11 augustus 2015

Eigen huishouding: Nieuwe ontwikkelingen (UPDATE)

Op 24 november 2014 heeft de Centrale Raad van Beroep in een door de AFMP aangespannen procedure bepaald dat Defensie bij het toekennen van tegemoetkoming(en) voor huisvesting, voeding en reiskosten geen onderscheid mag maken tussen militairen die een eigen huishouding voeren en militairen bij wie dat niet het geval is. Omdat Defensie na deze uitspraak niet direct actie ondernam zijn de afgelopen maanden heel veel verzoeken (rekesten) en bezwaarschriften ingediend.

Onlangs heeft Defensie echter besloten alle militairen die geen eigen huishouding voeren uit eigen beweging – dus ongeacht of er een verzoek is ingediend – vanaf 24 november 2014 tegemoetkomingen te verstrekken voor (indien van toepassing) huisvesting, voeding en reiskosten. Dit is een belangrijke stap voorwaarts.

Aanspraak voor 24 november 2014
We zijn blij dat Defensie nu eindelijk overgaat tot uitvoering van de uitspraak, maar we vinden het jammer dat Defensie in het midden laat of er een verplichting is om de tegemoetkoming(en) met terugwerkende kracht te verstrekken vanaf een datum vóór de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (24 november 2014). Defensie geeft aan dat militairen die aanspraak willen maken op de tegemoetkoming(en) vanaf een datum gelegen vóór 24 november 2014 daarvoor zelf een verzoek moeten indienen. Defensie vermeldt niet of die verzoeken gehonoreerd gaan worden.

De AFMP vindt op basis van een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep van vorig jaar dat goed verdedigbaar is dat Defensie het verzoek van militairen om de tegemoetkoming(en) met verdergaande terugwerkende kracht te ontvangen moet toewijzen. Als Defensie een andere mening is toegedaan zal de AFMP een procedure aanhangig maken en de rechter uitsluitsel moeten geven.

Hoe te handelen?
Defensie heeft op 28 juli 2015 besluiten verstuurd waarin de tegemoetkoming(en) met terugwerkende kracht tot 24 november 2014 worden toegekend. Als je tijdig bezwaar hebt gemaakt tegen het besluit van Defensie van 28 juli 2015, dan adviseren wij je dringend om Defensie te berichten dat je de behandeling van jouw bezwaar wilt laten aanhouden totdat over een soortgelijke zaak door de hoogste rechter is beslist.

Naar verwachting zullen we over deze kwestie moeten doorprocederen tot de hoogste rechter, de Centrale Raad van Beroep (CRvB). We willen 2 ‘voorbeeld’ zaken voorleggen aan de CRvB. De uitkomst hiervan zal dan voor alle soortgelijke zaken moeten gelden.

Als je een verzoek hebt ingediend om de tegemoetkomingen Eigen Huishouding vanaf een datum vóór 24 november 2014 te verkrijgen, dan kun je (sinds eind september jl.) daarop een besluit van Defensie verwachten. We raden je aan daartegen binnen zes weken bezwaar te maken. Wij kunnen dat voor je verzorgen. Stuur daarom z.s.m. (N.B.: binnen de bezwarentermijn van zes weken) het afwijzingsbesluit en jouw rekest naar ons e-mailadres.

Had je nog geen verzoek ingediend? Dan kun je dat nu alsnog doen. De tekst van het verzoek met bijbehorende instructies kun je onderaan dit artikel downloaden. Je kunt onze afdeling Individuele Belangenbehartiging bereiken per e-mail (ibb@afmp.nl) of telefoon (Telefoon 085 - 89 00 430).

UPDATE 22 oktober 2015:

We ontvangen op dit moment veel vragen naar aanleiding van de ontvangen loonstrook van oktober 2015. Daaruit blijkt dat militairen, die binnen een straal van 70 kilometer van de werkplek wonen, niet in aanmerking zijn gebracht voor de (terugbetaling van) de vrijgestelde huisvestings- en voedingskosten. Deze militairen zouden niet (meer) in aanmerking komen voor huisvesting op de kazerne.

Op dit moment onderzoeken wij de 70 kilometer-grens, die door Defensie wordt toegepast bij de huisvestingsaanvraag en bij de aanspraak op de vrijgestelde huisvestings- en voedingskosten.

Zodra wij meer weten over de oorsprong en de juridische houdbaarheid van deze 70 kilometer-grens, zullen wij hierover nader berichten.

Download hier de rekesttekst

Meer over:
C&R
WGAFR