3 februari 2022

Burger hoeft ouderschapsverlof niet terug te betalen

Een burgermedewerker die onlangs is overgestapt van een baan bij Defensie naar een functie bij een universiteit hoeft het door Defensie verstrekte bedrag voor ouderschapsverlof niet terug te betalen. De eerdere beslissing van Defensie om een terugbetalingsverplichting op te leggen, is dankzij een mede door onze bond opgesteld bezwaarschrift ongedaan gemaakt. De AFMP is blij met deze beslissing, die onderstreept dat wij ook voor burgermedewerkers veel kunnen betekenen als zij problemen hebben met hun (oud-)werkgever.

De voor burgermedewerkers geldende regelgeving rond de terugbetalingsverplichting van ouderschapsverlof is terug te vinden in artikel 47 van het burgerlijk ambtenarenreglement defensie (BARD). Hierin is vastgelegd dat een commandant hen kan verplichten tot terugbetaling van tijdens het ouderschapsverlof genoten inkomsten wanneer hen binnen één jaar na afloop van dit verlof ontslag wordt verleend op hun aanvraag. Als binnen één jaar na afloop van het verlof ontslag is verleend, wordt de terugbetalingsverplichting ‘naar evenredigheid’ beperkt. Als het ontslag verband houdt met een indiensttreding bij een andere overheidssector hoeft het ouderschapsverlof niet te worden terugbetaald.

Bezwaarschrift
Juist om dit laatste punt draaide het bezwaar van de burgermedewerker, die kon rekenen op onze steun. Aangezien binnen één jaar na afloop van het ouderschapsverlof op diens verzoek (eervol) ontslag is verleend, legde Defensie hem een terugbetalingsverplichting op. In een door de AFMP opgesteld bezwaarschrift benadrukte deze medewerker echter dat er geen sprake kon zijn van een terugbetalingsverplichting, omdat hij is overgestapt naar een andere overheidssector. Uiteindelijk kwam Defensie in haar beslissing op bezwaar tot de conclusie dat de desbetreffende universiteit waar de burgermedewerker nu werkt inderdaad als ‘andere overheidssector’ kan worden gekwalificeerd en dat de in het kader van het ouderschapsverlof genoten inkomsten dus niet hoeven te worden teruggestort.

Onderwijssector

Overigens gaat de kwalificatie ‘andere overheidssector’ naar onze overtuiging niet alleen op voor de desbetreffende universiteit, maar voor de gehele onderwijssector. Bij een overstap naar een onderwijsinstelling, zoals het openbaar basis- of middelbaar onderwijs, MBO of HBO, is de kans dus groot dat je het door Defensie verstrekte bedrag voor ouderschapsverlof niet hoeft terug te betalen. Zit je als AFMP-lid met vragen hierover of heb je onze hulp nodig bij het opstellen van een bezwaarschrift als Defensie jou toch een terugbetalingsverplichting oplegt? Neem dan via onze ledenapp of via ibb@afmp.nl contact op met onze afdeling individuele belangenbehartiging.

Militairen
De beslissing van Defensie in bovengenoemde zaak is overigens niet alleen van belang voor burgermedewerkers, maar ook voor militairen omdat de regelgeving voor militairen over het terugbetalen van ouderschapsverlof hetzelfde is.