24 mei 2024

Laatste drempel voor remotie burgers weggehaald

Defensie en de bonden zijn het definitief eens geworden over de concrete invulling van de in het kader van het avw-akkoord 2024 gemaakte afspraak om remotie als instrument toe te voegen aan de rechtspositie van burgermedewerkers. Remotie is het op persoonlijke titel en om individuele redenen van een burgermedewerker toewijzen van een functie waaraan een lagere schaal is verbonden dan diens huidige functie.

Het instrument is op zich niet nieuw; burgermedewerkers konden al voor remotie kiezen.  Mogelijke redenen voor het – al dan niet tijdelijk – inzetten van dit instrument zijn het creëren van een betere balans tussen hun werk en privéleven, een omscholing naar een ander vakgebied of het verminderen van de fysieke en/of psychische belasting van hun werkzaamheden. In de oude situatie diende hun werkgever ontslag te verlenen en moesten zij vervolgens worden aangenomen op de functie met een lagere schaal. Nu hierover verdere afspraken zijn gemaakt, hoeft geen ontslag- en aannameprocedure meer te worden doorlopen om voor remotie in aanmerking te komen. Zo is dus een laatste belangrijke drempel voor het hanteren van dit instrument weggehaald.

Drie stappen
Om de financiële pijn van de remotie voor burgermedewerkers te verzachten, wordt gedurende drie jaar een afnemende remotietoelage toegekend. Dit zorgt ervoor dat het salaris niet in één keer wordt verlaagd naar de lagere schaal van de nieuwe functie, maar in drie gelijkmatige stappen van een jaar. Deze remotietoelage wordt gebaseerd op het verschil tussen het oude en het nieuwe salaris op het moment van de remotie. Vervolgens wordt dat verschil in drie jaar afgebouwd, namelijk 75% van dat verschil in het eerste jaar na de remotie. Dit wordt gevolgd door 50% in het tweede jaar en tenslotte 25% in het laatste jaar. Zo komt de burger na drie jaar stapsgewijs terecht op het salaris dat behoort bij de nieuwe functie. De remotietoelage wordt overigens niet aangepast aan tussentijdse loonontwikkelingen. 

Implementatie
Remotie is al mogelijk sinds 1 januari 2024. Maak je als burgermedewerker eventueel aanspraak op een remotietoelage die vanaf die datum is ontstaan? Dan krijg je die over niet al te lange tijd met terugwerkende kracht uitbetaald, maar nu is het systeem hier nog niet op ingericht. De verwachting is dat remotie uiterlijk op 1 juni aanstaande als instrument in het defensiesysteem zal zijn geïmplementeerd.