23 juni 2020

AFMP lanceert 10-puntenplan

De landelijke politieke partijen zijn weer volop bezig met het schrijven van hun verkiezingsprogramma’s voor de Tweede Kamer-verkiezingen volgend jaar maart. De AFMP gaat politici de komende tijd bestoken met een 10-puntenplan, waarbij inmiddels ook collega-vakbond VBM zich heeft aangesloten. Wij vragen politici om in hun verkiezingsprogramma’s specifieke aandacht te besteden aan:

 1. Marktconforme arbeidsvoorwaarden voor het defensiepersoneel om instroom te bevorderen en vroegtijdig vertrek van ervaren mensen te voorkomen.

  2. Militairen verdienen een sterke rechtspositie die past bij de beperkingen van de grondrechten die militairen worden opgelegd, bij de bijzondere omstandigheden waaronder zij moeten werken en die wettelijk verankerd is. Aan die wettelijk verankerde bijzondere positie mag niet getornd worden.

  3. Vaste banen bóven flex-banen. Het aantal reservisten en uitzendkrachten neemt toe. Ook voor hen moeten belangrijke elementen uit de defensie-cao en rechtspositie van toepassing zijn om oneerlijke concurrentie en verdringing van vaste banen te voorkomen.

  4. Vooral voor militairen is een beter evenwicht tussen werk en privé van belang. Juist voor hen wordt beschermende wetgeving, zoals werk- en rusttijden en Arbowet, vaak buiten werking gesteld.

  5. Werkzekerheid, loopbaan en ontwikkelkansen dienen voor het zittende én toekomstige personeel beter gefaciliteerd te worden, zodat er een betere in-, door- en uitstroom komt. Dat biedt het personeel meer perspectief én maakt defensie een aantrekkelijker werkgever.

  6. Wij zijn nadrukkelijk géén voorstander van het activeren van de dienstplicht. De kosten van de herinvoering van de dienstplicht bedragen alleen het eerste jaar al 15 miljard euro, dat geld kan veel beter besteed worden binnen de defensieorganisatie. Defensie is een andere en veel complexere organisatie dan ten tijde van het afschaffen van de dienstplicht. Dienstplichtigen kunnen de gaten die de afgelopen jaren zijn gevallen door het vertrek van ervaren personeel niet opvullen. De huidige organisatie heeft juist professionals nodig en is geen heropvoedingsinstituut voor lastige jongeren.

  7. Goede huisvesting en eetvoorzieningen op alle kazernes. Het mag genoegzaam bekend zijn dat veel kazernes dermate verouderd zijn dat je de medewerkers daar eigenlijk niet meer met goed fatsoen kunt laten verblijven.

  8. Gezond en veilig werken: Militair zijn is een beroep met risico’s, maar defensiepersoneel loopt regelmatig onnodige risico’s. Defensie moet veel meer een lerende organisatie worden waarin maatregelen niet alleen op papier goed geregeld zijn, maar tot in de haarvaten van de organisatie worden uitgevoerd. Dat geldt bijvoorbeeld zowel voor een sociaal veilige werkomgeving als voor het werken met gevaarlijke stoffen. Het werken met gevaarlijke stoffen moet zoveel mogelijk uitgebannen worden, waar dat écht niet kan moeten zorgvuldige maatregelen worden getroffen die mensen optimaal beschermen.

  De Commissie vergemakkelijking schadeafhandeling beroepsziekten onder leiding van Ton Heerts (zie deze link) doet een aantal zeer concrete aanbevelingen hoe bedrijven moeten omgaan met werknemers die ziek zijn geworden door blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Preventie en een eenvoudig te verkrijgen schadevergoeding zijn twee belangrijke aanbevelingen van de commissie Heerts. Het kabinet moet wat ons betreft die aanbevelingen onverkort overnemen en deze moeten ook voor Defensie gaan gelden.

  9. Munitie en materieel: Munitie is er nog steeds maar mondjesmaat, investeringen op materieel lopen fors achter. Veel materieel is op korte termijn aan vervanging toe en besluiten hierover worden steeds maar uitgesteld. Op die wijze kunnen defensiemedewerkers hun werk niet (veilig) doen en kan defensie haar noodzakelijke taken niet goed vervullen. Investeren op korte termijn is dus noodzaak.

  10. De financiën: Jarenlang is Defensie ‘het financiële kind van de rekening geweest’. Daar is vooral het personeel slachtoffer van geworden, arbeidsvoorwaarden die op veel gebieden niet marktconform zijn, huisvesting die regelmatig niet voldoet, veel te weinig munitie en materieel, onvoldoende opleidingen etc. De leegloop is de afgelopen jaren niet voor niets zo hoog geweest. De jarenlange bezuinigingen hebben ook effect gehad op de internationale inzet bij missies. We constateren dat de 2% NAVO-norm bij lange na niet gehaald wordt en dat het kabinet deze nu zelfs loslaat.

  De verleiding om opnieuw te bezuinigen is bij menig politieke partij wellicht groot, gelet op de huidige financiële positie waarin Nederland verkeert met een oplopende staatsschuld. Maar vraagt u zich dan eerst af: hoé gaan we Nederland op eigen kracht verdedigen en bijstand verlenen, zowel in binnen- als buitenland? Hoe zorgt u ervoor dat reeds jarenlange noodzakelijke investeringen én beloftes daaromtrent nu eindelijk wél worden waargemaakt? Zodat defensiemedewerkers gezond, veilig én met goed materieel en marktconforme arbeidsvoorwaarden kunnen werken en defensie haar noodzakelijke rol kan blijven vervullen. Laat defensiemedewerkers en onze veiligheid niet opnieuw het kind van de rekening worden!
Meer over:
Vereniging