30 september 2014

VGB Dossier

Wat als je militair bent en je partner komt uit een land waar geen antecedenten kunnen worden nagegaan. Dan is de kans groot dat je VGB wordt ingetrokken en je ontslagen wordt.

Er is wel maatwerk, maar over deze aanwijzing van de Minister (zie de pdf bijlage hieronder), heeft de AFMP nog vraagtekens. Wij hebben deze aanwijzing inmiddels laten agenderen voor het georganiseerd overleg, omdat wij onze vraagtekens zetten bij een aantal elementen van de voorziening te weten: de meldplicht, de tijdelijkheid en de landenlijst.

Als de VGB van een militair wordt ingetrokkenomdat de MIVD onvoldoende gegevens kan vergaren over de partner, is dit een grond die niet aan de militair is te wijten. Wat ons betreft betekent dit dat Defensie die militair wel van zijn vertrouwensfunctie mag afhalen, maar dat dit niet automatisch betekent dat er ontslag mag volgen. Voor iemand niet ontslagen mag worden, zal Defensie andere werkzaamheden moeten zoeken. Hiervoor hoeft een militair zich dus niet te melden en al helemaal niet voor een bepaalde deadline. De militairen om wie het gaat zijn immers al bij Defensie bekend zodra de VGB wordt ingetrokken. Een proactieve houding van Defensie is dan meer op zijn plaats.

De minister stelt dat het na 1 september 2015 niet meer aannemelijk is dat defensiepersoneel zich onvoldoende bewust is van het partnerbeleid bij het aangaan van een relatie. Zij bakent daarom de groep die aanspraak kan maken op de tijdelijke regeling af. Verderop in haar brief stelt de minister echter ook dat er geen lijst kan worden vrijgegeven van landen met wie de inlichtingen- en veiligheidsdiensten een samenwerkingsrelatie hebben op basis waarvan persoonsgegevens worden uitgewisseld. Zij adviseert het defensiepersoneel dan ook om bij twijfel contact op te nemen met de eigen veiligheidsfunctionaris.

Om te beginnen is het natuurlijk vreemd dat je mensen die werken in een vertrouwensfunctie niet de kans geeft om die vertrouwensfunctie te beschermen doordat de landenlijst te vertrouwelijk is om aan hen bekend te maken. De landenlijst wordt echter niet alleen geheim gehouden, wordt ook continu aangepast aan de veranderlijke internationale situatie.

Ondanks eventuele intensieve communicatie van Defensie kan het ook in de toekomst nog steeds voorkomen dat pas tijdens een MIVD-onderzoek blijkt dat uit het land van de partner onvoldoende gegevens verkregen kunnen worden en de VGB zal moeten worden ingetrokken. Ook deze militairen hebben volgens ons recht op alternatieve werkzaamheden zolang de VGB niet alsnog toegekend kan worden. Wij zullen, zowel in onze individuele juridische zaken als in het collectieve overleg, dan ook pleiten voor een structurele oplossing in plaats van een tijdelijke voorziening.

Download 'Verklaring van geen bezwaar vgb vanwege onvoldoende beschikbaarheid informatie...'