20 mei 2021

Agenda van 44e Bondsvergadering AFMP

Via MS Teams vindt op 18 juni 2021 van 14.00 tot 16.00 uur de 44e Bondsvergadering van de AFMP plaats. Bekijk nu de volledige agenda van deze digitale vergadering en meld je hiervoor als AFMP-lid via e-mail aan.

AGENDA
Datum: 18 juni 2021
Tijden: 14.00 tot 16.00 uur
Via MS Teams

01. Opening en vaststelling agenda

02. Afhandeling statutaire aangelegenheden
2.1 Appèl afgevaardigden uit de sectoren
2.2 Vaststellen Reglement van Orde
2.3 Instellen stembureau
2.4 Vaststellen agenda

03. Notulen

3.1 Bespreking
- Notulen 41e Bondsvergadering van 26 juni 2020
- Notulen 42e Buitengewone Bondsvergadering van 24 februari 2021
- Notulen 43e Buitengewone Bondsvergadering van 31 maart 2021
3.2 Vaststelling notulen

04. Algemeen jaarverslag 2020
4.1 Bespreking jaarverslag
4.2 Vaststelling jaarverslag

05. Rekening en verantwoording financiële positie

5.1 Bespreking financieel jaarverslag 2020
5.2 Verslag en Advies Financiële Advies Commissie
5.3 Vaststelling financieel jaarverslag 2020

06. Decharge voor het gevoerde algemene en financiële beleid

07. Formalisering benoeming Appie Traanman tot lid van de toetsingscommissie

08. Benoeming Pascal Makonga tot lid van de financiële adviescommissie

09. Herbenoeming secretaris/penningmeester AFMP (in stemming te brengen)
Toelichting: Pauline de Casparis is herbenoembaar. Eventuele tegenkandidaten kunnen hun belangstelling uiterlijk op 2 juni 2021 kenbaar maken door het sturen van een motivatiebrief met curriculum vitae naar dit e-mailadres.

10. Sluiting stembureau en vergadering

OPMERKINGEN
1. In verband met de uitbraak van COVID-19 wordt de vergadering digitaal gehouden.
2. Leden die de vergadering langs elektronische weg willen volgen, kunnen dit tot en met 11 juni 2021 kenbaar maken via dit e-mailadres. Zij krijgen vervolgens een linkje waarmee toegang tot de vergadering verkregen kan worden.
3. Vragen dienen van tevoren bekend gemaakt te worden in een mail aan info@afmp.nl. De uiterste datum voor het stellen van vragen is 11 juni 2021.
4. Er zal worden gestemd met behulp van een elektronisch communicatiemiddel. Nadere informatie hierover volgt.

Meer over:
Vereniging