13 februari 2014

WUL: bezwaar mogelijk tegen loonstrook

Minister Hennis-Plasschaert van Defensie was tijdens het debat in de tweede Kamer over de compensatie van het inkomensverlies door de WUL weer zo vaag, dat we sterk de indruk krijgen aan het lijntje gehouden te worden. Wilt u tegen de handelwijze van de minister opkomen, dan kunt u bezwaar maken tegen de loonstrook van januari 2013

De minister blonk ook tijdens het tweede debat op dinsdag 29 januari uit in algemeenheden en vaagheden. Waar zij in een eerder debat nog garandeerde dat de structurele compensatie vanaf 2014 geen sigaar uit eigen doos mocht zijn, ging zij nu niet in op een motie van D66 en het CDA waarin werd geëist dat een structurele oplossing niet ten koste zou gaan van arbeidsvoorwaarden.
Ook de hoogte van de compensatie vanaf 2014 werd niet duidelijk, omdat ze alleen de motie van de coalitiegenoten Eijsink (PvdA) en Berckmoes (VVD) omarmde, waarin werd gevraagd ‘zoveel mogelijk’ te compenseren. Over de reeds ingezette compensatie in 2013 werd bovendien helemaal niet meer gesproken waarmee deze definitief lijkt te blijven steken op min 1,5 procent. Militairen gaan er in 2013 dus allemaal 1,5 procent op achteruit, terwijl vrijwel alle andere Nederlanders binnen de marge van 1,5 procent voor- of nadeel blijven.

Schadeloos stellen
Tot dinsdag 29 januari hadden wij de hoop dat de minister onder druk van de vakbonden en de Tweede Kamer wellicht zou komen tot nadere compensatie over 2013. Uit het debat is gebleken dat dit niet het geval is. Daarnaast hebben we gezien dat de loonstroken niet uitblinken in duidelijkheid. Daarom vinden wij dat er aanleiding is bezwaar tegen de loonstrook van januari 2013 te maken, met als inzet dat de minister zorgt voor volledige schadeloosstelling en tekst en uitleg geeft over de loonstrook. Dit staat uitgebreid verwoord in het bezwaarschrift.

Bezwaar maken
U kunt tot 6 weken na het ontvangen van uw loonstrook een bezwaarschrift sturen naar uw werkgever, de Minister van Defensie. Aangezien uw individuele situatie anders is dan die van uw collega en als zodanig beoordeeld moet worden, is het zaak dat u zelf een bezwaarschrift indient, maar wij kunnen u hiermee wel van dienst zijn. Op de website treft u een bezwaarschrift aan dat u als voorbeeld kunt gebruiken.

(Zie de knop Bezwaarschrift Loonstrook in de blauwe balk bovenaan de homepage). Stuurt u vooral ook een bericht naar wul@afmp.nl en vermeld daarin uw naam, lidnummer en het e-mail adres waarop u bereikt kan worden. Zo blijven wij op de hoogte en kunnen wij u informeren over de algemene voortgang. (N.B.: dit e-mail adres is alleen bedoeld voor registratie!)

Wat u nu kunt doen: (update: deze optie is geannuleerd)
Download het bezwaarschrift, vul het in en stuur het aangetekend en vergezeld van een kopie van uw loonstrook naar de Minister van Defensie (Volledige adres: Minister van Defensie, Postbus 20701, 2500 ES ‘s Gravenhage).

Vervolgstappen
Naast de Minister van Defensie speelt ook de Minister van Financiën en de Belastingdienst een belangrijke rol in dit WUL-dossier. Samen met onze collega-vakbonden gaan wij ook stappen ondernemen tegen de Minister van Financiën. Deze week verwachten wij hierover meer duidelijkheid te geven. Wij zullen u dan hierover op onze website in een afzonderlijk bericht op de hoogte stellen.

(30 januari 2013)