12 februari 2014

Verhoging AOW-leeftijd: Zitting op 16 januari

De Rechtbank Den Haag heeft besloten het geschil tussen de AFMP en de Nederlandse Staat over de verhoging van de AOW-gerechtigde leeftijd verder te behandelen tijdens een zitting op donderdag 16 januari 2014. Die heeft intussen plaatsgevonden in het Paleis van Justitie te Den Haag.

Voor een update van dit artikel (verslag zitting): klik hier

Terechte vordering
Een van de punten die aan bod zullen komen is de vraag of vakbonden wel gerechtigd zijn een vordering bij de civiele rechter in te dienen, terwijl hun leden als belanghebbende bij de bestuursrechter kunnen procederen. De Nederlandse staat verdedigt het standpunt dat twee verschillende rechterlijke colleges niet over hetzelfde juridische vraagstuk een oordeel kunnen uitspreken. De AFMP meent daarentegen dat vakbonden wel bij de civiele rechter terecht kunnen als ze een eigen belang hebben – zoals in dit geval.

Rechtsvragen
Er is dus een kans dat de civiele rechter de vordering van de AFMP en de andere bonden niet inhoudelijk zal behandelen. U vraagt zich misschien af waarom de AFMP dan niet meteen naar de bestuursrechter is gestapt. Dat zit zo: gezien de spelregels van het bestuursrecht kan een procedure tegen een verhoging van de AOW-leeftijd pas beginnen vlak voor de uitbetaling van de AOW-uitkering van start had moeten gaan. Op dit moment kan dus alleen geprocedeerd worden over de vraag of één maand uitstel in strijd is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. De civiele procedure heeft als belangrijk voordeel dat alle rechtsvragen in dezelfde procedure aan bod kunnen komen, waardoor er veel sneller duidelijkheid ontstaat en niet tot 2023 (of 2021 als de kabinetsplannen doorgaan) gewacht hoeft worden met procederen over de verhoging van de AOW-leeftijd naar 67 jaar.

Sociale Verzekeringsbank
De AFMP wil haar leden zo snel mogelijk uitsluitsel bieden, maar ze tegelijkertijd geen risico laten lopen. Daarom is besloten twee wegen te bewandelen. In afwachting van de uitkomst van de aangespannen civiele procedure wordt iedereen aangeraden bezwaar te maken tegen de beslissing van de Sociale Verzekeringsbank (de instantie die de AOW uitvoert) met betrekking tot de ingangsdatum van de AOW-uitkering. Met de SVB zijn afspraken gemaakt over het aanhouden van de bezwaren en het selecteren van enkele zaken voor proefprocessen. Zodoende zijn uw rechten veiliggesteld en kan de AFMP de civiele zaak met een gerust hart uitprocederen.

De AFMP adviseert iedereen die dit jaar 65 jaar wordt AOW aan te vragen zodra de mogelijkheid daartoe geboden wordt: vier maanden voor de 65-ste verjaardag. Vermeld daarbij in de aanvraag dat de AOW direct bij het bereiken van de leeftijd van 65 jaar moet ingaan. De aanvraag kan worden gedaan via DigiD of door het bij de SVB te verkrijgen aanvraagformulier in te vullen en per post te versturen.

Bezwaar aantekenen
Vervolgens dient u tegen de beslissing van de Sociale Verzekeringsbank bezwaar aan te tekenen. U kunt daarvoor gebruikmaken van het voorbeeld-bezwaarschrift dat hieronder te downloaden is. In de beslissing van het SVB is te vinden bij welke vestiging het bezwaarschrift ingediend moet worden. Zorg ervoor dat het bezwaarschrift aangetekend wordt verzonden en bewaar het verzendbewijs, zodat u altijd kunt aantonen dat er bezwaar is gemaakt. Heeft u hulp nodig bij het opstellen of indienen van het bezwaarschrift? Mail dan gerust!

bezwaarschriftaowdefensie.doc