21 december 2021

AFMP blikt terug op veelbewogen jaar

Net als in 2020 werden ook dit jaar de activiteiten van de AFMP sterk beïnvloed door het coronavirus. Zo boden we aanvankelijk veelal hulp online of via de telefoon. Gelukkig werden de coronamaatregelen gedurende het jaar versoepeld. Hierdoor kregen wij in het najaar tijdens de bijeenkomsten voor onze postactieven leden bijvoorbeeld de kans om velen van jullie weer fysiek te ontmoeten. Laten we hopen dat de beperkingen in 2022 volledig kunnen worden losgelaten en dat wij weer volop ‘live’ contact met jullie kunnen leggen. Onze inspanningen voor jullie belangen bleven in 2021 onverminderd groot. Met onderstaand overzicht geven we je hiervan een indruk.

Januari 2021

PA-BIJEENKOMSTEN: NIET IN HET VOORJAAR, WÉL IN HET NAJAAR

In januari maken we bekend dat we gedwongen zijn om de geplande fysieke regiobijeenkomsten voor onze PA-leden in het voorjaar van 2021 van de agenda te halen. Door het coronavirus kunnen deze bijeenkomsten niet doorgaan, mede omdat onze leden tot de meest kwetsbare doelgroepen behoren. Gelukkig vinden de fysieke bijeenkomsten in het najaar van 2021 wél doorgang. Deze eerste PA-samenkomsten sinds lange tijd kunnen rekenen op veel belangstelling.

Februari 2021

LEDEN WIJZEN MAGERE CAO-BOD DEFENSIE MASSAAL AF

Hoe moeten we volgens jou op de cao-impasse met Defensie reageren? Deze vraag vormt de rode draad in een enquête die alle Defensiebonden, waaronder de AFMP, in februari voorleggen aan hun leden.
Eind december 2020 liepen de onderhandelingen vast over een nieuwe Defensie-cao die op 1 januari 2021 moest ingaan. De enquêteuitslagen zijn overduidelijk: leden van alle bonden wijzen massaal het magere bod van Defensie af. Zij biedt slechts 1,25 procent aan arbeidsvoorwaardenruimte, terwijl de centrales 2,5 procent noodzakelijk vinden om tot een fatsoenlijke loonsverhoging en andere verbeteringen voor het defensiepersoneel te komen.
Op 18 maart versturen de bonden in een open brief een ultimatum aan Defensie: beleg binnen 10 werkdagen vanaf heden een SOD, waar u met een cao-bod komt dat wél aan onze eisen voldoet. Mocht op vrijdag 26 maart 2021 om 24.00 uur blijken dat u niet op dit ultimatum ingaat, dan rest ons niet anders dan acties te gaan voeren.
Uiteindelijk reageert Defensie op 24 maart teleurstellend: zij biedt geen extra cao-ruimte. In een brief aan Defensie op 1 april maken de bonden gehakt van deze reactie. ‘U schrijft dat u grote waardering heeft voor de inzet van uw personeel. Daarna schrijft u dat hierbij een pakket aan arbeidsvoorwaarden hoort dat deze waardering laat zien en biedt vervolgens een loonruimte van 1,25%. Wij vinden hieruit geen waardering spreken.’

Maart 2021

INSTEMMING MET TIJDELIJKE REGELING VERGOEDING QUARANTAINEPLICHT

De defensiebonden, waaronder de AFMP, stemmen op 26 maart definitief in met de Tijdelijke regeling vergoeding quarantaineplicht van Defensie. De hieruit voortkomende vergoedingen tijdens een door het HDO opgelegde quarantaineperiode zijn bruto én pensioengevend. De tijdelijke regeling geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021. Leden kunnen de vergoedingen in de vorm van tijd opnemen of laten uitbetalen.

TON NEEMT VOORZITTERSHAMER OVER

Tijdens een Buitengewone Bondsvergadering op 31 maart wordt Ton van den Berg met algemene stemmen benoemd tot nieuwe AFMP-voorzitter. Hij neemt de voorzittershamer over van AnneMarie Snels, die op 1 april van haar pensioen gaat genieten. Tijdens de via MS Teams plaatsvindende vergadering kunnen de afgevaardigden namens de diverse sectoren via een stemcode aangeven of zij instemmen met de voordracht van Ton. Met 43 stemmen is zijn benoeming unaniem.

