27 juni 2024

Inverdienmaatregelen blijven ongewijzigd

De afgelopen periode beklaagden zich opnieuw diverse militairen bij de begeleidingscommissie arbeidsvoorwaarden en bij ons als AFMP over het nadeel dat zij naar hun idee ondervinden van een in het kader van het avw-akkoord 2017-2018 gemaakte afspraak. Het gaat om de afspraak die het sinds 1 januari 2017 mogelijk maakt om je ontslagleeftijd te verlagen door gebruik te maken van inverdiende tijd op basis van inzet. Deze militairen menen dat zij door de ingangsdatum van deze optie worden benadeeld ten opzichte van jongere collega’s die in de toekomst nog meer gelegenheid zouden hebben om op deze manier in te verdienen. Zij beschouwen zichzelf als een ‘vergeten generatie’ en pleiten al langer voor een passende maatregel die het door hen gevoelde probleem definitief moet oplossen.

Vanaf eind 2022 kreeg de AFMP inmiddels van tientallen leden de vraag of wij iets konden doen aan het door hen ondervonden nadeel. De eerste keer klopten 14 leden bij ons aan. Helaas slaagden wij er niet toen in om voldoende informatie te vergaren en werd niet duidelijk wat bij ieder individueel AFMP-lid het daadwerkelijke probleem was. Sindsdien kwamen verschillende andere leden bij ons op het net, die ook menen dat de gemaakte inverdienafspraak nadelig voor hen uitpakt. Naar aanleiding van het grote aantal verzoeken tot een oplossing dat recent is ingediend bij de bijzondere commissie arbeidsvoorwaarden hebben sociale partners de vermeende problematiek besproken en hieruit is deze brief voortgekomen.  

Breed pakket
Defensie en de bonden spraken in 2017 een breed pakket aan maatregelen rond de diensteinderegeling voor militairen met elkaar af. Naast de reeds bestaande inverdienopties riepen zij een voorziening in het leven, waarmee je als militair ook kunt inverdienen als je bent ingezet en de arbeidstijdenregelingen gedurende 7 aaneengesloten dagen buiten werking zijn gesteld. Het doel hiervan is om rekening te houden met de noodzaak van een stijgende AOW-leeftijd met het oog op de toenemende levensverwachting. De achterliggende uitdaging is dat dit niet automatisch betekent dat militairen die veel worden ingezet in gelijke mate met die stijgende levensverwachting ook inzetbaar blijven. Tijdens de onderhandelingen in 2017 is lang gesproken over het overgangsregime. Er werd vooral stilgestaan bij de impact voor de collega’s van de Koninklijke Marine. In het verleden hadden zij namelijk een lagere ontslagleeftijd dan hun collega’s van de overige krijgsmachtdelen.

Stijgende levensverwachting

Het CBS kwam onlangs met de prognose dat de levensverwachting nog steeds stijgt, maar dat deze stijging niet volledig zal herstellen tot de trend die werd voorzien voor de coronapandemie.  Dat betekent dat de leeftijd waarop militairen met ontslag gaan minder snel zal stijgen dan eerder voorzien. Echter, jongere militairen zullen nog steeds met een hogere ontslagleeftijd worden geconfronteerd dan oudere collega’s die eerder met ontslag gaan. Op basis hiervan concluderen sociale partners dat de omstandigheden sinds 2017 niet wezenlijk zijn veranderd en dat ook de mogelijkheid voor militairen om daadwerkelijk in te verdienen sinds het maken van de avw-afspraak niet significant is gewijzigd. Ook na de door de ‘vergeten generatie’ ingediende bezwaren uitgebreid te hebben bestudeerd, zien sociale partners vooralsnog geen aanleiding tot het wijzigen of schrappen van de in 2017 gemaakte avw-afspraak.

Heb je als AFMP-lid (extra) inhoudelijke vragen over deze afspraak of over de toelichting in de bovengenoemde brief? Dan kun je hiermee uiteraard bij ons terecht. Stuur hiervoor een e-mail naar dit e-mailadres.

Meer over:
C&R
AVW