30 maart 2021

Reactie werkgever op ultimatum: Veel waardering maar geen cent erbij!

Op 24 maart ontvingen de defensievakbonden de reactie van de staatssecretaris op ons ultimatum van 12 maart jl. naar aanleiding van het stuklopen van de cao-onderhandelingen. In die ultimatumbrief verzochten wij de werkgever nogmaals om minimaal 2,5 % arbeidsvoorwaardenruimte beschikbaar te stellen om daarmee tot een fatsoenlijke loonsverhoging en andere verbeteringen voor het defensiepersoneel te komen. Daarmee vroegen wij écht niet ‘het onderste uit de kan’ en hielden we wel degelijk rekening met de huidige economische situatie. De reactie van de staatssecretaris op ons ultimatum was op één punt positief: het antwoord kwam binnen de termijn dat ons ultimatum afliep. De werkgever had verder helemaal niets te bieden, hoewel de reactie qua inhoud veelzeggend was!

Hoezo waardering?
In de inzetbrief van Defensie van 4 december 2020 gaf de werkgever nog aan een loonbod te willen doen waaruit waardering sprak voor het personeel, voor zowel de inzet van militairen als van burgers. Dat de werkgever vervolgens een loonruimte van 1,25% bood was al een blamage op zich. In de reactie op ons ultimatum gaat Defensie nóg een stap verder. Die komt er namelijk kort gezegd op neer dat defensiepersoneel blij mag zijn dat ze nog een baan bij Defensie heeft, en nog wel mét baanzekerheid. Dat Defensie een ongelooflijk flexibel personeelssysteem heeft en dat die baanzekerheid niét geldt voor soldaten en korporaals laat men maar even buiten beschouwing. Zou Defensie nu écht denken dat defensiepersoneel uit dankbaarheid staat te springen van blijdschap? Vergeet Defensie dat ze al 9.250 vacatures heeft en dat een belangrijke reden de niet marktconforme salarissen en arbeidsvoorwaarden zijn?
Opnieuw benadrukt de werkgever in haar reactie grote waardering te hebben voor jouw/jullie inzet. Juist ook in moeilijke tijden zoals tijdens deze coronacrisis. “Het laat zien dat Defensie zelfs onder deze omstandigheden kan blijven bouwen op haar personeel,” aldus de werkgever. Volgens haar is dat niet alleen voor het hier en nu belangrijk, maar ook in de toekomst. En daarvoor zijn ze jou en je collega’s zeer erkentelijk. Wauw! Maar van erkentelijkheid kun je de huur niet betalen, noch je boodschappen afrekenen.

Schijn bedriegt!
In haar reactie geeft Defensie aan dat, met het oog op de nieuwe werkelijkheid, een eerste loonbod was gedaan en dat dit eerste loonbod een opening was als start van de onderhandelingen. Volgens de werkgever hebben we dit gesprek als sociale partners helaas nog niet kunnen afronden, net zoals het gesprek over de overige onderwerpen in de inzetbrief van Defensie.
De vakbonden herkennen dit volstrekt niet. Defensie maakte meer dan eens duidelijk dat haar bod van 1,25% de maximumruimte was. Daarbinnen kon worden gedifferentieerd, als de een meer kreeg, kreeg de ander minder. Dat was door Defensie zelfs tot 2 cijfers achter de komma uitgerekend. Ons voorstel om over andere onderwerpen door te praten, werd door de onderhandelaar van Defensie resoluut van tafel geveegd. Zij wilde alleen het gehele pakket (in het Sector Overleg Defensie) bespreken. Het is niet voor het eerst dat Defensie bij een cao-conflict leugens om bestwil verkoopt.

Opnieuw aan tafel?
Tot slot roept de staatssecretaris de vakbonden onomwonden op om het formele overleg over andere onderwerpen te hervatten. Over een aantal grote hervormingen, waaronder het nieuwe personeelssysteem en het bezoldigingsstelsel, zijn immers reeds afspraken gemaakt.
Dat die afspraken zijn gemaakt, klopt als een bus:

- Er had op 1 juli 2020 een nieuw bezoldigingsstelsel voor de militairen moeten zijn waarbij niemand er op achteruit zou gaan.
- Er had medio oktober 2020 een nieuw personeelssysteem voor militairen moeten liggen.

Beide zaken vielen in de looptijd van de laatst afgesloten cao en derhalve zou er voor deze veranderingen geld moeten zijn gereserveerd. Als Defensie daar daadwerkelijk geld voor heeft gereserveerd, buiten het eerdergenoemde cao-bod om, zijn we gaarne bereid om afspraken te maken om dat in te vullen.
We beraden ons nu over het vervolgtraject en de bijbehorende acties. Daarbij kunnen we de input van het personeel goed gebruiken. Houd daarvoor de website www.actiebijdefensie.nl én die van je eigen vakbond goed in de gaten!

De Centrales van Overheidspersoneel Sector Defensie,

AC
J.J.C. Debie
Voorzitter

ACOP

A. Snels
Voorzitter

CCOOP
J.A. Kropf
Voorzitter

CMHF
R.O.P. Pulles
Voorzitter

Lees hier het ultimatum aan Defensie. Via deze link vind je de reactie hierop van de top van Defensie.

Meer over:
CAO