9 februari 2014

Beroepsrisico wordt erkend: Gat in rechtspositie gedicht

Defensieambtenaren die door uitoefening van hun taak in een gevaarzettende situatie terecht komen en daarbij gewond raken krijgen recht op dezelfde vergoedingen als wanneer er sprake is van uitzending of oefening voor uitzending. Hiermee wordt een gat in de huidige rechtspositie gedicht.

Militairen en burgerpersoneel bij defensie kunnen bij hun dagelijkse functioneren in gevaarzettende situaties terecht komen waaraan zij zich, omwille van het uitvoeren van hun functie, niet zomaar kunnen onttrekken. In die situaties is er niet altijd sprake van buitengewone of daarmee vergelijkbare omstandigheden (uitzending, of oefenen voor uitzending) waardoor de schade die de militair daarbij lijdt niet wordt gedekt door de voorzieningen en verstrekkingen, die wel gelden bij uitzendingen.

Al langere tijd bestaat de behoefte om tot een volledige schadevergoeding te komen voor militairen en burgerambtenaren die vanwege hun werkzaamheden een verhoogd risico lopen, maar waarbij geen sprake is van buitengewone of daarmee vergelijkbare omstandigheden. Het gaat hier om incidenten die geen direct verband houden met uitzendingen of het oefenen voor uitzendingen maar andere taken van de krijgsmacht die wel een zeker risico met zich meebrengen. Men kan dan denken aan de reguliere politie, brandweer-, bewakings- en beveiligingstaken van de krijgsmacht. Functies waarbij van de ambtenaar verwacht wordt handelend op te treden in gevaarzettende situaties waar anderen zich terugtrekken.

Tot nu toe geldt voor militairen en burgerpersoneel dat zij bij incidenten door zulke gevaarzettende situaties geen aanspraak maken op een militair invaliditeitspensioen (MIP), een bijzondere invaliditeitsverhoging (BIV) en een eventuele aanvullende schadevergoeding. In het georganiseerd overleg zijn de bonden en de werkgever het eens geworden over het opnemen van artikelen die wel de mogelijkheid scheppen om ook bij een beroepsincident aanspraak te maken op deze voorzieningen.

Meer over:
C&R