14 juli 2017

Akkoord ABP-pensioenregeling: Wijzigingen middelloonregeling

Op 6 juli 2017 is in de pensioenkamer een onderhandelaarsakkoord bereikt over vereenvoudiging van de ABP-middelloonregeling, de pensioenregeling van vrijwel alle ambtenaren waaronder de burgermedewerkers bij Defensie. Door diverse vereenvoudigingen en aanpassing van de pensioenrekenleeftijd naar 68 stijgt de pensioenpremie voor de middenloonregeling in per 1 januari 2018 minder dan gevreesd.

NB: de wijzigingen genoemd in dit bericht gelden niet voor (oud-)militairen. De militaire eindloonregeling kan alleen gewijzigd worden na overeenstemming in het Sectoroverleg Defensie. Door opschorting van dit overleg blijft de eindloonregeling vooralsnog ongewijzigd.

Vereenvoudiging pensioenregeling
Het Verbond Sectorwerkgevers Overheid (VSO) en de Samenwerkende Centrales voor Overheidspersoneel (SCO), waarin de bonden zijn vertegenwoordigd, zijn al enige tijd in overleg over de noodzakelijke vereenvoudiging van de ABP-pensioenregeling. De regeling is in de afgelopen jaren door elkaar opvolgende wijzigingen erg complex geworden. Hierdoor wordt de regeling moeilijker uitlegbaar en uitvoerbaar. Om de regeling te vereenvoudigen is de pensioenregeling op de punten van nabestaandenpensioen, pensioenopbouw tijdens WW en arbeidsongeschiktheidspensioen aangepast. De wijziging bevat een aanzienlijke verbetering van het partnerpensioen. Daar waar de vereenvoudiging een versobering zou kunnen meebrengen, hebben de bonden in het overleg geprobeerd deze zoveel mogelijk te beperken of compenseren.

Pensioenpremie stijgt per 1 januari 2018
De pensioenpremie zal per 1 januari 2018 stijgen. Deze stijging is wel lager dan eind 2016 door het ABP was aangekondigd. Dit komt door de premiedaling vanwege de verhoging van de pensioenrekenleeftijd. Door de wetgever is bepaald dat deze pensioenrekenleeftijd meestijgt met de levensverwachting en is daardoor per 1 januari 2018 op 68 jaar gezet. Nu is deze nog 67. Hierdoor kan er een jaar langer voor het pensioen gespaard worden en is een lagere premie nodig. Een deel van deze premiedaling is gebruikt voor vereenvoudiging en verbetering van de pensioenregeling, en het restant om de aangekondigde stijging te beperken.

Pensioenopbouw volgt salarisontwikkeling
Het akkoord bevat ook afspraken over overgang naar maandelijks aanleveren van het pensioengevend salaris per 2022. Hiermee volgt de pensioenopbouw directer de salarisontwikkeling. Maandaanlevering vraagt om wijziging van de administratieve verwerking van salarissen. Dit vraagt om een zorgvuldige voorbereiding en voldoende doorlooptijd om deze wijziging te kunnen invoeren. De doorlooptijd kost dan ook een aantal jaren. Bovendien realiseren sociale partners zich dat de mogelijke aanpassing van het pensioenstelsel, waarover thans wordt gesproken, aanleiding is om te bespreken of invoering van de maandaanlevering op de beoogde datum in de huidige pensioenregeling nog opportuun is. Dit zal besproken worden in 2019.

Besluitvorming
Het onderhandelaarsakkoord ligt nu ter beoordeling voor aan de achterbannen van de onderhandelaars. Voor de AFMP/MARVER zullen de besturen en het kader zich over het akkoord buigen. Na instemming gaan de overeengekomen wijzigingen in het pensioenreglement van het ABP per 1 januari 2018 gelden.

Voor een meer gedetailleerde uitleg van de onderhandelaars over het bereikte akkoord, download dit PDF-bestand.

Meer over:
Pensioen
ABP