (akte van cessie), zodat we de kostenvergoeding rechtstreeks kunnen innen. Voor alle duidelijkheid: je hoeft zelf nooit voor onze belangenbehartiging te betalen.

Hoe gaan we met je persoonlijke gegevens om?
We vragen je alleen om de persoonlijke gegevens die we nodig hebben om je belangen adequaat te kunnen behartigen. Je gegevens worden, behalve voor de behandeling van je zaak, niet aan anderen ter inzage gegeven. We gaan vertrouwelijk met je gegevens om; al onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht. Na sluiting wordt je dossier zeven jaar lang bewaard. Vervolgens wordt de inhoud ervan vernietigd.

Niet tevreden?
Ben je het niet eens met de uitleg of toepassing van onze voorwaarden neem dan altijd eerst contact op met onze secretaris en kijk of jullie er samen uit kunnen komen. Blijft het geschilpunt bestaan dan kun je binnen zes weken na de schriftelijke bekendmaking van het door de secretaris namens het bestuur genomen besluit schriftelijk beroep aantekenen bij de Commissie van Advies en Beroep, die vervolgens een advies aan het dagelijks bestuur uitbrengt.

Hoewel we ons uiterste best doen om klachten te voorkomen, kan de situatie zich voordoen dat je vindt dat we jouw zaak niet goed hebben behandeld. Ook in dit geval verzoeken we je contact met de algemeen secretaris op te nemen, zodat we kunnen proberen in onderling overleg tot een oplossing te komen.

Als je een externe rechtsbijstandverlener hebt ingeschakeld omdat wij te kennen hebben gegeven dat je zaak onvoldoende kans van slagen heeft dan kunnen we besluiten de kosten van deze rechtsbijstandverlener te vergoeden mits aan alle hieronder genoemde voorwaarden is voldaan:

 • de AFMP heeft je laten weten dat je niet voor bijstand in aanmerking komt omdat geen redelijke kans op succes aanwezig wordt geacht (= het besluit);
 • binnen twee weken na de mededeling van de AFMP heb je bij de secretaris van de AFMP verzoek ingediend tot heroverweging van het eerder genomen besluit;
 • de secretaris heeft naar aanleiding van je verzoek om heroverweging schriftelijk bevestigd dat het eerder genomen besluit gehandhaafd wordt;
 • achteraf komt vast te staan dat de AFMP ten onrechte heeft geoordeeld dat er geen redelijke kans was het beoogde resultaat te halen;
 • je bent bereid het eventuele vervolg van de procedure door de AFMP te laten behandelen.

De secretaris van de AFMP is bereikbaar per mail (info@afmp.nl) en per post (Johan van Oldenbarneveltlaan 46, antwoordnummer 56016, 3818 HB Amersfoort).

Beperkte aansprakelijkheid
De AFMP heeft voor zijn medewerkers een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. In geval zich in het kader van het verlenen van juridische bijstand een gebeurtenis voordoet waarvoor de AFMP aansprakelijk is, kun je maximaal aanspraak maken op het bedrag dat door de verzekeraar wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico van de AFMP.

Afwijking van deze voorwaarden

In bijzondere gevallen kan het Algemeen Bestuur van de AFMP ten gunste of ten nadele van leden van deze voorwaarden afwijken. Een afwijking ten nadele van leden is alleen aan de orde wanneer de kosten die verbonden zijn aan het verlenen van juridische bijstand een onevenredig groot beslag op de financiële middelen van de AFMP leggen of zodanig oplopen dat het voortbestaan van de AFMP in gevaar komt.