9 november 2021

Problemen rond FDC ontaarden in soap

Al jarenlang zijn er grote problemen rond de uitvoering van de op artikel 38 van het BARD gebaseerde feestdagencompensatie (FDC). Deze compensatie komt er op neer dat je als burgermedewerker van Defensie kunt genieten van verlof, bestaande uit eerder gemaakte werkuren tijdens een hiervoor aangewezen kerkelijke of nationale, landelijk, regionaal of plaatselijk erkende feest- of gedenkdag. Meestal werken Defensie-eenheden volgens een vastgesteld werkrooster en hierdoor is vóór de start van het kalenderjaar al duidelijk wie op welke feestdagen moet werken. Burgerpersoneel krijgt hiervoor compensatie toegekend in de vorm van extra verlof. De moeilijkheden rond de toekenning hiervan zijn de afgelopen tijd ontaard in een ware soap.

Zo was in maart 2020 bij DBBO de toekenning van de FDC over de dagen dat burgermedewerkers tijdens kerst 2019 hadden gewerkt nog steeds niet verwerkt. Defensie constateerde eerder zelf ook al dat het niet lekker loopt met de FDC. De AFMP zelf werd op 26 maart van dit jaar onaangenaam verrast door een actie van de HDP op dit gebied. Via notabene een P&O-flash vernamen we dat Defensie op 1 april wilde overstappen van een handmatige toekenning van de FDC naar een zogeheten RMT-toekenning voor alle burgermedewerkers die volgens een continu-ploegenrooster werken.

Roostermanagementtool
RMT staat voor roostermanagementtool en juist rond deze tool spelen de nodige moeilijkheden. De invoering hiervan is bijvoorbeeld allerminst zeker, zeker nu hierover geen overeenstemming met de bonden is bereikt. Mede daarom vindt de AFMP dat er geen sprake kan zijn van een toekenning op basis van de RMT. Bovendien hield de HDP bij zijn besluit geen rekening met de compensatie van daadwerkelijk gewerkte uren. Hij wilde alles afdoen met slechts 8 uren. Volgens ons is het een verkeerde veronderstelling dat je slechts een maximaal aantal te compenseren uren kunt verbinden aan een gewerkte dienst op een feestdag.

Nieuwe drempel
Pas na lange tijd trok de HDP zijn nota over de RMT op 23 juni in, na herhaald aandringen van de vakbonden. Hierdoor voelden commandanten zich gedwongen de onjuiste nota uit te voeren of de uitvoering hiervan volledig te blokkeren. Terecht trokken boze leden hierover bij ons aan de bel. De uiteindelijk intrekking van de nota leidde helaas niet tot een snelle afwikkeling van de rechtmatige toekenning. Zelfs waar commandanten en medezeggenschap snel alles in beeld hadden gebracht en hadden aangeleverd bij het DCHR, werd een nieuwe drempel opgeworpen.

Positieve berichten
Pas eerder deze maand ontving de AFMP eindelijk positieve berichten dat het DCHR de gerechtvaardigde toekenning over 2021 heeft bijgeschreven. Vind je dat je uren te kort komt of heb je nog niets toegekend gekregen? Meld dit dan bij onze afdeling individuele belangenbehartiging via dit e-mailadres of neem hierover contact op met één van onze sectorhoofden, van wie je de contactgegevens kunt vinden via deze link. Ondertussen roepen wij jou en je collega’s op om scherp te zijn op de 2022 toekenning van de FDC en om eventuele onregelmatigheden bij ons te melden.

Militairen
Bij militairen is overigens een volledig andere compensatieregeling dan de FDC van toepassing. Nadat zij op een feestdag hebben gewerkt, worden militairen als compensatie uitgeroosterd op een andere dag in dezelfde periode als de desbetreffende feestdag. 

Meer over:
Burgers
DBBO