13 februari 2014

Veelgestelde vragen over de WUL

Veelgestelde vragen over de WUL

Wat is het doel van de Wet Uniformering Loonbegrip (WUL)?
Het doel van de WUL is het aanzienlijk verminderen van de administratieve lasten van werkgevers en belastingdienst. De WUL schrijft voor dat bij het berekenen van iemands loonbelasting, zijn premies voor de volksverzekeringen, zijn premies werknemersverzekeringen en zijn inkomensafhankelijke premie voor de ziektekostenverzekering hetzelfde inkomensbedrag als uitgangspunt wordt genomen. Met andere woorden: bij deze berekeningen wordt voortaan een uniform loonbegrip gebruikt

Wat is een belangrijk voorbeeld van een administratieve lastenverlichting door de WUL?
Nederland kent een verplichte ziektekostenverzekering waarvoor werknemers in de meeste gevallen zowel een nominale premie (vast
bedrag) als een inkomensafhankelijke premie moeten betalen. Voor werknemers buiten Defensie is het belangrijkste gevolg van de WUL dat hun inkomensafhankelijke bijdrage komt te vervallen. Tot 1 januari 2013 werd deze bijdrage maandelijks ingehouden op hun brutoloon en daarna door de werkgever volledig vergoed. Over die vergoeding betaalden de werknemers vervolgens loonbelasting. Deze omslachtige constructie is verdwenen. Voortaan betaalt de werkgever maandelijks rechtstreeks een premie over het loon van de werknemer aan het Zorgverzekeringsfonds.

Gevolg van deze nieuwe gang van zaken is dat de Belastingdienst de loonheffing over de voormalige werkgeversvergoeding misloopt.
Om dat verlies te compenseren zijn de tarieven voor de eerste twee schijven in de loonbelastingtabellen verhoogd met respectievelijk 3,9 en 0,05 procent. Al met al merkt de gemiddelde werknemer in zijn portemonnee relatief weinig van de invoering van de WUL.

Wat zouden volgens de regering de inkomensgevolgen van de WUL zijn?
De invoering van de WUL kon volgens de regering leiden tot positieve en negatieve inkomenseffecten. Vooraf werd aangekondigd dat deze
niet zouden worden gecompenseerd zolang het ging om veranderingen binnen de bandbreedte van -1,5 procent en +1,5 procent. Mocht blijken dat een grote groep mensen te maken kreeg met dalingen of stijgingen van hun inkomen boven deze bandbreedte, dan zouden nadere maatregelen worden genomen.

Waarom pakt de WUL voor actieve militairen onevenredig negatief uit?
Defensie kent een eigen zorgstelsel (SZVK). Defensiepersoneel betaalt daarvoor een nominale premie (vast bedrag per maand), die via het loon wordt ingehouden. Daarnaast betaalt de werkgever een inkomensafhankelijke premie, waarover actieve militairen (net als andere werknemers) loonbelasting betalen. In principe kwam er door de invoering van de WUL geen positieve verandering in deze situatie: Defensiemedewerkers bleven hun nominale premie betalen én loonbelasting over de werkgeversbijdrage. Ze profiteerden op dat laatste punt dus niet van de invoering van de WUL, maar kregen vanaf januari 2013 wel te maken met een negatief effect daarvan: de verhoging van de eerste twee schijven in de loonbelastingtabellen met respectievelijk 3,9 procent en 0,05 procent. Het gevolg was dat militairen in actieve dienst na de jaarwisseling aanzienlijk minder loon uitbetaald kregen. Een inkomensachteruitgang die varieerde van 2,8 tot 4,7 procent.

Worden actieve militairen gecompenseerd voor de negatieve inkomenseffecten van de WUL?
De werkgever heeft na het opschorten van het overleg door de bonden in januari 2013 eenzijdig enkele maatregelen genomen om de inkomensachteruitgang van het personeel in actieve dienst enigszins te beperken. Zo is besloten om de werkgeversbijdrage tijdelijk niet meer op het loonstrookje te zeten als onderdeel van het loon. Het gevolg is dat actieve militairen over deze bijdrage geen loonbelasting meer hoeven te betalen. Door deze en andere (tijdelijke) maatregelen komen actieve militairen voor het jaar 2013 over de hele linie uit op een inkomensachteruitgang van tussen 0,8 en1,5 procent.
Minister Hennis-Plasschaert heeft voor deze aanpak voldoende steun weten te krijgen in de Tweede Kamer. Wat de AFMP betreft is deze in alle haast bij elkaar gesprokkelde compensatie onvoldoende. Omdat hier echter sprake is van reparatie door de minister n.a.v. een weeffout in de wetgeving met instemming van het parlement, lijkt deze compensatie voor 2013 een voldongen feit. De structurele compensatie vanaf 2014 is een onderwerp waarover nog verder gesproken moet worden .

Waarom pakt de WUL voor post-actieve militairen met een UGM-uitkering onevenredig negatief uit?
Uit dienst getreden militairen met een UGM-uitkering betalen voor hun ziekekostenverzekering een inkomensafhankelijke zorgpremie. Los van de komst van de WUL is deze premie sinds 1 januari 2013 verhoogd van 5 naar 5,65 procent. De werkgever vergoedt dit bedrag volledig door het uitbetalen van een zogenaamde zorgcompensatie, waarover post-actieve UGM-collega's vervolgens loonbelasting betalen. In die situatie is door de invoering van de WUL geen positieve verandering gekomen. Wel hebben ze sinds januari 2013 te maken gekregen met een negatief effect van de invoering van de WUL: de verhoging van de eerste twee schijven in de loonbelastingtabellen met respectievelijk 3,9 procent en 0,05 procent. Dit heeft ertoe geleid dat ze sinds begin dit jaar netto aanzienlijk minder van hun UGM-uitkering overhouden. Een inkomensachteruitgang die volgens het ABP varieert van 1,5 tot 3 procent.

Waarom pakt de WUL voor gepensioneerde militairen onevenredig negatief uit?
Gepensioneerde collega's betalen de premie voor hun ziekekostenverzekering helemaal zelf in de vorm van een percentage over hun pensioenuitkering. Die premie wordt niet vergoed door de werkgever en dus profiteren ze niet van een belangrijk positief effect van de komst van de WUL: het belastingvoordeel voor werknemers doordat de werkgever de vergoeding voor verplichte zorgpremies rechtstreeks afdraagt aan het Zorgverzekeringsfonds.

De zorgpremie die gepensioneerde militairen moeten betalen was tot voor kort vijf procent en is met ingang van 1 januari 2013 verhoogd naar 5,65 procent. Deze verhoging staat op zich los van de invoering van de WUL, maar valt wel samen met een negatief effect daarvan: de verhoging van de eerste twee schijven in de loonbelastingtabellen met respectievelijk 3,9 procent en 0,05 procent. Al met al houden gepensioneerde militairen sinds begin dit jaar netto aanzienlijk minder van hun pensioenuitkering over. Een inkomensachteruitgang die volgens het ABP varieert van 5 tot 7 procent.

Worden post-actieve militairen en gepensioneerden gecompenseerd voor de negatieve inkomenseffecten van de WUL?
Post-actieve militairen met een UGM-uitkering krijgen de komende drie jaar (2013, 2014, 2015) een tegemoetkoming in de vorm van een heffingskorting van maximaal € 182 in 2013, € 121 in 2014 en € 61 in 2015. Voor de gepensioneerden is door het kabinet geen enkele compensatie geregeld, zelfs geen tijdelijke.

Meer over:
C&R
WUL