Anne-Marie Snels Oud-voorzitter

Het complete verhaal over het Loonakkoord en de defensietafel

U weet dat er veel te doen is over het Loonakkoord. Dat werd op 10 juli onverwacht gesloten tussen het Kabinet en 3 kleine centrales, de FNV-bonden werden buitengesloten. Wij vonden dat er éérst goede berekeningen op tafel moesten liggen wat de effecten van het Loonakkoord voor uw pensioen zijn. We wilden dat weten vóórdat er onderhandeld werd over het Loonakkoord. Bovendien vinden we dat het defensiepersoneel na jaren nullijn een betere loonsverhoging verdient, en geen ‘sigaar uit eigen doos’ omdat uw loonsverhoging voor een belangrijk deel uit een verslechtering van uw pensioen wordt betaald. Daarnaast wilden we óók dat in de onderhandelingen door het Kabinet de onterechte fiscale boete op de UKW zou worden afgeschaft.

Bovendien spraken we met de 3 kleine centrales af dat we óf samen een Loonakkoord zouden sluiten óf niet. Deze ‘gentlemen’s agreement’ bleek niks waard te zijn voor de andere centrales want zij gingen op 10 juli onderhandelen en zetten wél een handtekening onder een akkoord waarvan de gevolgen toen niet waren te overzien. Later bleek uit berekeningen van het ABP dat jongeren er tot -14 procent op achteruit kunnen gaan, 55-jarigen tot -6 procent en een 75-jarige -1 procent.

Achterbanberaad
Bij het hele traject rond het wel of niet onderhandelen over het Loonakkoord is ons topkader nauw betrokken geweest. Onze kaderleden waren héél duidelijk, wij zitten niet te wachten op een slechte ‘deal’ met het Kabinet. Dus trokken we de kazernes in, hielden informatiebijeenkomsten om te horen wat onze leden van deze deal vonden. Iedereen was welkom, óók de leden van de andere defensie-vakbonden. We spraken honderden mensen, en slechts een handjevol was het eens met de afspraken in het Loonakkoord. Iedereen had verdraaid goed in de gaten dat het defensiepersoneel de loonsverhoging voor een fors deel zelf betaalt uit het eigen pensioen. Daar staat dus een fors slechter pensioen tegenover en jongeren worden het hardst gepakt. En iedereen was boos dat het Kabinet oneerlijke informatie geeft en ook de andere centrales het eerlijke verhaal niet vertellen. Het werd erg gewaardeerd dat wij wél uitleg kwamen geven.

De tegenargumenten
Andere centrales verdedigen hun standpunt met verhalen als “uw pensioen wordt toch wel slechter op termijn” of “Brussel gaat ingrijpen in uw pensioenen” of “u kunt veel beter zélf voor uw pensioen gaan sparen”. Dat zijn allemaal drogredenen, je gaat de militaire pensioenregeling dus zélf maar fors verslechteren omdat anderen dat in de toekomst misschien wel gaan doen? We gaan toch ook niet allemaal een fors deel van ons loon inleveren en uitkeringen verder verslechteren omdat we daar mogelijk een toekomstige financiële crisis mee tegenhouden? En of je van dat lage salaris bij Defensie zelf nog makkelijk even bij kunt sparen. Onze collectieve pensioenregeling is nog steeds de beste oplossing om ervoor te zorgen dat u straks niet op een houtje hoeft te bijten. Dat blijkt ook uit (internationaal) onderzoek. En het domste wat je kunt doen is die zelf af gaan breken. Daar werken de AFMP, de MARVER, FNV Overheid en de andere FNV-bonden niet aan mee!

Wist u trouwens dat 2,8 miljoen mensen de gevolgen van dit Loonakkoord voor hun kiezen krijgen? Zij zitten allemaal bij het ABP en krijgen allemaal te maken met de pensioenverslechteringen, alleen voor de werknemers bij Defensie, de Politie, het Onderwijs en het Rijk staat daar een schamele loonsverhoging tegenover. Al die anderen betalen dus mee aan die loonsverhoging en hen is niet gevraagd wat zij hiervan vinden. Slim hé, van het Kabinet en die andere centrales?

Het overleg bij defensie
Door het Kabinet en de andere centrales werd steeds geroepen dat er sprake zou zijn van open en reëel overleg en dat aan de sectorale onderhandelingstafel nog onderhandeld kon worden. Niets bleek minder waar.

