18 juni 2020

Nog geen witte rook na overleg

Defensie en de centrales voor het defensiepersoneel voerden woensdag 17 juni overleg in het Sector Overleg Defensie over de invulling van de afspraak uit het arbeidsvoorwaardenakkoord 2018-2020 om uiterlijk 1 juli te komen tot een nieuw bezoldigingsstelsel. Besloten is dat er nog een ultieme poging ondernomen wordt om op heel korte termijn een vervolgstap in de totstandkoming van een nieuw bezoldigingsstelsel te zetten. Dit in een poging om op 1 juli een aanvaardbaar alternatief op tafel te hebben liggen.

Nadat al eerder geconcludeerd was (check deze link) dat het niet haalbaar was om op 1 juli aanstaande een volledige herziening van het bezoldigingsstelsel te hebben, zijn Defensie en de bonden op zoek gegaan naar een alternatief. Een afspraak die zichtbaar maakt dat er een belangrijke en grote stap op weg naar het einddoel wordt gezet. De onderhandelingen daarover liepen om meerdere redenen spaak.

Twee elementen
Voor de AFMP moeten in de discussie over een nieuw bezoldigingsstelsel twee elementen worden betrokken, namelijk de standaard bezoldiging én het toelagenstelsel. Dat was en is de afspraak. Logischerwijs zouden beide elementen dus ook serieus besproken moeten worden in een discussie over een alternatieve stap die we op 1 juli kunnen gaan zetten, Als bonden hebben we daarvoor ook voorstellen ingediend. Defensie stelde zich echter op het standpunt dat wijzigingen in of verbeteringen van het toeslagenstelsel, zoals door ons voorgesteld, niet aan de orde konden zijn. Dat was volgens de werkgever niet afgesproken in het eerdere AV-akkoord.

Volledige herziening
Tijdens de SOD-vergadering moest de werkgever uiteindelijk erkennen dat er in het akkoord überhaupt geen afspraken zijn gemaakt over iets anders dan een volledige herziening. Tot open en reëel overleg behoort dan ook dat alle inbreng serieus genomen wordt en dat Defensie hier geen belemmeringen opwerpt. De blokkade om het over toelagen te hebben, is in het SOD daarmee weggenomen.
De tweede reden waarom het misging, had te maken met gebrekkige informatievoorziening van de zijde van de werkgever. De AFMP kan en wil niet akkoord gaan met een voorstel waarvan wij de effecten niet voldoende kunnen doorgronden. Als Defensie dan komt met een voorstel voor een andere tabelbezoldiging zonder goede doorberekeningen, dan is het niet vreemd dat we nee zeggen als de consequenties daarvan niet duidelijk gemaakt worden. Sterker nog, het voedt bij ons de gedachte dat er iets niet (helemaal) klopt.

Controleerbare onderbouwing
In de SOD-vergadering heeft Defensie toegezegd op heel korte termijn met een controleerbare (financiële) onderbouwing te komen. Daarmee kunnen we de inkomenseffecten over een volledige loopbaan bij Defensie, maar ook binnen een bepaalde rang verifiëren en toetsen aan het uitgangspunt in het akkoord dat niemand er bij de invoering van het nieuwe bezoldigingsstelsel op achteruit zal gaan. Dat is en blijft voor ons een afspraak die we in het laatste AV-akkoord maakten waaraan we onverkort zullen vasthouden.

Meer over:
AVW