13 februari 2014

AFMP legt zich niet neer bij 'minvijf-lijn'

De AFMP en de andere Defensiebonden hebben zich op vrijdag 21 december teruggetrokken uit alle vormen van overleg met minister Hennis-Plasschaert van Defensie. Dat is gebeurd uit protest tegen de weigering van de werkgever om op tijd een oplossing te bieden voor de loonsverlaging tussen de drie en vijf procent die militairen vanaf 1 januari 2013 te wachten staat door de invoering van de Wet Uniformering Loonbegrip (WUL).

Door het stopzetten van het overleg zullen ook alle lopende en komende reorganisaties vertraagd worden. Het is betreurenswaardig dat het zover heeft moeten komen, vooral ook omdat veel defensiemedewerkers snakken naar duidelijkheid over hun toekomstige werkgelegenheid bij Defensie. Maar de Marechausseevereniging vindt het ook onverantwoord om de koopkracht van de collega’s die mogen blijven nog eens extra te laten teruglopen met een percentage tussen -2,8 en -4,7 procent van het netto salaris.

WUL
Een belangrijk onderdeel van de WUL is dat de inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorgverzekering (IAB) per 1 januari 2013 komt te vervallen. De IAB wordt vervangen door een werkgeversbijdrage die rechtstreeks door de werkgever aan de zorgverzekeraar wordt betaald. Dat leidt tot een fiscaal voordeel, dat wordt gecorrigeerd door aanpassing van de loonbelastingtabellen. Voor de meeste Nederlanders zal de invoering van de WUL dus vrijwel geen gevolgen hebben, anders dan dat hun loonstrook eenvoudiger wordt

Negatief gevolg defensiepersoneel
Dat geldt echter niet voor militairen. Die vallen namelijk niet onder de Zvw, maar onder de SZVK en kennen geen IAB. Militairen missen dan dus het fiscale voordeel dat de WUL voor gewone werknemers oplevert, maar worden wel fiscaal benadeeld door de aanpassing van de loonbelastingtabellen om dat voordeel te compenseren. Al met al leidt dat tot een negatief effect op het inkomen van militair personeel tussen -2,8 en -4,7 procent.

De AFMP vindt het gemaakte onderscheid tussen de gewone werknemer en de militair onacceptabel. De militair kan zich immers niet onttrekken aan de verplichte gezondheidszorg bij Defensie, omdat daarmee de inzetbaarheid moet worden gewaarborgd. Al vanaf de zomer van 2012 hebben we dan ook bij de werkgever aangedrongen op een maatregel om de inkomensgevolgen van de invoering van de WUL te herstellen – zowel tijdens informele contacten als in het formele overleg. In september 2012 kregen we de verzekering dat een fatsoenlijke reparatie in de maak was, maar een voorstel bleef uit.

Halfbakken reparatie
Slechts onder aanhoudende druk van de bonden kwam de werkgever op 21 december alsnog met een voorstel: een gedeeltelijke reparatie van het inkomensverlies voor de duur van maximaal één jaar. Een structurele oplossing vanaf 2014 zou gevonden moeten worden in het overleg over een nieuwe CAO – en dus moeten worden betaald uit arbeidsvoorwaardengeld. Met andere woorden: via een omweg zouden militairen en burgers vanaf 2014 alsnog zelf mogen opdraaien voor het compenseren van de inkomstendaling door de WUL.

Sigaar uit eigen doos
De AFMP heeft de minister laten weten deze sigaar uit eigen doos onacceptabel te vinden. Ten eerste zou een tijdelijke reparatie helemaal niet nodig zijn geweest als de werkgever eerder tot actie was overgegaan, zoals hij tijdens het overleg zelf openlijk toegaf. Ten tweede zouden de bonden door het instemmen met zijn voorstel een volkomen onverantwoord voorschot nemen op de komende CAO-onderhandelingen.

Een door de AFMP en de andere bonden ingediend tegenvoorstel – een loskoppeling van een tijdelijke reparatie voor 2013 en een structurele reparatie uit CAO-geld – werd door de werkgever zonder deugdelijke motivatie van tafel geveegd.

De minister bleek echter totaal niet bereid op korte termijn een mouw te passen aan het door haarzelf veroorzaakte probleem. Dat liet de bonden geen andere keuze dan zich uit protest terug te trekken uit alle vormen van overleg met de werkgever, die er zo langzamerhand een gewoonte van maakt moeilijke beslissingen voor zich uit te schuiven ten nadele van het defensiepersoneel. Deze actie heeft tot gevolg dat ook de lopende reorganisatietrajecten stil komen te liggen.

Na het Kerstreces zal de AFMP haar leden gaan raadplegen over de ontstane situatie en over mogelijke vervolgacties die de minister ervan kunnen overtuigen zo spoedig mogelijk met een passende WUL-reparatie te komen – uiteraard met terugwerkende kracht tot 1 januari 2013.