6 februari 2020

Geen geschil over eenmalige uitkeringen

Het Sectoroverleg Defensie (SOD) heeft op 5 februari jongstleden overeenstemming bereikt over de interpretatie van de arbeidsvoorwaardenafspraken 2018-2020 inzake de pensioengevendheid van de eenmalige uitkeringen voor militairen voor zowel 2019 en 2020. Het SOD heeft geconstateerd dat beide eenmalige uitkeringen pensioengevend zijn. Indien deze afspraak voor de eenmalige uitkering van 2019 praktisch niet uitvoerbaar is, gaan partijen uiterlijk 1 maart aanstaande met elkaar in overleg om een alternatieve oplossing te vinden.

Daarnaast is overeengekomen dat het uitgangspunt is, dat eenmalige uitkeringen voor militairen in principe, net zoals voor de overige ABP-deelnemers in de burger middelloonregeling, pensioengevend zullen zijn. In het kader van arbeidsvoorwaardenonderhandelingen kunnen hier in de toekomst afwijkende afspraken over worden gemaakt.

Op 14 januari is er in het Sector Overleg Defensie (SOD) gesproken over de uitwerking van het arbeidsvoorwaardenakkoord 2018-2020. Eén van de onderwerpen waarover geen overeenstemming werd bereikt was de pensioengevendheid van de eenmalige uitkeringen van € 300 in zowel 2019 als 2020 voor militairen. Partijen kwamen in deze vergadering niet nader tot elkaar. Op dat moment is geconcludeerd, dat er een mogelijk geschil was aangaande de interpretatie van de arbeidsvoorwaardenafspraak over de pensioengevendheid van de eenmalige uitkeringen. In gezamenlijkheid is besloten om een geschilvergadering uit te schrijven zodat het personeel snel duidelijkheid kon worden gegeven. Partijen hebben in de periode tussen het SOD van 14 januari en het SOD van 5 februari de tijd genomen om de arbeidsvoorwaardenafspraken nader te bestuderen. Dit heeft op 5 februari geleid tot overeenstemming over de interpretatie van de gemaakte afspraak.