10 januari 2023

Belangrijke verbetering voor positie van militairen

Meerdere krijgsmachtdelen kennen nota’s op grond waarvan militairen bij de start van hun aanstelling, op basis van hun ervaring of kennis of opleiding, een aantal extra salarisnummers moeten krijgen. Als net gestarte militair ken je deze nota’s echter nog niet. Deze zijn misschien wel ergens te vinden op het intranet van Defensie, maar als niemand je hierop attendeert, ga je hier niet naar op zoek.

Enkele militairen van de KL en de KLu ontdekten onlangs bijvoorbeeld pas na enkele jaren dat zij te laag waren ingeschaald. Daarom dienden zij een rekest in. Vervolgens kende Defensie hun wel de salarisnummers toe, maar pas vanaf de datum van indiening van hun rekest en dus niet met terugwerkende kracht vanaf de datum van aanstelling. Hierover zijn tot aan de hoogste rechter procedures gevoerd. Hierbij draaide het om de vraag of de nota kan worden beschouwd als ‘een nieuw feit’. Alleen in dat geval moet Defensie namelijk een reparatie met terugwerkende kracht uitvoeren.

Geen melding

De rechter kwam tot de conclusie dat een nota waaraan militairen rechten kunnen ontlenen in principe geen nieuw feit is. Zij benadrukte dat er wél sprake is van een nieuw feit als je bij de onderhandeling over je arbeidsvoorwaarden verkeerd bent voorgelicht en als er in het aanstellingsbesluit geen melding wordt gemaakt van de nota. Dan dient er wel een reparatie met terugwerkende kracht plaats te vinden. Dit laatste is een belangrijke en terechte verbetering van de positie van militairen, die trouwens ook voor burgermedewerkers van belang kan zijn.

KLu Nota salaris bij aanstelling 2019