13 oktober 2021

AFMP: geen ruimte voor eigen interpretatie FLO

De AFMP heeft het sterke vermoeden dat Defensie, en specifiek de DBBO, de bestaande bedrijfsvoering-problemen versneld probeert op te lossen door de rechtspositie van burgerpersoneel naar eigen inzicht te interpreteren. Dit kan niet door de beugel. Tot deze overtuiging zijn we onder meer gekomen na een recente FLO-sessie met leden die actief zijn bij de DBBO of al met FLO zijn. Zo worden diverse burgermedewerkers met verplichte FLO bedreigd. Er kan echter geen sprake zijn van een verplichting. Wij gaan snel in gesprek met Defensie om een einde te maken aan de eigen interpretaties, die hun rechten schaden.

Gespreksonderwerp tijdens de genoemde FLO-sessie waren de toepassing en de effecten van de overgangsregeling functioneel leeftijdsontslag, zoals die zijn opgenomen in het BARD. Uit de een kleine anderhalf uur durende sessie vloeiden diverse bezwaren en vragen voort, die we in dit artikel de revue laten passeren. Tijdens deze sessie deelde de AFMP ook duidelijke standpunten, die we in de toekomst gaan bespreken met de werkgever.

Drie groepen
Op basis van de genoemde overgangsregeling, die is vastgelegd in artikel 171a van het BARD, kun je drie groepen identificeren. Er is een groep die valt onder het eerste lid en die de leeftijd van 55 jaar bereikt in 2022 én een groep die valt onder het tweede lid en die tot in 2022 60 jaar wordt. De derde groep valt onder het zesde lid en bestaat uit de in het eerste en tweede lid genoemde ambtenaren die 55 of 60 jaar worden in 2023 of later. Voor de drie groepen geldt de voorwaarde dat zij op 1 januari 2006 moeten zijn geplaatst op een in artikel 171a vernoemde functie.

Eén uitvoeringsvorm
De bestaande AFMP-leden die actief zijn bij de DBBO zijn terug te vinden in het tweede lid als het geüniformeerd burgerpersoneel van het Marine Bewakingskorps. Voor hen geldt sinds 2020 de FLO-leeftijd van 62 jaar en een gelijke uitvoering van de FLO-uitkering. De uitkering is geregeld in het Besluit uitkering wegens functioneel leeftijdsontslag burgerlijke ambtenaren defensie. Dit besluit heeft sinds 1 januari 2018 twee uitvoeringsvormen. Het verschil in uitvoering is er gekomen naar aanleiding van het politieke besluit om de AOW-leeftijd fasegewijs op te hogen naar 67 jaar. Concreet is de uitvoeringswijze gekoppeld aan de leeftijd op het moment dat het FLO ingaat. Voordat de leeftijd van 60 jaar is bereikt of vanaf 60 jaar en later. 2021 is het laatste jaar waarin een FLO-gerechtigde vóór het bereiken van de 60-jarige leeftijd met FLO gaat. Daarom is er vanaf 2022 nog slechts één uitvoeringsvorm.

Onjuiste aanname
Met enige regelmaat wilden leden van ons weten wat de werkelijke gevolgen zijn voor de hoogte van hun pensioen. Deze vraag werd getriggerd door een aanname in een door kartrekkers van de DBBO verstuurde brief van ongenoegen dat er honderdduizenden euro’s van het ouderdomspensioen (OP) in het FLO gaan zitten. Deze aanname kan de AFMP met voorbeelden ontkrachten. Op basis van de grote hoeveelheid informatie die wij ontvingen van leden die al met FLO zijn of die binnenkort met FLO gaan, kunnen wij met zekerheid concluderen dat deze aanname niet juist is.

Tienduizenden euro’s
De werkelijke invloed op het individueel opgebouwde OP verschilt per persoon. De inbreng vanuit het OP zal eerder enkele tienduizenden euro’s zijn. Eigenlijk is het aan het ABP en Defensie om antwoord te geven op de vraag hoeveel ouderdomspensioen er (straks) in de FLO-uitkering gaat zitten. Na gesprekken met onze eigen contacten en berichten van de deelnemers aan de FLO-sessie van de AFMP werd ons duidelijk dat achter de schermen wordt gewerkt aan een vorm van tekst en uitleg waaraan al lang veel behoefte bestaat. Wij vinden het belangrijk dat leden op een aanvaardbaar vroeg moment inzicht krijgen in de waarschijnlijk toe te kennen hoogte en opbouw van de FLO-uitkering en wat dit waarschijnlijk betekent voor de pensioenhoogte op het moment van pensionering. De AFMP zal hiervoor aandacht blijven vragen bij zowel ABP als Defensie en uiteraard goed controleren of de berekeningen kloppen.

Geen verplichting
Voorheen kreeg de AFMP nog wel eens de vraag van leden of zij ‘straks wel met FLO kunnen’. Tegenwoordig komt het echter ook voor dat zij zich afvragen of het verplicht is om met FLO te gaan. Volgens de AFMP kan er geen sprake zijn van een verplichting. Zeker wanneer iemand medisch gezien nog in staat is de functie te vervullen, is de AFMP van oordeel dat een verplicht leeftijdsontslag niet aan de orde kan zijn. Mogelijk probeert Defensie, en in dit geval specifiek de DBBO, de bestaande bedrijfsvoeringproblemen versneld uit de wereld te helpen door de rechtspositie van burgerpersoneel naar eigen inzicht te interpreteren.

Juridische bijstand
Hetzelfde zien we gebeuren bij personeel dat rechtmatig gebruik wil maken van het verbod op nachtdiensten bij het bereiken van de leeftijd van 55 jaar en de bezetting van 24/7- en 16/7-functies. Als de bedrijfsvoering knelt, volgen de eigen interpretatie en de toepassing van de rechtspositie. Dit kan niet door de beugel en bestrijden we waar nodig. Daarom bieden we juridische bijstand aan AFMP-leden die met gedwongen FLO worden bedreigd. Wij vechten zo’n besluit aan. Wij gaan dus snel praten met Defensie om een einde te maken aan de eigen interpretaties en de negatieve gevolgen daarvan.