18 mei 2021

AFMP: geen prestatiebonussen voor ABP-bestuurders

De afgelopen weken was er veel negatieve publiciteit in de media na het verschijnen van het jaarverslag 2020 van pensioenfonds ABP. Aanleiding voor deze publiciteit was de in dit jaarverslag vermelde stijging van de prestatiebonussen aan externe beleggingsexperts van 1 naar 1,5 miljard euro. Na alle media-aandacht en de onrust die hierdoor is ontstaan, hebben veel van onze leden onterecht de indruk gekregen dat deze bonussen gingen naar bestuurders en medewerkers van ABP en van pensioenbeleggingsmaatschappij APG. Deze bonussen waren echter uitsluitend bedoeld voor genoemde beleggingsexperts.

De prestatiebonussen worden aan deze experts uitgekeerd aan de hand van de resultaten van de diverse hedge funds. Dit gebeurt op basis van een zogeheten bonus-malusovereenkomst. In het kader van deze overeenkomst moeten de marginale opbrengsten hoger zijn dan de marginale kosten, inclusief de prestatievergoedingen. De prestatievergoedingen worden dus terugverdiend. Ook al zijn er redenen genoeg om bedenkingen te hebben bij het bonussensysteem dat in de financiële wereld wordt gehanteerd; onderzoek heeft uitgewezen dat de aan de beleggingsexperts verstrekte vergoedingen rechtmatig zijn en dat hun inspanningen een grote bijdrage leverden aan de totale beleggingsopbrengsten van ABP. En daarmee droegen zij dus ook bij aan de hoogte van het pensioen van de deelnemers.

Meeste rendement
Pensioenfonds ABP gaf APG de opdracht om zoveel mogelijk rendement te generen op de ingelegde pensioenpremies. Slechts zo’n 20% van het pensioen dat je later krijgt, wordt namelijk gerealiseerd door de inleg van premies. De overige 80% is het resultaat van beleggingen. De beleggingen van deze hedge funds zijn veel hoger dan die van andere beleggingen. Als de afgesproken targets worden gehaald of overtroffen, dan wordt een flinke bonus verstrekt aan de experts. Dit is een veel bediscussieerd punt. In de praktijk blijkt echter dat zo het meeste rendement wordt behaald op de ingelegde pensioenpremies.

Niet transparant
De mensen die namens de AFMP in het Verantwoordingsorgaan (VO) van ABP zitten, buigen zich in elk geval regelmatig over alle aspecten van het bestaande bonussenstelsel. Met het VO betreurt de AFMP het dat het ABP-jaarverslag niet transparant genoeg is over de verstrekte prestatiebonussen. Het VO pleit ook voor meer inzicht in de beleggingskosten. De FNV-fractie in het VO, waarvan de AFMP deel uitmaakt, spant zich wat dat betreft al sinds 2008 in voor een betere verantwoording.