De pensioendeal
Tegen alle procedures in werden eerst de pensioenafspraken uit het Loonakkoord aan de sectortafel Defensie besproken. Op basis van een paar magere A4-tjes, werd er met één pennenstreek een akkoord gesloten tussen de drie andere centrales en de werkgever. Zónder dat daar ook maar één enkele berekening onder lag. Terwijl we over geringe aanpassingen in de militaire pensioenregeling de afgelopen jaren ellenlang gesproken hebben en er tientallen berekeningen werden gemaakt om te kijken wat de gevolgen voor uw pensioenregeling zijn. Wij hebben hier fors bezwaar tegen aangetekend. Er was immers geen sprake van open en reëel overleg want men wilde de verlaging van de pensioenpremie, de herstelpremie en de indexatie niet ter discussie stellen, de procedures zijn niet gevolgd en zulke belangrijke besluiten neem je op basis van degelijke informatie. Daar was allemaal totaal géén sprake van, dus zijn wij niét akkoord gegaan. En op slinkse wijze werden die slechte pensioenafspraken voor militairen óók nog eens tegen alle procedures in door de Pensioenkamer heen geloodst. Ik zal u zeggen, wij waren flabbergasted. Wilt u méér lezen over de slechte pensioendeal bij defensie? Klik dan hier

De loondeal
Een week later stonden de loonafspraken uit het Loonakkoord ter discussie in het arbeidsvoorwaardenoverleg bij Defensie. Daar werd door de werkgever en de 3 andere centrales hetzelfde spelletje gespeeld. Ook hier was géén sprake van een juist gevolgde procedure, er lagen géén stukken voor. En ook hier werden de loonafspraken door de werkgever en de andere centrales één op één door vertaald zonder dat daarover nog open en reëel overleg mogelijk was. En laat u niet voor de gek houden, u krijgt geen 5,05 procent. 0,8 procent had het defensiepersoneel al ontvangen. De 1,25 procent over 2015 ontvangt men slechts over 4 maanden. 1,4 procent voor 2016 komt uit de verlaging van de pensioenpremie. En daar staat een forse verslechtering van uw pensioen tegenover. Het Kabinet is de lachende derde; die hebben lagere kosten omdat de pensioenpremie voor alle ambtenaren fors wordt verlaagd en ontvangt ook nog eens 42 procent loonbelasting over uw extra loon. Kassa!

En vervolgens wordt óók nog de indruk gewekt dat er straks ook nog een fantastisch arbeidsvoorwaardenakkoord Defensie gaat komen. Wij zijn heel benieuwd van welk geld dat dan gaat gebeuren en welke sigaar uit eigen doos hier weer om de hoek komt kijken. Want de werkgever was héél duidelijk, in 2015 en 2016 komt er géén geld bij! Terwijl er nog zoveel belangrijke besluiten moeten worden genomen over bijvoorbeeld de diensteinderegeling, een structurele oplossing voor het AOW-gat, een nieuw functiehuis én een nieuwe pensioenregeling. En daarvoor is de ruimte door het Loonakkoord al weggegeven.

Omdat er in het arbeidsvoorwaardenoverleg formeel geen besluiten kunnen worden genomen hebben wij een SOD aangevraagd. Dat is het overleg binnen defensie waar de belangrijke formele besluiten worden genomen. Nu wordt er door andere centrales gezegd dat wij tegen houden dat de loonsverhoging snel wordt uitbetaald. Zo lusten wij er nog wel een paar…

Niets doen geen optie, het defensiepersoneel verdient beter
De AFMP, de MARVER en FNV Overheid zijn mordicus tegen de afspraken in dit Loonakkoord en de uitwerking daarvan binnen Defensie. Het defensiepersoneel verdient beter en niets doen is geen optie. Dus hebben we met alle FNV-bonden een kort geding aangespannen om dit Loonakkoord van tafel te krijgen. Daarom hadden we defensie en de andere drie centrales ook formeel verzocht om de besluitvorming aan de onderhandelingstafel bij defensie even uit te stellen. Ook dát hebben ze niet gehonoreerd.
Er komt een referendum in oktober, en er worden ook door de AFMP, de MARVER en FNV Overheid acties gestart, net als bij de Politie, het Rijk en andere sectoren. Als FNV-bonden moeten we alles in het werk stellen om dit slechte Loonakkoord voor u van tafel te krijgen. Als praten niet helpt is er géén andere keuze. U verdient na jaren nullijn een échte goede loonsverhoging, die niét voor een fors deel wordt betaald uit uw pensioen. En we hebben uw steun nodig om dit tij te keren.

Tot slot
Wij zouden geen knip voor onze neus waard zijn als we u niét het eerlijke verhaal zouden vertellen! Belangrijke besluiten over de gevolgen van het Loonakkoord voor het defensiepersoneel neem je niet ‘in achterkamertjes’, daar betrek je je achterban open en eerlijk bij. Want er staat téveel op het spel, uw loon én uw pensioen, en dat is niks meer en minder dan uitgesteld loon.

Anne-Marie Snels, voorzitter AFMP/FNV
en
Ton de Zeeuw, voorzitter MARVER