1 april 2021

Bonden kraken reactie van Defensie op ultimatum

De gezamenlijke defensiebonden zijn erg teleurgesteld in de reactie van Defensie op het door ons in een open brief van 12 maart jl. gestelde ultimatum naar aanleiding van het stuklopen van de cao-onderhandelingen. Dit benadrukken de Centrales van Overheidspersoneel vandaag in een brief aan het SOD. ‘U schrijft dat u grote waardering heeft voor de inzet van uw personeel,’ zo reageren zij op de defensiebrief van 24 maart jl. ‘Daarna schrijft u dat hierbij een pakket aan arbeidsvoorwaarden hoort dat deze waardering laat zien en biedt vervolgens een loonruimte van 1,25%. Wij vinden hieruit geen waardering spreken.’

In de brief beklemtonen de bonden dat uit ons voorstel van minimaal 2,5% arbeidsvoorwaardenruimte wél een gepaste waardering voor het defensiepersoneel spreekt. Zij zijn verbolgen over de opmerking van Defensie in haar brief van 24 maart ‘dat het defensiepersoneel blij mag zijn dat zij nog een baan bij Defensie heeft en nog wel mét baanzekerheid’. Zij noemen dit een ongepaste opmerking, waarmee zij veel mensen tekort doet. Volgens de bonden weet Defensie als geen ander dat er veel militairen en burgermedewerkers zijn, die helemaal geen vaste baan hebben en dat er dus zeker geen sprake is van baanzekerheid. ‘Daarbij vergeet u ook nog dat u 9.250 vacatures heeft, waardoor de werkdruk met name onder militairen fors is toegenomen.’
De kersverse AFMP-voorzitter Ton van den Berg is zeer kritisch over de opstelling van Defensie. “Defensie roept altijd dat ze het personeel op één heeft staan, totdat de randvoorwaarden voor een rechtvaardige cao moeten worden gerealiseerd. Dan geeft Defensie helaas keer op keer niet thuis.”

Eerste loonbod?

De bonden verwijzen naar de opmerking van Defensie in haar reactie dat zij een eerste loonbod heeft gedaan. ‘In onze overlegvergadering heeft u echter nadrukkelijk meegedeeld niet meer financiële ruimte beschikbaar te hebben en ook niet bereid was om extra geld uit de defensiebegroting vrij te maken voor arbeidsvoorwaarden voor uw eigen medewerkers,’ reageren zij vandaag. ‘Tevens werd ons voorstel om over andere onderwerpen door te praten resoluut van de hand gewezen.’

Grote hervormingen
Defensie roept in haar reactie van 24 maart ook op om het formele overleg over andere onderwerpen te hervatten. Volgens de bonden zijn over diverse grote hervormingen, waaronder het nieuwe personeelssysteem ter vervanging van het FPS-stelsel en het bezoldigingsstelsel, echter al afspreken met Defensie gemaakt. Zo had er op 1 juli 2020 een nieuw bezoldigingsstelsel voor de militairen moeten zijn en had er medio oktober vorig jaar een nieuw personeelssysteem ter vervanging van het FPS-stelsel voor militairen moeten liggen.
‘Beide zaken vielen in de looptijd van de laatst afgesloten cao en daarom zou er voor deze veranderingen geld door u moeten zijn gereserveerd,” zo beargumenteren de bonden. ‘Als u daarvoor daadwerkelijk geld heeft gereserveerd, buiten het eerdergenoemde arbeidsvoorwaarden bod om, zijn we gaarne bereid samen met u aan deze afspraken invulling te geven.’
Zoals eerder aangekondigd in het gezamenlijke ultimatum van 12 maart maken zij zich nu op voor acties en beraden zij zich op verdere stappen.

Meer over:
CAO