19 november 2021

Agenda van 45e Bondsvergadering AFMP

Via MS Teams vindt op 17 december van 13.00 tot 14.00 uur de 45e Bondsvergadering van de AFMP plaats. Bekijk nu de volledige agenda van deze digitale vergadering en meld je hiervoor als AFMP-lid via e-mail aan.

AGENDA
Datum: 17 december 2021
Tijden: 13.00 tot 14.00 uur
Via MS Teams

01. Opening en vaststelling agenda

02. Afhandeling statutaire aangelegenheden
2.1 Appèl afgevaardigden uit de sectoren
2.2 Vaststellen Reglement van Orde
2.3 Instellen stembureau
2.4 Vaststellen agenda

03. Notulen
3.1 Bespreking Notulen 44e Bondsvergadering van 18 juni 2021
3.2 Vaststelling notulen

04. Voorstel tot wijziging AFMP-statuten
De wijzigingen betreffen het implementeren van de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (schrappen controlerende rol algemeen bestuur en opnemen van voorziening bij ontstentenis en belet) en het schrappen van de voorwaarde dat bij een collectief lidmaatschap de vertegenwoordiging van het collectieve lid binnen de vereniging moet worden geregeld. Verder zijn er enkele redactionele aanpassingen.

05. Sluiting stembureau en vergadering

OPMERKINGEN

- In verband met de uitbraak van COVID-19 wordt de vergadering digitaal gehouden.
- Leden die de vergadering langs elektronische weg willen volgen, kunnen dit tot en met 10 december 2021 kenbaar maken via dit e-mailadres. Zij krijgen vervolgens een linkje waarmee toegang tot de vergadering kan worden verkregen.
- Vragen dienen van tevoren bekend gemaakt te worden in een mail aan info@afmp.nl. De uiterste datum voor het stellen van vragen is 10 december 2021.
- Er zal worden gestemd met behulp van een elektronisch communicatiemiddel. Nadere informatie hierover volgt.

Meer over:
Vereniging