10 januari 2020

Discrimineert het AMAR op leeftijd?

Diverse militairen die binnen vijf jaar hun leeftijdsontslag bereiken, kloppen tevergeefs bij Defensie aan voor een persoonlijk opleidingsbudget. Het gaat om een aanspraak, vastgelegd in het arbeidsvoorwaardenakkoord 2017-2018. De afgelopen maanden beten de AFMP en de MARVER zich als Defensiebonden daarom vast in deze problematiek. Inmiddels hebben zij aan het College voor de Rechten van de Mens de vraag voorgelegd of Defensie in strijd met de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd handelt.

De  laatste maanden ontvingen de AFMP en de MARVER een groot aantal meldingen van militairen die niet konden rekenen op een opleidingsbudget, omdat zij binnen vijf jaar hun leeftijdsontslag (LOM) bereiken. Deze leden wijzen erop dat er collega’s zijn die binnen deze termijn voor hun LOM zitten én die wel een opleiding toegekend hebben gekregen. Ook benadrukken zij dat er opleidingen zijn toegekend “die geen enkel nut hebben voor Defensie of die niet zijn gericht op het vergroten van de carrièremogelijkheden binnen of buiten Defensie, zoals zangles.”

Goede reden
De juristen van de AFMP en de MARVER hebben de meldingen onderzocht en vastgesteld dat artikel 16bis lid 2 van het Algemeen Militair ambtenarenreglement (AMAR) nadelig is voor militairen die kort voor hun leeftijdsontslag zitten. Er is naar hun mening sprake van onderscheid op grond van leeftijd en het is de vraag of dit onderscheid objectief kan worden gerechtvaardigd. Defensie zal moeten uitleggen dat er een goede reden is om onderscheid te maken en dat consequent gehandeld wordt. Met name bij dat laatste punt zetten de bonden grote vraagtekens.
Daarom is besloten een verzoek bij het College in te dienen om te toetsen of er sprake is van verboden leeftijdsonderscheid. Een reactie van het College is nog niet binnen. Zodra er nieuws is, informeren we je hier direct over.

Meer over:
AVW