3 maart 2015

Militairen betalen geen VUT-equivalent meer vanaf 1 januari 2015

Met ingang van 1 januari 2015 betaal je als militair niet meer het zogenoemde VUT-equivalent. Je krijgt het teveel betaalde bedrag met terugwerkende kracht terug.

De VUT-equivalent van militairen is 20 jaar geleden ingevoerd en is een inhouding op het brutosalaris. Je betaalde het VUT-equivalent omdat burgers met de VUT (later FPU) konden en deze regeling financieel moest worden opgebracht. Als militair betaalde je een solidariteitsheffing.

Als gevolg van wijzigingen in pensioenafspraken voor burgerpersoneel is die FPU-bijdrage komen te vervallen. En daarmee vervalt ook de basis voor inhouding van de VUT equivalent bij militairen. Dat is door de Minister in het georganiseerd overleg op 17 februari erkend.

In een brief aan het overleg heeft de Minister ons nog laten weten dat het stopzetten van het VUT-equivalent voor militairen zo spoedig mogelijk met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2015 plaats zal gaan vinden.

Wil je meer weten over het VUT-equivalent? De FAQ’s hieronder geven je inzicht.

Waarom wordt er een VUT-equivalent ingehouden op mijn salaris?
Op grond van artikel 66 van de wet financiële voorzieningen privatisering ABP is de militair sinds 1 januari 1995 maandelijks een bijdrage verschuldigd, die net zo groot is als de VUT-bijdrage van de andere overheidswerknemers (burgers) binnen de sector Defensie. Het percentage wat door de burgerambtenaar aan VUT-premie wordt betaald geldt sinds die tijd dus ook voor de militaire ambtenaar.

Over welk deel van mijn salaris betaal ik het VUT-equivalent?
Het VUT-equivalent wordt in principe geheven over de inkomsten en alles wat verder nog de pensioengrondslag van de militair bepaalt.

Heb ik als militair ook recht om met de VUT te gaan?
Er bestaat voor militairen geen direct verband tussen de inhouding en een eventueel recht of uitzicht op een VUT regeling.

Waarom is dit VUT-equivalent ingesteld als ik er geen rechten aan kan ontlenen?
Het VUT-equivalent is ingesteld om ervoor te zorgen dat militairen geen financieel voordeel zouden hebben ten opzichte van de andere overheidswerknemers die wel een VUT premie moesten gaan betalen doordat het ABP werd geprivatiseerd. Het heeft dus het karakter van een solidariteitsheffing

Tussen welke partijen is het convenant privatisering ABP afgesloten?
Het convenant is destijds afgesloten tussen de Minister van Binnenlandse zaken als vertegenwoordiger van de ministerraad met de centrales van overheidspersoneel.

Wie beslist er over wat er gebeurt met het geld dat voor het VUT- equivalent wordt ingehouden?
Defensie dient daarover op grond van artikel 9, vierde lid, van het Convenant privatisering ABP afspraken te maken met het georganiseerd overleg Militairen. In dat convenant is opgenomen dat het geld niet besteed mocht worden aan een verhoging van de salarisbedragen.

Wat gebeurt er met het geld dat voor het VUT-equivalent wordt ingehouden?
Tussen Defensie en het Georganiseerd Overleg Militairen is destijds afgesproken dat deze middelen worden aangewend voor de kapitaaldekking van de militaire pensioenen.

Ik betaal al pensioenpremie, waarom wordt het geld van het VUT-equivalent dan toch gebruikt voor de kapitaaldekking van de militaire pensioenen?
De reden daarvoor is dat voor de financiering van het kapitaal gedekte pensioen extra geld nodig is om het Defensiepersoneel in te kopen in dat pensioen.

Tot wanneer is er sprake van extra financiering van het kapitaal gedekte pensioen?
De overeenkomst met ABP over de financiering van de extra pensioenlasten loopt tot 2036.

Wordt er ook een werkgeversdeel ingehouden voor de militair zoals bij de pensioenpremie het geval is?
Er is uitsluitend sprake van een equivalent van het VUT-bijdrageverhaal op de werknemer. De werkgeversbijdrage, die wel wordt geheven voor burgerambtenaren, is zodanig verbonden met die aanspraken dat deze buiten beschouwing is gebleven.

Op mijn salaris van januari 2015 is nog steeds het VUT-equivalent ingehouden terwijl dat voor de burger werknemers niet meer het geval is. Klopt dit wel?
Nee, dit klopt niet. Deze inhouding is op grond van artikel 66 van de wet privatisering ABP gekoppeld aan de inhouding van de VUT-premie voor burger medewerkers en dient daarom ook voor militairen te worden aangepast.

Hoe hoog dient de inhouding van het VUT-equivalent vanaf januari 2015 te zijn?
Omdat deze gekoppeld is aan de VUT-premie die de burgers betalen dient deze te worden bijgesteld naar hetzelfde niveau als voor de burgers geldt. In januari was dat nul euro.