4 juni 2021

AFMP gaat akkoord met maatregel verminderd pensioenperspectief

De AFMP heeft de minister op 3 juni laten weten akkoord te zijn met de aangeboden uitwerking van de maatregel in verband met het verminderd pensioenperspectief. Dit is de uitwerking van een afspraak uit het arbeidsvoorwaardenakkoord 2018-2020, als gevolg van de invoering op 1 januari 2019 van de nieuwe specifieke middelloonregeling voor militairen. De AFMP liet tevens weten dat voor ons een behandeling in het SOD niet nodig is en dat de invoering van de regeling zo snel mogelijk in gang kan worden gezet.

Gezien het financiële belang van deze regeling voor onze leden die daarvoor in aanmerking komen, nam de AFMP, ondanks het opgeschorte formele overleg, ook de afgelopen maanden nog deel aan een technisch werkverband dat al sinds 2020 met de uitwerking van die regeling bezig was. Door de complexiteit van het onderwerp vergde de uitwerking veel tijd om tot een acceptabele regeling te komen.

Afwijking

De uitwerking van de maatregel leidde tot een afwijking van de afspraak in het arbeidsvoorwaardenakkoord 2018-2020. In dat akkoord werd voor de berekening van het verlies aan pensioenperspectief uitgegaan van een grofmazige methodiek van maatmensen en vooraf vastgestelde tabelbedragen. Tijdens de uitwerking is de overstap gemaakt naar een berekening op basis van de daadwerkelijk individuele situatie van militairen. Daarom legde het Algemeen Bestuur (AB) de regeling eerst voor aan de kaderleden van de AFMP als vertegenwoordigers van onze leden, voordat daarmee akkoord is gegaan.

Geen behoefte

Tijdens het overleg met de kaderleden in het sectorenberaad van 2 juni jl. bleek dat er binnen de AFMP geen behoefte was aan een behandeling van de aangeboden regeling in het formele overleg en dat het AB daarmee namens de leden akkoord kon gaan. Ondanks het feit dat de aangepaste berekeningswijze leidt tot een wat complexere regeling, bleken de kaderleden van de AFMP daarmee tevreden te zijn. Deze stelt namelijk eerlijker vast wat de daadwerkelijk schade is die mensen op het gebied van het pensioenperspectief leiden. Dat is met de nu gekozen individuele berekening het geval op zowel het transitiemoment van 1 januari 2019 als bij een bevordering. Dit is dus anders dan bij de methodiek in het arbeidsvoorwaardenakkoord het geval zou zijn.

Over- of ondercompensatie

De AFMP stelde tijdens de uitwerking van de berekenmethodiek namelijk vast dat de in het arbeidsvoordenakkoord 2018-2020 overeengekomen methodiek zou leiden tot een (soms zeer grote) over- of ondercompensatie van de militairen die daarvoor in aanmerking komen. Dat is wat het AB betreft niet eerlijk en uitlegbaar. Ook de kaderleden van de AFMP hebben deze mening.

Zo snel mogelijk
Wat de AFMP betreft kan de invoering van deze regeling nu zo snel mogelijk ter hand genomen worden. Zeker gezien de lange tijd die nodig was om de regeling uit te werken en het feit dat veel van onze leden hierop al lang zitten te wachten. De AFMP heeft de minister wel laten weten over de invoering graag nog nadere afspraken te willen maken. Op het gebied van de bedrijfsvoering moeten de nodige zaken worden ingeregeld voordat de regeling kan worden uitgevoerd. Vanwege de complexiteit van de regeling meent de AFMP dat een zeer goed communicatie- en informatietraject noodzakelijk is. De sectorhoofden van de AFMP hebben allemaal een informatiebijeenkomst bijgewoond waarin PWC namens Defensie de berekeningsmethode toelichtte en uitlegde, waardoor ook zij vragen van onze leden hierover kunnen beantwoorden. De AFMP wil daarnaast dat ook de pensioenambassadeurs die namens ons binnen de defensieorganisatie actief zijn hierbij worden betrokken.

Informatielinks

Actuariële factor bij pensioencompensatie

Advies van het technisch werkverband pensioencompensatie over de uitwerking van de maatregel in verband met verminderd pensioenperspectief.

Reactie ACOP op behandelbrief AFR

Meer over:
Pensioen
AVW