17 februari 2021

Agenda van 42e Buitengewone Bondsvergadering AFMP

Via MS Teams vindt op 24 februari 2021 van 10.00 tot 11.00 uur de 42e Buitengewone Bondsvergadering van de AFMP plaats. Bekijk nu de volledige agenda van deze digitale vergadering en meld je hiervoor als AFMP-lid via e-mail aan.

Agenda 42e Buitengewone Bondsvergadering (digitaal in MS Teams)
D.d. 24 februari 2021
Van 10.00 tot 11.00 uur

01. Opening en vaststelling agenda

02. Afhandeling statutaire aangelegenheden

2.1 Appèl afgevaardigden uit de sectoren
2.2 Vaststellen Reglement van Orde

03. Voorstellen tot wijziging statuten en reglementen
3.1 Voorstel tot wijziging Statuten
3.2 Voorstel tot wijziging Huishoudelijk Reglement
3.3 Voorstel tot wijziging Reglement Toetsingscommissie
3.4 Voorstel tot wijziging Reglement van Orde

Toelichting: op aangeven van de sectoren is de bindende voordracht uit de statuten gehaald. De reglementen zijn hiermee in lijn gebracht. Vanuit de sectoren kan zo nodig uitleg gegeven worden over de achtergronden met betrekking tot het schrappen van de bindende voordracht. Verder is de vestigingsplaats van de AFMP aangepast (Utrecht in plaats van Woerden), is de toevoeging ’FNV’ uit de naam van de AFMP verwijderd en zijn er wat redactionele aanpassingen.

04. Stemming


05. Sluiting van de vergadering

Opmerkingen
In verband met de uitbraak van COVID-19 zal de vergadering digitaal gehouden worden.Leden die de vergadering willen bijwonen, kunnen dit tot en met 23 februari 2021 voor 16.00 uur doorgeven via dit e-mailadres. Zij krijgen vervolgens een linkje waarmee toegang tot de vergadering kan worden verkregen.Vragen dienen van tevoren bekend gemaakt te worden in een e-mail. De uiterste termijn voor het stellen van vragen is 72 uur vóór 24 februari 2021. Er zal gestemd worden via een elektronisch communicatiemiddel. Nadere informatie hierover volgt zo spoedig mogelijk. 

Meer over:
Vereniging