April 2021

FELLE KRITIEK OP BEZUINIGINGEN OP MUNITIEVOORRAAD

AFMP-voorzitter Ton van den Berg kraakt op 14 april de voorgenomen bezuinigingen op de munitievoorraad van Defensie. “Het is heel belangrijk dat militairen op missie alle munitie bij zich hebben die nodig is,” benadrukt Ton die dag tegenover de NOS. “Ook voor trainingen is echte munitie van belang. Dan krijg je als militair pas goed door hoe zo’n wapen werkt en wat het doet. Die ervaring krijg je niet met een simulatie.”

Mei 2021

AFMP LUIDT NOODKLOK OVER LOT AFGHAANSE TOLKEN
Samen met oud-AFMP-voorzitter AnneMarie Snels, collega-defensiebond VBM, Vluchtelingenwerk Nederland en diverse veteranen luiden we samen met onze zusterbond MARVER op 4 mei de noodklok over het lot van tientallen Afghaanse tolken die voor de Nederlandse troepen werkten. “Wij vrezen voor het leven van deze tolken, die ondanks de in 2019 gerealiseerde tolkenregeling, nog in Afghanistan zijn,” zegt AFMP-voorzitter Ton van den Berg. “Zonder extra acties vanuit de politiek wacht hen een vreselijk lot.” ‘

DEFENSIEPERSONEEL KWAM OVERAL IN AANRAKING MET CHROOM-6’
Tussen 1970 en 2015 kunnen (oud-)medewerkers in de hele defensie-organisatie in aanraking zijn gekomen met chroom-6. Er zijn destijds onvoldoende beschermingsmaatregelen genomen en daardoor kunnen zij ziek zijn geworden. Hierbij ging het om personeel dat zelf onderhoudswerk aan legermaterieel verrichte, maar ook om mensen die regelmatig in de werkplaatsen kwamen. Dit zijn de belangrijkste conclusies op basis van het vervolgonderzoek van het RIVM naar chroom-6 bij Defensie, waarvan op 31 mei de resultaten worden gepubliceerd. Na een eerder onderzoek in 2018 concludeerde het RIVM al dat medewerkers op de POMS-locaties aan chroom-6 in verven zijn blootgesteld en daarvan mogelijk ziek werden. Recent onderzocht het RIVM de mogelijke blootstelling aan chroom-6 op alle andere defensielocaties. Opnieuw zijn de onderzoeksconclusies niet mals.

Juni 2021

NAVO MOET TOLKENCRISIS OPLOSSEN

De AFMP en collega-defensiebond VBM roepen op 1 juni, samen met talloze internationale organisaties, de NAVO op om de Afghaanse tolken en hun families snel uit Afghanistan te evacueren. De Nederlandse bonden sluiten zich aan bij een groep (militaire) vakbonden en belangenorganisaties voor tolken uit de hele wereld, waaronder de Europese Organisatie van Militaire Verenigingen (EUROMIL). Na zich in de tijd daarvoor in Nederland land te hebben ingespannen om de Afghaanse tolken die voor de Nederlandse troepen werkten snel vanuit Afghanistan naar Nederland te laten komen, steunen zij nu ook deze internationale coalitie.

Juli 2021


‘VOLDOENDE AANKNOPINGSPUNTEN VOOR HERVATTING ONDERHANDELINGEN’
Begin juni sluiten de politiebonden vrij onverwacht een cao voor 2021 af. Zij waren als gevolg van dreigende acties en stakingen door hun minister weer aan tafel uitgenodigd, omdat er meer geld beschikbaar zou zijn voor een cao. Als gevolg hiervan gingen de defensiebonden, waaronder de AFMP, weer met de werkgever in gesprek. Dit moest namelijk betekenen dat er ook voor onze sector meer geld beschikbaar is. Op 1 juli wordt de conclusie getrokken dat er voldoende aanknopingspunten zijn om de onderhandelingen over een nieuw arbeidsvoorwaardenakkoord te hervatten. In voorafgaande informele gesprekken zijn wensen en mogelijkheden met elkaar uitgewisseld. Deze gesprekken brengen Defensie en de bonden dichterbij elkaar, maar bij veel onderwerpen moeten nog bruggen worden geslagen. Het eerste overleg vindt plaats op 5 juli.

