12 mei 2015

Dienstverbandaandoening? Meld het tijdig!

Bent u (postactief) Defensiemedewerker, hebt u gewerkt met chroom-6, PX-10 of asbest en heeft u gezondheidsklachten? Of hebt u bijvoorbeeld gehoorproblemen? Het kan dan om een dienstverbandaandoening gaan. Belangrijk is om dit tijdig te melden, ook als nog niet is vastgesteld dat er ook daadwerkelijk sprake is van een dienstverbandaandoening.

Tijdig melden is van belang omdat u dan het mogelijke recht op een (financiële of materiële) voorziening of een mogelijke vergoeding in verband met de coulanceregeling Chroom-6 niet in de waagschaal stelt. Naast de coulanceregeling Chroom-6 bestaat er ook een landelijke regeling voor mensen die ziek zijn geworden als gevolg van het werken met asbest. Een voorziening zal niet al het leed wegnemen, maar kan wel de financiële last voor een belangrijk deel verminderen.

Een voorziening is een middel dat de nadelige gevolgen van een handicap (gedeeltelijk) opheft, vermindert of verzacht. Ook hebt u mogelijk recht op een financiële tegemoetkoming voor de kosten die gemoeid zijn met de handicap, bijvoorbeeld rolstoelen, revalidatiehulpmiddelen en tegemoetkomingen in de kosten van woningaanpassingen.

Ook is het in emotioneel opzicht belangrijk dat een beroepsaandoening als zodanig wordt erkend.

Heeft u zich nog niet eerder gemeld?
Dan kunt u het beste eerst contact opnemen met het Veteranenloket in Doorn waar het aanmeldpunt is gevestigd. Meld u zich daarom óók als u
geen veteraan bent bij het Veteranenloket:
Telefoon 088-334 0000, e-mail info@veteraneninstituut.nl.

Neem vooral ook contact op met de AFMP.
Bel 085 - 89 00 470 of stuur een e-mail naar ibb@afmp.nl

Chroom-6
Hebt u gewerkt met chroom-6, bent u ziek en denkt u recht te hebben op een vergoeding?
U kunt zich dan met uw relevante medische gegevens melden bij het CAOP. Binnen pakweg drie maanden moet er dan duidelijkheid zijn, ook in die gevallen waarin een bezwaarprocedure nodig is.
Het meldpunt is maandag tot en met vrijdag geopend tussen 9.00 en 17.00 uur en is telefonisch te bereiken via het nummer 070-376 5 476. E-mail: infoc6&carc@caop.nl.
Postadres: CAOP / Ondersteuningsteam C6&CARC, Antwoordnummer 10689, 2501 BW Den Haag.

Aanmelden voor de Coulanceregeling Chroom-6:
Meldt u zich bij het CAOP (zie contactgegevens hierboven).
Moet u zich nog apart aanmelden voor de coulanceregeling als u zich al eerder bij het meldpunt hebt aangemeld? Nee, dan wordt u automatisch benaderd. U moet dan overigens wel (aanvullende) informatie geven.

AFMP-leden worden verzocht zich óók te melden bij onze afdeling Individuele Belangenbehartiging. Bel 085 - 89 00 430, of stuur een e-mail naar ibb@afmp.nl

Heeft u zich al eerder bij de AFMP gemeld? Dan is daarmee de kous nog niet af. Als u nieuwe klachten krijgt meldt u zich dan s.v.p. opnieuw.

Overige contactinfo i.v.m. dienstverbandaandoeningen:

  • Militaire voorzieningen: 045-579 8193 / brdvz@abp.nl
    (Een voorziening is een middel dat de nadelige gevolgen van een handicap (gedeeltelijk) opheft, vermindert of verzacht. Ook kan een financiële tegemoetkoming worden gegeven voor de kosten die gemoeid zijn met de handicap, bijvoorbeeld de kosten van vervoer.)

  • Militaire verstrekkingen: 045-579 5858 / brdvz@abp.nl.
    (Op basis van de Regeling ziektekostenverzekering militairen kunt u een financiële vergoeding of tegemoetkoming krijgen voor de meest voorkomende kosten van: ziekenhuisopname; medicijnen, verbandmiddelen en dergelijke; hulpmiddelen (bijvoorbeeld prothesen); fysiotherapie; psychotherapie en tandheelkundige verstrekkingen.)

  • Militaire invaliditeitspensioenen (u bent jonger dan 65 jaar): 045-579 8191 / brdip65min@abp.nl

  • Militaire invaliditeitspensioenen (u bent ouder dan 65 jaar) 045-579 8198 / brdip65plus@abp.nl

  • Militaire nabestaandenpensioenen: 045-5798198 / brdmnp@abp.nl

Overige informatie:

Reiskostenvergoeding
Bent u gewezen militair, dienstplichtige of burgerambtenaar met invaliditeit met dienstverband of arbeidsongeschiktheid met dienstverband? Dan komt u in aanmerking voor een onkostenvergoeding als u voor uw dienstverbandaandoening een zorgverlenende instelling bezoekt.

Geneeskundige verzorging
Als gewezen militair of reservist kunt u geneeskundige verzorging krijgen op basis van de Regeling ziektekostenverzekering militairen. 

Geneeskundig onderzoek voor Militair Invaliditeitspensioen
Om te kunnen beoordelen of u recht hebt op een Militair Invaliditeitspensioen is een medisch onderzoek door een verzekeringsarts noodzakelijk. 

Meer over:
WGAP
GVW