20 februari 2024

'Burn-out van AFMP-lid is beroepsziekte'

De Centrale Raad van Beroep (CRvB) concludeerde onlangs dat ‘de buitensporige werkomstandigheden’ van een bij de Marine werkzaam AFMP-lid ten grondslag liggen aan haar burn-outklachten. In zijn uitspraak verwijst de hoogste rechter voor militairen onder meer naar de beschikbare medische gegevens van het lid, die geen andere oorzaken voor haar klachten laten zien. De AFMP stond haar bij tijdens een bezwaar, beroep en uiteindelijk succesvol hoger beroep naar aanleiding van de korting van 30% die in haar tweede ziektejaar werd toegepast op haar loon. Buiten de bepaling dat het gekorte bedrag alsnog moest worden terugbetaald, is de formele erkenning van haar burn-out als beroepsziekte het allerbelangrijkste in de uitspraak van de CRvB.

Nadat de medewerkster uitviel door burn-outklachten en in het tweede ziektejaar met deze loonkorting werd geconfronteerd, tekende zij bezwaar aan bij haar commandant. Vanaf dat moment kon zij rekenen op hulp en begeleiding van de AFMP. De commandant bestreed het bezwaar en volhardde in de verlaging van haar loon. Vervolgens stelde zij hiertegen beroep in bij de rechtbank in Den Haag. Die verklaarde haar beroep ongegrond. Dit noopte ons als AFMP om namens haar hoger beroep aan te tekenen bij de CRvB. Wij stelden ons op het standpunt dat geen loonkorting mag worden toegepast als er sprake is van een ziekte, die in overwegende mate wordt veroorzaakt door het werk of de werkomstandigheden. Juist omdat dit bij het AFMP-lid het geval is, had zij naar onze overtuiging ook in het tweede jaar van haar ziekte recht op een 100% doorbetaling van het loon.

Bijzondere uitspraak

In haar uitspraak benadrukte de CRvB dat de door het AFMP-lid naar voren gebrachte feiten aannemelijk maakten dat haar werkomstandigheden een buitensporig karakter hadden. Zo was zij gedurende enkele jaren onder een hoge werkdruk en werklast werkzaam op een kleine afdeling. Daar werd haar takenpakket steeds verder uitgebreid, wat leidde tot onregelmatige uren, veel overwerk en langdurige consignatie. Door een onderbezetting van de afdeling moest zij 24/7 telefonisch bereikbaar zijn.
Volgens de CRvB kaartte zij de hoge werkdruk vroegtijdig aan bij haar werkgever en zijn onvoldoende maatregelen getroffen om hieraan een einde te maken. Tijdens het hoger beroep erkende de commandant uiteindelijk dat eerder had kunnen en moeten worden ingegrepen. De CRvB-uitspraak is bijzonder te noemen. Het komt maar weinig voor dat overwerk , werkdruk en/of langdurige consignatie als buitensporig worden gekwalificeerd en dat er een direct verband wordt erkend tussen verrichte werkzaamheden en psychische beroepsziekten zoals een burn-out.   

Oorzakelijk verband
Als de ziekte van een betrokken ambtenaar van psychische aard is en is vastgesteld dat de werkomstandigheden buitensporig zijn, dan kan het oorzakelijk verband tussen beide worden aangenomen. Dit is niet het geval als op basis van medische gegevens aannemelijk kan worden gemaakt dat er een ‘evident’ andere oorzaak is voor een psychische ziekte. In deze zaak werd in de medische gegevens van het AFMP-lid echter geen duidelijke andere oorzaak voor haar klachten gevonden. Hierin zag de CRvB bijvoorbeeld onvoldoende onderbouwing voor het standpunt van haar commandant dat ‘haar persoonskenmerken’ in overwegende mate de oorzaak waren van haar burn-outklachten. De CRvB bepaalde daarom dat het op haar salaris gekorte bedrag moest worden terugbetaald.

Meer over:
Marine
GVW