PROCES EMPLOYABILITY-ORGANISATIE DEFENSIE GESTART
Op 20 juli wordt het Beleidsvoornemen employabilityorganisatie formeel aangeboden aan het Sectoroverleg Defensie (SOD). Hiermee komt een einde aan een lange periode waarin Defensie de afspraak uit het arbeidsvoorwaardenakkoord 2017-2018 niet wilde uitvoeren. Onder druk van onder meer de AFMP en een arbitrale uitspraak wordt eindelijk gestart met dit proces. De eenheid moet in 2023 zijn opgericht. Met de nieuwe uniforme employabilityorganisatie kunnen medewerkers van het ministerie van Defensie die hiërarchisch niet onder een defensieonderdeel ressorteren, bindende loopbaanafspraken maken. Het streven is om medewerkers eenduidig en optimaal te ondersteunen tijdens hun loopbaan. Deze loopbaan kan zich geheel binnen Defensie afspelen, maar ook uit bewegingen van binnen naar buiten en andersom bestaan

September 2021

‘JE KUNT NIET VERPLICHT WORDEN ONDERWORPEN AAN FGO’

In september klopt een lid bij ons aan, dat vraagtekens zet bij het functiegeschiktheidsonderzoek (FGO) waaraan zijn commandant hem verplicht wil onderwerpen. Na een periode van langdurig verzuim is hij alweer een half jaar volledig aan het werk als hij te horen krijgt dat hij een FGO moet ondergaan. Zijn commandant twijfelt namelijk aan zijn cluster 6 inzetbaarheid. Het lid vraagt aan ons of dit zomaar kan. Wij antwoorden hem dat dit niet kan, zeker niet als er geen gegronde redenen zijn.

ONDERHANDELAARS KOMEN ER NIET UIT
De onderhandelaars concluderen op 30 september dat zij niet tot een arbeidsvoorwaardenresultaat kunnen komen. Daarom leggen zij de stand van zaken voor aan het SOD en bespreken zij deze daar verder. In de tijd daarvoor is uitgebreid gesproken over alle onderwerpen uit de diverse inzetbrieven. Na de zomer werd gesproken over loonsverhoging, de tijdelijke toelage loongebouw, woon- werkverkeer en thuiswerken, het pensioenakkoord, het verlengen van het Sociaal Beleidskader 2012, het cafetariamodel en het opleidingsbudget bij overgang van militair naar burger en omgekeerd

Oktober 2021

SOD LEIDT NIET TOT ONDERHANDELAARSRESULTAAT
Het SOD op 14 oktober leidt niet tot een onderhandelaarsresultaat op cao-gebied. Wel wordt tijdens dat SOD vastgesteld wat er met het geld dat de werkgever en het kabinet beschikbaar willen en kunnen stellen maximaal haalbaar is. De bonden en Defensie stellen gezamenlijk vast dat een onderhandelaarsresultaat binnen de beschikbare arbeidsvoorwaardenruimte niet mogelijk is. Op 22 oktober wordt de definitieve tekst van het ‘maximaal haalbare’ eindresultaat voor 2021 bekendgemaakt. 

November 2021

AFMP HOUDT OPNIEUW LEDENRAADPLEGING
Ondanks het feit dat er geen onderhandelaarsresultaat over de cao 2021 is bereikt, besluit de AFMP een nieuwe ledenraadpleging te houden. Na bijna een jaar onderhandelen en actievoeren zonder dat dit een resultaat opleverde, vindt de AFMP dat haar achterban duidelijkheid verdient over de mogelijkheden en de onmogelijkheden die er zijn. Op 17 november valt een cao-special bij alle AFMP-leden op de mat met tekst en uitleg over de cao 2021. Aan de hand hiervan kunnen zij vanaf die dag een cao-enquête invullen, waarin zij hun mening hierover kunnen geven. Hiervoor hebben zij tot 29 november de tijd. De uitslag helpt de AFMP om een definitief oordeel te vormen over de cao 2021. Uiteindelijk spreken jullie je in de enquête massaal uit tegen de cao 2021.

December 2021

VOORLOPIG GEEN CAO 2021
Tijdens het Sectoroverleg Defensie op 2 december laten onze onderhandelaars namens de ACOP aan de minister weten dat ons eerder uitgesproken NEE tegen datgene wat de werkgever wil bieden voor een cao voor 2021 een NEE blijft. Samen vormen de AFMP, onze collega-bond MARVER en FNV Overheid de ACOP binnen de sector Defensie. Omdat ook de andere centrales een unaniem NEE als antwoord namens hun leden geven, komt er voorlopig geen cao voor dit jaar. Samen beraden de centrales zich nu over acties.

Deze AFMP-terugblik op 2021 staat in de op 18 december verschenen editie van ons ledenmagazine OpLinie.

Meer over:
Vereniging